< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1109525329833304&ev=PageView&noscript=1" /> นโยบายความเป็นส่วนตัว | เทคโนมือถือสมาร์ทโฟน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ TECNO

ปรับปรุงล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2564

วันที่มีผลบังคับใช้: 15 กรกฎาคม 2564

 


บริษัท อินฟินิกซ์ โมบิลิตี้ จำกัด (TECNO MOBILITY LIMITED) และบริษัทในเครือทั่วโลก (บริษัทในเครือทั่วโลก หมายถึง บริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ TECNO MOBILITY LIMITED ทั้งที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมร่วมกัน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “TECNO” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ให้ความสำคัญสูงสุดในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราได้ทำการรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความยินยอมหรือตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึงกฏเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีที่เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราและวิธีที่เราปกป้องสิทธิของท่าน นโยบายนี้จะถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์ทุกรุ่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันออนไลน์ของ TECNO ทั้งหมด ที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับนโยบายนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา) ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงบริการของเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโทรทัศน์ก็ตาม เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของ TECNO นั้นมีเป็นจำนวนมาก นโยบายนี้จึงอาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมดในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราทำการเสริมผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น วิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO ที่ท่านใช้และประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะอาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของ TECNO หรือบริการที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่ได้กล่าวถึงแล้ว ส่วนใดก็ตามที่ไม่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO จะต้องเป็นไปตามเนื้อหาของนโยบายนี้
โปรดทราบว่านโยบายนี้มิได้มีผลบังคับใช้กับบริการที่ให้แก่ท่านจากบุคคลที่สาม ท่านอาจได้รับลิงก์ ความยินยอม ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สาม โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนเข้าใช้งาน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่ท่านเข้าถึงให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
เราเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถทำความเข้าใจนโยบายนี้ได้อย่างครบถ้วนและตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง นอกจากนี้ เรายังทำเครื่องหมายหรือเน้นคำสำคัญด้วยตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านหน้าต่างป็อบอัพในครั้งแรกที่ท่านใช้บริการของเราเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงหลักสำคัญของนโยบายนี้
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้สิทธิในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่เรา โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของเราว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเข้าถึงเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงนี้ หากเรามีการปรับปรุงนโยบาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงผ่านคำประกาศในผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากที่เราแจ้งประกาศดังกล่าว จะถือว่าท่านได้อ่านและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ระบุไว้ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุด 
หากท่านมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราได้ผ่านช่องทางนี้: privacy@transsion.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:
i.    วิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ii.    วิธีการใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
iii.    วิธีการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
iv.    วิธีการแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
v.    วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน
vi.    สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
vii.    วิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
viii.    ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม
ix.    ส่วนเสริมและการปรับปรุงนโยบาย
x.    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
xi.    วิธีการติดต่อถึงเรา

I.    วิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
TECNO เชื่อมั่นว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีไม่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ที่ใดในโลก
ข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกระบุหรืออาจระบุตัวตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงถึงชื่อของบุคคล หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งและตัวระบุออนไลน์หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับร่างกาย ลักษณะทางกายภาพ พันธุกรรม จิตใจของบุคคลธรรมดานั้น TECNO จะถือว่าเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไม่ว่าบุคคลธรรมดาดังกล่าวนั้นจะอาศัยอยู่ที่ใด
เราทำการรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรม ชัดเจน และโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่ได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะเลือกให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO หรือเมื่อเราทำการร้องขอ ท่านไม่จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ TECNO เว้นแต่ในบางกรณี หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านได้ หรือไม่สามารถตอบกลับหรือแก้ไขปัญหาที่ท่านพบได้ เราจะทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น คำอธิบายต่อไปนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำการรวบรวม
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวม
1.1 ข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรง
ในการให้สิทธิเข้าถึงฟีเจอร์และบริการต่างๆของเราแก่ท่าน เราจะขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น โดยมีตัวอย่างดังนี้
(1)    ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เมื่อท่านลงทะเบียนกับผลิตภัณฑ์กับบริการต่างๆของ TECNO เช่น การเปิดบัญชีแอป การมีส่วนร่วมในกระดานสนทนาโต้ตอบของชุมชนออนไลน์ ท่านจำเป็นจะต้องให้ข้อมูล: เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ ชื่อเล่น รูปโปรไฟล์ วันเกิด สัญชาติ อายุ ที่อยู่อีเมล รูปภาพต่างๆ เมืองที่ท่านอาศัยอยู่และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ต่างๆของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก เช่น การใช้ระบบจดจำใบหน้า หรือปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนด้วยใบหน้าหรือลายนิ้วมือ
(2)    ข้อมูลคำสั่ง เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผู้รับ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รหัสหมายเลข หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่งและเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อประมวลผลคำสั่งของท่าน
(3)    ข้อมูลหลังการขาย เมื่อท่านต้องการให้เรามอบบริการหลังการขายหรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยคาดหวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่ท่านพบขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ท่านอาจจำเป็นจะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ในการจัดส่งและเรียกเก็บเงิน รายละเอียดของปัญหาเมื่อกรอกใบรับประกัน/ใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหานั้น
(4)    ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้กับเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา เช่น การชิงโชค ตอบคำถามชิงรางวัล และการตอบแบบสอบถาม ท่านอาจจำเป็นจะต้องให้ชื่อเล่น รูปโปรไฟล์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นตามแต่ละสถานการณ์
1.2 ข้อมูลที่ได้รับในระหว่างที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TECNO ทำการรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านโต้ตอบกับ TECNO ในระหว่างที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO ตามความจำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน เราจะทำการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเมื่อได้รับการกำหนดสิทธิหรือความยินยอมจากท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
(1)    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือ SIM บริการบางอย่างจะมอบให้เฉพาะอุปกรณ์บางประเภท ในขั้นตอนของการเปิดใช้งานธุรกิจและการใช้อุปกรณ์ เราจะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเปิดใช้งานบริการหรือการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่, (IMEI), รหัสตัวตนโฆษณา Google (GAID), รหัสสากลประจำซิมการ์ดเครือข่าย (IMSI), ที่อยู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (IP Address), ที่อยู่ของการ์ดเครือข่าย (Mac Address), หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (SN), เวอร์ชันและประเภทของ hiOS, รหัส CPU, Build Number, เวอร์ชัน ROM (Read-Only Memory), เวอร์ชัน Android, รหัส Android, รหัส Space, ระบบภาษา, การตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคของโทรศัพท์มือถือ, ละติจูดและลองจิจูกของโทรศัพท์ ข้อมูลการผลิตอุปกรณ์และชื่อรุ่น, ข้อมูลการกำหนดค่าพื้นฐานฮาร์ดแวร์และสถานะของอุปกรณ์, ผู้ให้บริการเครือข่ายและประเภทเครือข่ายเชื่อมต่อ, ข้อมูลการ์ดยืนยันตัวตนของอุปกรณ์หรือผู้ใช้งาน (SIM)
(2)    ข้อมูลล็อก (Log) เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราจะทำการรวบรวมข้อมูลบางส่วนและเก็บไว้ในไฟล์ล็อก เช่น เวลาในการเข้าใช้บริการ ความถี่ในการเข้าใช้ เวลาในการใช้ ข้อความประวัติชั่วคราว ระบบล็อกมาตรฐาน ข้อมูลกิจกรรม (ความผิดพลาด แคช รีสตาร์ท อัปเกรด) การใช้ข้อมูล และข้อมูลล็อกอื่นๆที่สร้างขึ้นในระหว่างการใช้บริการ
(3)    ข้อมูลระบุตำแหน่ง (เฉพาะบริการที่จำเป็น) เมื่อท่านจำเป็นต้องใช้บริการระบุตำแหน่งบางอย่าง เช่น การใช้ซอฟต์แวร์นำทาง การตรวจสอบสภาพอากาศตามแต่ละภูมิศาสตร์ การเรียกใช้ตำแหน่งโทรศัพท์ของท่าน การแบ่งปันที่อยู่ของท่านกับบุคคลอื่นๆ เมื่อได้รับการยินยอมจากท่าน เราจะทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ให้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด เช่น ตัวระบุชุมชน รหัสที่ตั้ง รหัสการติดตาม รหัสเราเตอร์ รหัสประเทศของโทรศัพท์มือถือ รหัสเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ความถี่ ข้อมูลละติจูดและลองจิจูด การตั้งค่าเขตเวลา รหัสเมืองหรือประเทศ ชื่อเมือง และการตั้งค่าภาษา โดยไร้ข้อกังขา เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รวบรวมข้อมูลระบุตำแหน่งของท่านเพื่อระบุตำแหน่งของท่านอีก ท่านสามารถปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลระบุตำแหน่งในแต่ละแอปพลิเคชันได้ทุกเมื่อโดยตรงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผ่าน “การตั้งค่า” > “ตำแหน่ง” (วิธีการอาจแตกต่างกันตามแต่ละเวอร์ชัน)
(4)    ข้อมูลคุกกี้ เว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันที่มีการโต้ตอบ ผลิตภัณฑ์และโฆษณาต่างๆ ของ TECNO อาจใช้เทคโนโลยี เช่น Cookies, Pixel Tags และ Web Beacons เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(5)    ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชัน เราจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานในแอปพลิเคชัน (เช่น รายการแอปพลิเคชันและรหัสแอปพลิเคชัน) ข้อมูลชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) การตั้งค่าการอัปเดตระบบ การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (เช่น การตั้งค่าภูมิภาค การตั้งค่าภาษา การตั้งค่าเขตเวลา และรูปแบบอักขระ) เวลาเข้าใช้และออกจากแอปพลิเคชัน บันทึกสถานะแอปพลิเคชัน (เช่น การดาวน์โหลด การติดตั้ง การอัปเดต และการลบ)
(6)    ข้อมูลสุขภาพ เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาบางอย่าง เช่น บริการสุขภาพด้านกีฬา เราจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน รวมถึงสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ เช่น เพศ ความสูง น้ำหนัก วันเกิด ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจและจำนวนก้าวเดินของท่าน
(7)    ข้อมูลเสียง เมื่อท่านใช้คำสั่งด้วยเสียงเพื่อควบคุมบริการบางอย่าง เราจะทำการเก็บเสียงของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา หากเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งให้บริการการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความแก่เรา ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามอาจได้รับและทำการเก็บคำสั่งด้วยเสียงดังกล่าว
(8)    ข้อมูลบุคคลที่สาม เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลเฉพาะกับท่านซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น รหัสโฆษณาของท่านที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่สาม
(9)    ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่านซึ่งอาจได้รับจากการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายนี้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องจะแจ้งท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกรวบรวมผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ด้วยการแจ้งเตือนหรือวิธีอื่นๆ และจะขอรับความยินยอมจากท่านก่อนทำการรวบรวม
1.3 ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น
    ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เราอาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น องค์กรธุรกิจ ช่องทางสาธารณะ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน พันธมิตรที่ทำงานร่วมกับเราจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้เราและช่วยเหลือเราในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันการทุจริต และจากแหล่งอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีตัวอย่างดังนี้
(1)    เมื่อท่านใช้บริการเครือข่ายสังคมจากบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานจากบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ 
(2)    เราจะทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลเฉพาะกับท่านซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น รหัสโฆษณาของท่านที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่สาม
(3)    ในบางบริการที่อาจเกี่ยวเนื่องกับบัญชีและธุรกรรมทางการเงิน เมื่อได้รับการกำหนดสิทธิจากท่าน เราจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ผ่านบุคคลที่สามที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
(4)    เมื่อท่านสั่งให้บุคคลที่สามรายอื่นแบ่งปันข้อมูลกับ TECNO เช่น ท่านสั่งผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แบ่งปันข้อมูลบัญชีของท่านกับเราเพื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี
(5)    ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ผู้อื่นให้กับเรา เช่น เมื่อบุคคลที่สามซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับท่านผ่านบริการของเรา พวกเขาจะให้ที่อยู่ในการจัดส่งของท่านแก่เรา
เราจะอธิบายให้ท่านทราบถึงรายละเอียดก่อนการรวบรวมข้อมูลข้างต้นและขอรับความยินยอมจากท่าน TECNO อาจใช้วิธีการอื่นในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่าน หรือการใช้บริการของท่าน ซึ่งจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที่จะทำการรวบรวมและจะขอรับความยินยอมจากท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย เราอาจใช้ชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทต่างๆซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ เมื่อได้รับชุดข้อมูลดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ชุดข้อมูลนั้นดำรงอยู่) เราจะไม่กระทำและไม่พยายามระบุตัวบุคคลจากชุดข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เราใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา
1.4 การรวบรวมและใช้ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบุคคลต่างๆ ตามหลักกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกนิยามเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะขอยกตัวอย่างข้อมูลดังนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่ปราศจากการระบุตัวตนนี้ ไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ วัตถุประสงค์ในการรวบรวมของเรา นั่นคือ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และนำไปปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อมูลนั้น ด้วยเหตุที่ข้อมูลส่วนนี้มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เราขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เฉพาะเมื่อมีการใช้ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะ หรือเมื่อใช้ร่วมกันกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะจัดว่าข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ เราจะปกปิดชื่อและลบการระบุตัวตนของข้อมูลประเภทนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
(1)    สถิติการขายอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และข้อมูลสรุปทางสถิติต่างๆ เช่น ขนาดหน้าจอ รุ่นอุปกรณ์ เวลาลงทะเบียน ข้อมูลเวอร์ชัน 
(2)    ข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นเมื่อท่านทำการติดตั้ง ใช้ ถอนการติดตั้งบริการเฉพาะและ/หรือแอปพลิเคชันภายใน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุได้ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดาวน์โหลด กิจกรรมการใช้รายวัน กิจกรรมการเข้าถึงเว็บ กิจกรรมเวลาในการเข้าถึงเว็บ และช่วงเวลากิจกรรม การใช้แอป APK เวอร์ชันแอป การใช้แอป เวลาเปิด ข้อมูลแคช การใช้ข้อมูลแอป
(3)    คำขอและการดำเนินการคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์ เช่น ข้อมูลรหัสคำสั่ง หมายเลขเวอร์ชัน OS  หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์ หมายเลขเวอร์ชันคำสั่ง
(4)    ข้อมูลการตรวจสอบเครือข่าย เช่น เวลาคำขอ หมายเลขของคำขอหรือคำขอที่ผิดพลาด
(5)    เมื่อผู้ใช้กล่องแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือน เช่น เวอร์ชัน OS รหัสงาน เวอร์ชันคำสั่ง ชื่อแพ็กเกจการแจ้งเตือน ประเภทการแจ้งเตือน สถานะการแจ้งเตือน 
(6)    ข้อมูล Phone Launcher เช่น รหัสแอป ชื่อแอปพลิเคชัน ชื่อ APK เวอร์ชันแอป เบราวเซอร์พารามิเตอร์ UA  ประเภทอุปกรณ์ ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย 
(7)    การรวบรวมของข้อมูลแอป เช่น กิจกรรมเริ่มต้นในแอปพลิเคชัน กิจกรรมแคชในแอปพลิเคชัน (ล็อกที่สร้างขึ้นหลังจากแอปพลิเคชันหยุดทำงาน) กิจกรรมติดตั้งแอปพลิเคชัน กิจกรรมยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน ข้อมูลการใช้แบตเตอรี่ การปรับความสว่าง 
เราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นมีเป็นจำนวนมาก เนื้อหาและสถานการณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ TECNO ทำการรวบรวมตามที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่สามารถครอบคลุมสถานการณ์ทางธุรกิจทั้งหมดของเราได้ ส่วนใดก็ตามที่ไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ เราจะเสริมด้วยการระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ หรือด้วยการแจ้งเตือนหรือวิธีการอื่นๆ เมื่อรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์ทางธุรกิจเฉพาะ

2. จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
    เมื่อเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันกับท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการและ/หรือสัญญาบริการ หรือหลังจากที่เราทำการประเมินและเชื่อว่ามีความจำเป็นในการปกป้องการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สาม เมื่อได้รับการยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ และจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะปฏิบัติตามเนื้อหาของนโยบายฉบับปรับปรุงนี้อย่างเคร่งครัดเมื่อทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1    เพื่อให้บริการในการลงทะเบียนและจัดการบัญชี เราจะใช้ข้อมูลพื้นฐานของท่านกรอกในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อจัดหาบริการให้แก่ท่านสำหรับการลงทะเบียนและการจัดการบัญชีที่จะตามมาในภายหลัง
2.2    เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมการซื้อและหลังการซื้อ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเราให้บริการจัดส่ง บริการการรับประกัน งานบริการด้านเทคนิค หรือค้นหาด่วนและแก้ไขความผิดปกติผ่านข้อเสนอะแนะเกี่ยวกับรายงานข้อผิดพลาด
2.3    เพื่อให้บริการด้านข้อมูลตามความต้องการและความสนใจ ตัวอย่างเช่น เราหรือบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลระบุตำแหน่งของท่านในการบริการพยากรณ์อากาศ ระบบนำทางตำแหน่งภูมิศาสตร์ และบริการข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและความชอบของท่าน รวมถึงการแจ้งเตือนหรือ Push Service ตามความยินยอมของท่าน
2.4    เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น เราอาจเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมในการปรับปรุงสินค้าของเราและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานหรือกิจกรรมโต้ตอบต่างๆ หลังจากที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมหรือกิจกรรมของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ใช้สำหรับการวิจัยและการทบทวนเป็นหลัก) ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจ ข้อมูลระบุตำแหน่งและข้อมูลล็อกสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น
2.5    เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเข้าร่วมการชิงโชค การประกวด หรือ กิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ในการบริหารจัดการโปรแกรมเหล่านั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับรายการส่งเสริมการขายอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกยกเลิกด้วยวิธีที่ให้ไว้ในข้อความ (เช่น ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล” ด้านล่าง
2.6    เพื่อให้บริการระบุตำแหน่ง เมื่อใช้บริการ hiOS เราจะใช้ข้อมูลระบุตำแหน่งในการให้บริการแก่ท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดสภาพอากาศ การเข้าถึงตำแหน่ง (เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Android) ท่านสามารถปิดบริการระบุตำแหน่งในตัวเลือก “ข้อมูลระบุตำแหน่ง” ในเมนู “การตั้งค่า” หรือปิดการใช้งานบริการระบุตำแหน่งของแอปได้ทุกเมื่อ
2.7    เพื่อใช้ฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยในแอปความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การสแกนไวรัส, ประหยัดแบตเตอรี่, บล็อกและทำความสะอาด
2.8    เพื่อให้ Push Service และบริการแจ้งเตือนสำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพการโฆษณาและส่งการแจ้งเตือนจาก hiOS Service เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงข้อมูลการขายและโปรโมชั่นต่างๆ เราจะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน (เช่น รหัสเวอร์ชันแอปและชื่อ APK) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ (เช่น ประเภทรุ่นและแบรนด์) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่ง Push Message ซึ่งเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราและ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อความทางการตลาดจากเราและบุคคลที่สามได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยนความต้องการของท่านในตัวเลือก “แอปพลิเคชันและการแจ้งเตือน” ใน “การตั้งค่า” หรือจัดการความต้องการของท่านผ่านแอป/เว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยการใช้ TECNO Push ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล” ด้านล่าง
2.9    เพื่อให้บริการเนื้อหาเฉพาะบุคคล รวมถึงการโฆษณา เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านให้ดียิ่งขึ้น เราจะใช้ตัวระบุเฉพาะตัวมากกว่าการใช้ชื่อของท่าน อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถระบุได้โดยตรง เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา และกิจกรรมอื่นๆที่เฉพาะบุคคล เราอาจสร้างโปรไฟล์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและ Building Segment (การจัดระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นกลุ่มหรือมากกว่า) การโฆษณาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะสามารถทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ 
เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวรวมกันกับข้อมูลอื่น (ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากบริการหรืออุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออื่นๆ) เพื่อจัดหาและปรังปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ ความยินยอม และโฆษณาของเรา ท่านมีสิทธิในการยกเลิกการรับโฆษณาเฉพาะบุคคลและคัดค้านการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ทุกเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทาฃตรงและการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถใช้สิทธิได้ทุกเมื่อผ่านตัวเลือกยกเลิกในซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะยกเลิก 

II.    วิธีการใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
1. คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน คืออะไร
คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เราจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์จะดำเนินการไปอย่างปกติและทำให้ท่านเข้าใช้งานได้สะดวก คุกกี้มักประกอบไปด้วย ตัวระบุ ชื่อเว็บไซต์ ตัวเลขและตัวอักษร สำหรับเว็บไซต์ของเรา บริการออนไลน์ แอปพลิเคชันที่มีการโต้ตอบ อีเมลและบริการข้อมูลอื่นๆ อาจมีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น Pixel Tags และ Web Beacons โดยทั่วไปแล้ว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้เป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ดี สำหรับที่อยู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (IP Address) หรือตัวระบุที่คล้ายกัน ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง เราจึงปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
2. เหตุผลที่ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
เราและพันธมิตรของเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อทำความเข้าใจการใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจความถี่ในการใช้แอปของท่าน กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแอป สะสมข้อมูลการใช้ ข้อมูลชี้วัดประสิทธิภาพ ตลอดจนแหล่งที่มาในการดาวน์โหลดแอป เราและพันธมิตรของเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม  ดูแลเว็บไซต์ ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และรวบรวมข้อมูลประชากรโดยรวมซึ่งเป็นฐานผู้ใช้งานของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น พันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อแสดงโฆษณาตามประวัติการท่องเว็บและความสนใจของท่าน
เราจะไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน ท่านสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านผ่านตัวเลือก “การตั้งค่า” ของซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (วิธีการอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามอุปกรณ์และบริการที่ต่างกัน) หรือท่านสามารถเลือกยุติการติดตามและเลือกไม่ใช้โฆษณาตามความสนใจ โดยการลบคุกกี้ทั้งหมดหรือรีเซ็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลายทาง (ล้างเนื้อหาและข้อมูล)

III.    วิธีการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.    วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการรวบรวมด้วยความยินยอมจากท่านจะถูกเก็บรักษาตามกฏหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองคุ้มครองส่วนบุคคลของประเทศที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตที่มิได้ห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น เราอาจ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ในประเทศหรือภูมิภาคนอกประเทศที่ธุรกิจตั้งอยู่
ปัจจุบัน TECNO ได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศอินเดียและ/หรือไอร์แลนด์ 
กล่าวโดยละเอียดคือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการรวบรวมและสร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินงานของเราในประเทศอินเดียจะถูกเก็บรักษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการรวบรวมและสร้างขึ้นในธุรกิจของเรานอกประเทศอินเดียจะเก็บรักษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไอร์แลนด์
ด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจของเรา เราอาจใช้เซิร์ฟเวอร์ในภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ ในอนาคต และเราจะปรับปรุงนโยบายนี้เมื่อถึงเวลานั้น
ไม่ว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลในประเทศที่ธุรกิจตั้งอยู่ หรือในประเทศหรือภูมิภาคนอกซึ่งมิเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ เราจะเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล ขณะเดียวกันเราจะพิจารณา ลักษณะเฉพาะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประมวลผล และผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากความเสียหาย ฯลฯ และเสริมมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น เราจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลและลบการระบุตัวตน เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็น็นเวลาที่สั้นที่สุดตามที่กฎหมายระบุ เราจะคงข้อมูลไว้เป็นเวลาจัดเก็บที่สั้นที่สุดตามความจำเป็นของธุรกิจ สำหรับข้อมูลที่เกินกว่าเวลาจัดเก็บ หรือข้อมูลที่ท่านร้องขอให้เราทำการลบ เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวหรือใช้มาตรการตามความเหมาะสมโดยไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ 
2.    วิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและป้องกันข้อมูลจากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดัดแปลง เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ
เราเสริมการป้องกันความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดำเนินการควบคุมระบบเป็นประจำเพื่ออุดช่องโหว่และหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งใช้การป้องกันเชิงบริหารจัดการ เชิงเทคนิค และเชิงกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการนำประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลและภัยคุกคามมาพิจารณาร่วมกัน เราทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่า ไม่ว่ามาตรการจะมีความรัดกุมมากเท่าไหร่ แต่ก็มิได้เป็นการรับประกันที่แน่นอนสำหรับเหตุด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น เราจะรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด และแจ้งประเภทของข้อมูลที่ถูกละเมิด จำนวนของข้อมูล เหตุการณ์ความเป็นไปได้ของการละเมิด และมาตรการเยียวยาที่เราตั้งใจจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เราจะใช้มาตรการที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายและผลที่ตามมาของการละเมิดข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่อาจตามมาหรือความเสียหายที่สำคัญต่อท่านให้ทันท่วงที เพื่อให้ท่านสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของท่านให้มากที่สุดและเร็วที่สุด
โปรดทราบว่าไม่มีเว็บไซต์ การส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใด ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ นอกเหนือจากมาตรการป้องกันที่จำเป็นที่เราจัดหาให้แล้ว ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องตระหนักในความเสี่ยงด้านความปลอดภัยความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงก์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริการของเรา เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้บนเว็บไซต์ ลิงก์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นอย่างละเอียด เราขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบใดๆ ในปัญหาความปลอดภัยข้อมูลอันเกิดจากบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านพบเห็นเนื้อหา การโฆษณาหรือฟีเจอร์ในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของเราที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน โปรดติดต่อเราทันที เราจะดำเนินการโดยเร็วตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ 

IV.    วิธีการแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อมีการแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายึดถือหลักการและข้อกำหนดของการจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นและถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์ปกติ เราจะไม่แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด เราอาจแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
1.    วีธีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลที่สาม เพื่อให้บริการท่านได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทเครือข่ายของ TECNO เราแบ่งปันข้อมูลของท่านภายในบริษัทเครือข่ายของ TECNO เท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและชัดแจ้ง และแบ่งปันเฉพาะกับบริการที่จำเป็น และมีภาระผูกพันตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ เราจะระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องหรือประกาศไว้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นกับพันธมิตรบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต (ประกอบด้วย ผู้ให้บริการด้านเทคนิค ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการหลังการขาย ผู้ให้บริการส่งเสริมการตลาด ผู้ให้บริการ SDK บุคคลที่สาม ฯลฯ) เพื่อประสิทธิภาพของฟีเจอร์บางอย่างหรือเพื่อให้บริการและประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ดีขึ้นแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น  เมื่อท่านทำการซื้อผลิตภัณฑ์ของ TECNO ทาง TECNO จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งสินค้า หรือในขณะให้บริการหลังการขาย  เราจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหลังการขายเพื่อให้บริการและการสนับสนุนที่ดี เรายึดถือหลักการในการจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว ก่อนดำเนินการแบ่งปันข้อมูล เราจะลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับที่เข้มงวดกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาต และกำหนดให้พวกเขาใช้มาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของท่าน อีกทั้ง เราจะกำหนดให้พวกเขาจัดหาความสามารถและคุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (เช่น การประเมินระดับการป้องกัน ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล) ในกรณีที่เราทำการ SDK ของพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตหรือแอปพลิเคชันอื่นที่คล้ายคลึงกันลงในซอฟต์แวร์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีและจะร้องขอผู้ให้บริการ SDK เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลของท่าน
เพื่อจัดหาการประเมิน การวิเคราะห์ หรือบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อช่วยเหลือพันธมิตร (เช่น ผู้ให้บริการด้านโฆษณา) เข้าใจถึงประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ และแนวโน้มการใช้งานบริการของพวกเขา
ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย การโอนทรัพย์สินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หากมีการเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำหนดให้นิติบุคคลใหม่ที่เข้าถือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดำเนินภาระผูกพันตามนโยบายนี้ผ่านข้อตกลงหรือมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ และจะกำหนดให้บุคคลนั้นใช้มาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยในระดับที่ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดของนโยบายนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.    วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
TECNO จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)    ได้รับความยินยอมแบบชัดแจ้งจากท่าน
(2)    หาก TECNO มีการควบรวมกิจการ การได้มาของทรัพย์สินหรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะออกประกาศที่ชัดเจนผ่านอีเมลและ/หรือบนเว็บไซต์ของเราหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนตัวเลือกใดๆ ที่ท่านอาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
(3)    ในกรณีที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการอื่น
3.    วิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักของข้อกำหนดทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดีและ/หรือการดำเนินการจากหน่วยงานของรัฐTECNO อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเปิดนั้นจำเป็นหรือเหมาะสมต่อความมั่นคงแห่งชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญต่อสาธารณะ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
(1)    นักกฎหมาย ทนายความ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือเทียบเท่าที่ปรึกษาของเรา เมื่อเราขอให้พวกเขาให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ
(2)    ผู้ลงทุนและบุคคลที่สามรายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการขายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นไปได้ หรือธุรกรรมของบริษัทอื่นๆ เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลภายใน TECNO Group
บุคคลที่สามรายอื่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตามการกำหนดสิทธิของท่าน

V.    วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน
ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลก เราพร้อมไปด้วยทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในการให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้นและตรงตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นอนุญาต และได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังแหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไว้เพื่อจัดเก็บหรือการประมวลผล เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นผลให้ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ โดยกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประเทศหรือภูมิภาคเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป และเขตอำนาจศาลที่ทรัพยากรหรือเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเหล่านี้ตั้งอยู่อาจหรืออาจไม่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรฐานเดียวกันเทียบเท่าเขตอำนาจศาลของท่าน อย่างไรก็ดี เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคที่ข้อมูลส่วนบุคคลตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ  
ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตอำนาจศาลของท่าน ไม่ว่าจะถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ
VI.    สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
ในเรื่องของข้อมูล ท่านมีสิทธิหลายประการในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกอบด้วย สิทธิในการยืนยัน การเข้าถึง การแก้ไข การลบ การเพิกถอนความยินยอม และยื่นร้องเรียน (ในที่นี้จะเรียกว่า “คำขอ”) เราเข้าใจและเคารพต่อสิทธิของท่านเป็นอย่างดี และสิทธิดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติข้อบังคับการยกเว้นและข้อยกเว้นเฉพาะ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี โปรดทำความเข้าใจว่าด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เราจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการประมวลผลคำขอของท่าน โดยหลักการแล้ว เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายและสมเหตุสมผลแต่จะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมสำหรับคำขอซ้ำที่เกินกว่าข้อจำกัดที่สมเหตุสมผล และอ้างอิงตามค่าใช้จ่ายในการบริหารจริงที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ เราอาจปฏิเสธคำขอซ้ำๆ ที่ไม่มีเหตุอันสมควร ร้องขอวิธีการทางเทคนิคที่มากเกินไป (ตัวอย่างเช่น คำขอให้พัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิม) ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น มีความประพฤติที่ไม่สมควร หรือละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
6.1 สิทธิในการยืนยันและเข้าถึง
เราได้แจ้งวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่าน ผ่านนโยบายนี้หรือในรูปแบบของนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำประกาศในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่านมีสิทธิในการยืนยันหรือปฏิเสธการรวบรวมและการประมวลผลผ่านทางกล่องตัวเลือกหรือวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ดี หลังจากที่ท่านปฏิเสธ ฟีเจอร์บางอย่างที่จำเป็นต้องได้รับการกำหนดสิทธิและความยินยอมแบบชัดแจ้งจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราได้โดยตรงในส่วนต่อประสานการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สำหรับผู้ที่พบปัญหาการเข้าถึง ท่านสามารถส่งอีเมลมาที่ privacy@transsion.com เราจะจัดการให้ทันทีหลังจากได้รับอีเมลของท่าน 
6.2 สิทธิในการแก้ไขและลบ
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำการรวบรวมหรือประมวลผลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ท่านสามารถทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านได้โดยตรงในหน้าผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำรวบรวมไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป หรือเมื่อท่านพบว่าการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฏหมายและข้อบังคับหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ได้มีช่องทางให้ท่านแก้ไขหรือลบด้วยตัวเอง ท่านสามารถส่งคำขอเพื่อให้แก้ไขหรือลบโดยการติดต่อผ่าน privacy@transsion.com 
    อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่มอบสิทธิในการแก้ไขแก่ท่าน เช่น เราไม่อนุญาตคำขอในการลบของท่านในบางกรณี ตัวอย่างเช่น หากท่านร้องขอให้เราลบข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านเมื่อ TECNO มีข้อผูกพันตามกฎหมายในการเก็บบันทึกรายการธุรกรรมนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ โปรดทราบว่าหากท่านร้องขอให้ลบข้อมูลนั้นของท่านออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราไม่สามารถดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบสำรองข้อมูลได้ทันที เนื่องจากมีกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับและข้อจำกัดทางเทคโนโลยีบางประการ อย่างไรก็ดี เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและแยกข้อมูลเหล่านั้นไว้จากการประมวลผลในอนาคตจนกว่าระบบสำรองข้อมูลจะได้รับการอัปเดตหรือสามารถลบได้หรือไม่สามารถระบุตัวตนอีกต่อไป

6.3 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
เพื่อบรรลุคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของเรา เราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ สิ่งนี้อธิบายไว้ในหัวข้อ "วิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ของนโยบายนี้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้กับเราก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้วยการลบข้อมูล ปิดใช้งานฟีเจอร์บนอุปกรณ์ และยื่นคำขอเพิกถอนความยินยอม ตลอดจนการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดการหรือควบคุมอยู่ หากวิธีการขอเพิกถอนความยินยอมระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศไว้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยเฉพาะ โปรดปฏิบัติตามดังนั้น หากไม่มีการระบุ ท่านสามารถส่งคำขอที่เกี่ยวข้องมาที่ privacy@transsion.com เราจะประมวลผลคำขอของท่านภายในเวลาอันสมควรหลังจากที่ท่านส่งคำขอ จากนั้นเราจะไม่ทำการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของท่าน
หากท่านเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และบริการของTECNO อีกต่อไป การเพิกถอนความยินยอมหรือการกำหนดสิทธิจะไม่กระทบต่อการมีผลบังคับได้ตามกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลก่อนหน้าของเราตามความยินยอมของท่าน

6.4 สิทธิในการยกเลิกบริการหรือบัญชี
ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “การตั้งค่า” ในแอป หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือติดต่อเราผ่านทาง via privacy@transsion.com
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการหรือบัญชี การยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ TECNO ทั้งนี้ การยกเลิกบัญชีดังกล่าวไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อท่านทำการยกเลิกบัญชีแล้ว เราจะลบหรือยกเลิกการระบุตัวตนในข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน

6.5    สิทธิในการร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนโดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@transsion.com เราจะตอบกลับทันทีหลังจากได้รับข้อร้องเรียนของท่าน หากท่านไม่พอใจกับการตอบกลับของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของท่าน ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือรายงานไปยังแผนกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน หรือยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจ 

6.6    สิทธิในการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านมีสิทธิในการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและจำกัดการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยสามารถดูตัวอย่างการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนี้
(1)    เลือกเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบบัญชี TECNO ของท่าน
(2)    เลือกเพื่อเปิดหรือปิดโปรแกรมประสบการณ์ของผู้ใช้งานและฟีเจอร์การเข้าถึงตำแหน่ง
(3)    เปิดหรือปิดบริการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (เช่น ปลดล็อกด้วยใบหน้า ล็อกด้วยลายนิ้วมือ) ท่านอาจได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยอุปกรณ์ของท่านในแอปความปลอดภัย TECNO เช่นกัน
หากท่านเคยตกลงให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและมีความประสงคต์ที่จะปรับเปลี่ยนท่านสามารถติดต่อเราผ่านทาง privacy@transsion.com

6.7    สิทธิในเขตอำนาจศาล
โดยหลักการตามกฎหมายที่ใช้บังคับของเขตอำนาจศาล ท่านมีสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลดังต่อไปนี้
(1)    สิทธิในการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำขอในการจำกัดของท่าน หากมูลเหตุเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในกฎหมายดังกล่าวและจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะการจำกัดการประมวลผลจะถูกยกเลิก
(2)     สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิในการปฏิเสธการประมวลผลอันเกิดจากการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ รวมถึงการสร้างโปรไฟล์และการประมวลผลอัตโนมัติอื่นๆ ที่อาจมีผลทางกฎหมายหรือมีผลกระทบที่คล้ายกันต่อท่าน
(3)    สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นในรูปแบบและโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไป
เรามีสิทธิในการปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือตอบกลับเฉพาะบางคำขอของท่านในกรณีที่มีข้อยกเว้นหรือเมื่อเรามีสิทธิดำเนินการดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น คำขอบางรายการไม่มีมูลเหตุอย่างชัดเจนหรือมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่สาม 

VII.    วิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
TECNO ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 14 หรืออายุเทียบเทียบเท่าตามที่กฎหมายระบุในเขตอำนาจศาลของท่าน (เรานิยามคำว่า ผู้เยาว์ โดยยึดหลักกฎหมายและข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่เป็นหลัก เนื่องจากกฎหมายของประเทศต่างๆ อาจแตกต่างกันในการกำหนดอายุของผู้เยาว์) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมและคำแนะนำจากผู้แทนโดยชอบธรรมและการกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการแล้วเราจะไม่ให้บริการกับผู้เยาว์โดยตรง ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ เราจะทำการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ได้รับการอนุญาตและความยินยอมแบบชัดแจ้งจากผู้แทนของผู้เยาว์เท่า ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจริงๆ เท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้แทนต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ภายใต้การควบคุมดูแล โปรดติดต่อเราด้วยวิธีที่ระบุไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับท่านให้ทันท่วงที หากท่านพบว่าข้อมูลของผู้เยาว์ถูกเรารวบรวมโดยปราศจากการรับรู้ของผู้แทนโดยชอบธรรม โปรดส่งอีเมลมาที่ privacy@transsion.com เพื่อติดต่อเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด หากเราพบว่าเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน เราจะดำเนินการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเช่นกัน

VIII.    ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม
เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO (ซึ่งเกี่ยวกับระบบแผนที่นำทาง รองรับเสียง เครื่องเล่นวีดีโอ ระบบทำความสะอาดและบริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เกม สถิติ การประมวลผลการชำระเงิน ตัวกรองข้อมูล ฯลฯ) ท่านอาจได้รับลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาและบริการจากบุคคลที่สามนอกเหนือจากเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามบางรายการซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของ SDK และอื่นๆ ท่านสามารถเลือกว่าจะเยี่ยมชมหรือยอมรับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามหรือไม่ภายใต้ดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลที่สาม หากท่านทำการส่งข้อมูลใดๆ ให้กับบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

IX.    ส่วนเสริมและการปรับปรุงนโยบาย
เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายได้ทุกเวลาเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับและแนวทางการปฏิบัติของเรา ในกรณีที่มีการแก้ไขใดๆ ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งนโยบายล่าสุดให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ TECNO: www.TECNO.com หรือแจ้งเตือนบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โปรดให้ความสนใจเว็บไซต์ทางการของเราและการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุด แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการแก้ไข เราจะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมแบบชัดแจ้งจากท่าน 
เราจะขอความยินยอมแบบชัดแจ้งจากท่านอีกครั้งตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนที่เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ใหม่ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่องของท่าน ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง 
เนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ TECNO ที่กล่าวในที่นี้อาจแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ เวอร์ชันระบบของท่าน หรือข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

X.    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
บริษัท Shanghai Transsion Co., Ltd. และบริษัท CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันและรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกันกับเรา อนึ่ง บริษัท TECNO MOBILITY LIMITED, บริษัท Shanghai Transsion Co., Ltd. และบริษัท CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED ทำหน้าที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ท่านสามารถการขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลร่วมกันได้ในหัวข้อ XI. “วิธีการติดต่อถึงเรา”

XI.    วิธีการติดต่อถึงเรา
หากท่านมีความคิดเห็น คำถาม หรือ ข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล: privacy@transsion.com (หมายเหตุ: อีเมลนี้ใช้สำหรับรับข้อความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราเท่านั้น)
เราจะตรวจสอบคำขอความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเร็วที่สุดและตอบกลับท่านภายใน 15-30 วัน หลังจากระบุตัวตนผู้ใช้งานของท่านสำเร็จ หากคำขอของท่านมีปัญหาที่ซับซ้อนหรือสำคัญ เราอาจขอข้อมูลของท่านเพิ่มเติม 
หากท่านไม่พอใจกับการตอบกลับของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านเชื่อว่าเราได้ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของท่าน ท่านสามารถขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของท่าน หากท่านปรึกษาเรา เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ตามสถานการณ์ของท่าน
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา!