< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1109525329833304&ev=PageView&noscript=1" /> ข้อกำหนดในการให้บริการของ TECNO | เทคโนมือถือสมาร์ทโฟน

ข้อกำหนดในการให้บริการของ TECNO

เงื่อนไขการใช้บริการ TECNO

ปรับปรุงล่าสุด: กรกฎาคม 2564


คำนำ
ยินดีต้อนรับสู่ TECNO!
TECNO MOBILITY LIMITED และบริษัทในเครือทั่วโลก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “TECNO” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ขอให้ท่านอ่านและพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาฉบับนี้”) โดยสัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและ TECNO เพื่อดูแลการใช้งานของท่านบนซอฟต์แวร์ บริการ และคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมดใน TECNO รวมไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้งานบนออนไลน์ไม่ว่าจะเข้าถึงด้วยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยวิธีใดก็ตาม สำหรับการใช้ระบบและซอฟต์แวร์ของ TECNO อย่างเหมาะสม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์”) และบริการของ TECNO (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”) กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้อุปกรณ์หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ TECNO ที่ได้กล่าวถึงในสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะการปฏิเสธข้อเรียกร้อง การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎการใช้งาน กฎหมายที่บังคับใช้ การระงับข้อพิพาท และส่วนอื่นๆ ซึ่งจะเน้นข้อความด้วยตัวหนาหรือตัวใหญ่เพื่อให้ท่านพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน

1.    การยอมรับสัญญาฉบับนี้ 
1.1    ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “ตกลง” และ/หรือเข้าถึงหรือใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการของ TECNO หากท่านไม่เห็นด้วยกับสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO ได้
1.2    ซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO ไม่ได้มีไว้หรือเหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี (หรืออายุที่ถือว่าเป็น “เด็ก” ในขอบเขตอำนาจศาลที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO) หากท่านมีอายุต่ำกว่า 14 ปี ท่านไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับ TECNO ได้ หากท่านมีอายุ 14 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 18 ปี (หรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์ในขอบเขตอำนาจศาลที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO) ซึ่งถือว่าเป็น “ผู้เยาว์” ท่านต้องรับรองว่าท่านได้ตรวจสอบข้อตกลงนี้กับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน และท่านและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจและยินยอมตามสัญญาฉบับนี้ หากท่านเป็นบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้บริการของ TECNO ท่านตกลงที่จะ: (1) กำกับดูแลการที่ผู้เยาว์ใช้งานซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO; (2) รับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้เยาว์ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO รวมถึงการรับและส่งข้อมูลจากบุคคลที่สามผ่านทางอินเทอร์เน็ต; (3) รับผิดใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้เยาว์ใช้งานซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO; (4) รับรองความถูกต้องและความจริงของข้อมูลทั้งหมดที่ส่งโดยผู้เยาว์; และ (5) รับผิดชอบและผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ในการเข้าถึงและการที่ผู้เยาว์ใช้งานซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO 
1.3    เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการใหม่ๆ และจัดหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัพเกรดรุ่น การปรับเปลี่ยน และความสมบูรณ์แบบในฟังก์ชันของซอฟต์แวร์) หรือการซ่อมแซมให้กับท่านในช่วงเวลาที่เหมาะสม TECNO อาจสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญาฉบับนี้ตามความจำเป็นภายใต้กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ สัญญาฉบับปรับปรุงแล้วจะมีผลเหนือสัญญาฉบับเดิมและมีผลบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และหากไม่มีบทบัญญัติพิเศษในกฎหมายที่บังคับใช้ สัญญาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ต่ออายุ โดยสัญญาฉบับปรับปรุงแล้วจะประกาศบนเว็บไซต์ที่ให้บริการ TECNO อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ท่านอ้างอิงได้ทุกเวลา หากท่านยังคงเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO ต่อไป จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาฉบับปรับปรุง หากท่านไม่ยอมรับสัญญาฉบับปรับปรุง กรุณาหยุดใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO
2.    สิทธิ์การใช้งานที่ได้รับอนุญาต 
ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ TECNO มอบสิทธิ์การใช้งานโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วงต่อได้ เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล เพิกถอนได้ และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ ท่านสามารถติดตั้ง ใช้ แสดง และเรียกใช้ซอฟต์แวร์และบริการบนอุปกรณ์ TECNO เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์
2.1    ระบบ TECNO หมายถึง ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นเองและเป็นเจ้าของโดย TECNO บน Google Android หรือระบบปฏิบัติการของแบรนด์อื่นๆ กรรมสิทธิ์ในระบบ TECNO ประกอบด้วย: (1) ข้อมูล แต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสที่เก็บไว้ในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ฝังตัวอื่นๆ เอกสาร ส่วนต่อประสาน (อินเตอร์เฟส) ข้อมูลและแบบอักษรที่จัดให้ท่านผ่านอุปกรณ์ TECNO และส่วนประกอบใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ของ TECNO หรือผู้อนุญาต; และ (2) การปรับปรุงหรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในข้อ (1)
2.2    ซอฟต์แวร์นี้ หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดย TECNO ซึ่งมาพร้อมกับระบบ TECNO
2.3    บริการนี้ หมายถึง บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TECNO ที่มอบให้กับผู้ใช้ผ่านทางซอฟต์แวร์นี้
2.3.1    ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่กับเบราว์เซอร์ การบันทึก เครื่องคิดเลข สภาพอากาศ การจัดการไฟล์ ดาวน์โหลด แผ่นจดบันทึก โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้น กล้อง ภาพถ่าย สมุดที่อยู่ บลูทูธ และฟังก์ชันอื่นๆ โดยบริการเฉพาะที่มีให้นั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ TECNO ที่ท่านซื้อ
2.3.2    ท่านสามารถใช้บริการนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเครื่องปลายทาง (เทอร์มินัล) อื่นๆ ที่จัดหาโดย TECNO ในขณะเดียวกัน TECNO จะยังคงพัฒนารูปแบบเครื่องปลายทางสำหรับผู้ใช้บริการนี้ด้วย
2.3.3    เมื่อท่านใช้อุปกรณ์ TECNO ซอฟต์แวร์และบริการบางอย่างจะมีข้อตกลงผู้ใช้หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ แยกไปต่างหาก กรุณาอ่านอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการดังกล่าว

3.    ทรัพย์สินทางปัญญา; กรรมสิทธิ์
TECNO ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และบริการนี้ รวมทั้งเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (UI Design) รูปภาพ ตัวอักษร เสียง เป็นต้น) และสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้ท่านโดยชัดแจ้ง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร การได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับเรื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ เช่น การขายเชิงพาณิชย์ การทำซ้ำ และการอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ซอฟต์แวร์นี้ ท่านต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจาก TECNO แยกต่างหาก

4.    ข้อจำกัดในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้
4.1    เมื่อใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
4.1.1    เผยแพร่ ส่งต่อ แพร่กระจาย หรือจัดเก็บเนื้อหาที่ละเมิดตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ นโยบาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี และจริยธรรมทางสังคม เช่น การดูหมิ่น การหมิ่นประมาท ความรุนแรง หรือการละเมิดศาสนา เป็นต้น รวมถึงการเผยแพร่ ส่งต่อ แพร่กระจาย หรือจัดเก็บข้อมูลปลอมแปลงหรือข้อมูลโฆษณา เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้อื่น
4.1.2    ให้เช่า ให้ยืม คัดลอก แก้ไข เชื่อมโยง พิมพ์ซ้ำ รวบรวม แจกจ่าย หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ และกระทำการที่คล้ายคลึงกัน
4.1.3    เจลเบรค ย้อนรอยวิศวกรรม รื้อ แยกส่วน หรือพยายามทำลายซอฟต์แวร์นี้ หรือเข้าถึงหรือรบกวนซอฟต์แวร์นี้โดยใช้ปลั๊กอินส์ แท็กออนส์ หรือเครื่องมือ/บริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก TECNO
4.1.4    คัดลอก ดัดแปลง เพิ่ม ลบ ใช้งานในรูปแบบของการติดตั้ง หรือสร้างงานลอกเลียนแบบข้อมูลของซอฟต์แวร์นี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ในหน่วยความจำเทอร์มินัลใดๆ ข้อมูลโต้ตอบระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลระบบที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนฟังก์ชันหรือผลการทำงานของซอฟต์แวร์โดยปรับเปลี่ยนหรือสร้างคำสั่งและข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานซอฟต์แวร์ หรือดำเนินการหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์และวิธีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นในที่สาธารณะไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
4.1.5    ดําเนินการอื่นๆ ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ นโยบาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี และจริยธรรมทางสังคม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TECNO
4.2    ท่านไม่สามารถ และท่านตกลงที่จะไม่หรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นคัดลอก (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้) แยกส่วน ย้อนรอยวิศวกรรม รื้อ พยายามที่จะได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (ซอร์สโค้ด) ถอดรหัส แก้ไข หรือสร้างงานลอกเลียนแบบข้อมูลของซอฟต์แวร์ TECNO หรือบริการของซอฟต์แวร์ TECNO หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์นี้ (ยกเว้นแต่เฉพาะในขอบเขตที่การจำกัดดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือโดยข้อกำหนดการอนุญาตที่ควบคุมการใช้ส่วนประกอบโอเพนซอร์สที่อาจรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ TECNO) ท่านตกลงที่จะไม่ลบ ปิดบัง หรือแก้ข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ที่อาจติดอยู่กับหรือมีอยู่ในซอฟต์แวร์ TECNO

5.    กฎการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการนี้ 
5.1    ท่านเข้าใจและตกลงว่าเมื่อท่านเลือกที่จะใช้อุปกรณ์ TECNO ท่านจะปฏิบัติตามสิทธิ์และภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
5.2    เนื่องจาก TECNO ได้พัฒนาซอฟต์แวร์หลายรุ่นสำหรับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ท่านควรเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการดาวน์โหลดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อการติดตั้งอย่างถูกต้อง
5.3    เพื่อให้บริการมีคุณภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น TECNO อาจแนะนำให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งหรือไม่
5.4    ท่านเข้าใจและตกลงว่าซอฟต์แวร์และบริการอาจถูกระงับหรือยุติโดย TECNO ตามแผนพัฒนาธุรกิจของเราหรือตามที่หน่วยงานตุลาการ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานควบคุมดูแลกำหนด 
5.5    ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือส่งออกหรือส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (re-export) ซอฟต์แวร์หรือบริการของ TECNO เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TECNO

6.    ข้อควรพิจารณาในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้
6.1    ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงว่าเมื่อท่านใช้บริการเฉพาะของซอฟต์แวร์นี้ ท่านอาจจำเป็นต้องอนุญาตส่วนต่อประสาน (อินเตอร์เฟส) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่สอดคล้องกัน สำหรับบริการบางอย่างอาจจำเป็นต้องมีข้อตกลงผู้ใช้แยกต่างหาก กรุณาอ่านข้อตกลงและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนใช้บริการ
6.2    TECNO มีสิทธิ์ที่จะแสดงข้อมูลทุกประเภทให้ท่านในการให้บริการนี้ แต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งขออนุญาต ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลส่งเสริมการขาย เป็นต้น ข้อมูลอาจปรากฏในรูปแบบของข้อความหรือหน้าต่างแบบผุดขึ้น (หน้าต่างป๊อปอัป) หากท่านไม่ยอมรับในการรับข้อมูลบางอย่าง ท่านสามารถยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจนําไปสู่ความไม่พร้อมใช้งานของฟังก์ชั่นบริการที่เกี่ยวข้องในที่สุด 
6.3    ท่านเข้าใจและตกลงว่า TECNO จะใช้ความพยายามเพื่อปกป้องความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลของท่านในเชิงพาณิชย์อย่างสมเหตุสมผลระหว่างการใช้บริการนี้ แต่ TECNO ไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมด แต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ต่อไปนี้:
6.3.1 ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย TECNO จะไม่รับผิดชอบต่อการลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์และบริการนี้ 
6.3.2 TECNO จะเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจ เว้นแต่ว่าท่านตกลงที่จะขยายระยะเวลาเก็บรักษาหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ TECNO ยังมีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดในอุปกรณ์ TECNO หรือซอฟต์แวร์นี้ตามดุลยพินิจ ท่านสามารถสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์และบริการนี้ได้ด้วยตัวเองตามความต้องการของท่าน 
6.4    เมื่อท่านใช้บริการนี้ เนื้อหาเฉพาะที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าเมื่อท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้รุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือเข้าสู่หน้าที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย TECNO เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งการติดตั้ง ขนาด และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ปลายทางของท่านอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นจริงของ TECNO 
6.5    ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงว่าหากท่านต้องการลงทะเบียนบัญชีสำหรับใช้ซอฟต์แวร์นี้ ท่านจะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านอย่างเหมาะสม และท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีที่ลงทะเบียนกับอุปกรณ์ TECNO รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ท่านเผยแพร่ และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
6.6    ท่านจะพิจารณาด้วยตนเองสำหรับข้อมูลที่ท่านเข้าถึงในการใช้บริการนี้ และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูล โดย TECNO ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ เนื่องจากความเสี่ยงข้างต้น
6.7    หาก TECNO พบหรือได้รับรายงานจากบุคคลอื่นว่าท่านละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ TECNO มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ได้แก่ ลบและป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระงับหรือยุติการใช้บัญชี TECNO ที่เกี่ยวข้องหรือบริการทั้งหมด ตรวจสอบความรับผิดตามกฎหมาย และดำเนินมาตรการอื่นๆ หากท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ และชดเชยให้ TECNO สำหรับความสูญเสียใดๆ ที่ TECNO ได้รับความเดือดร้อน (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปรับทางปกครอง ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าธรรมเนียมการสืบสวนและการรวบรวมหลักฐาน)

7.    การปรับปรุงสัญญาฉบับนี้ 
เพื่อให้การบริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อท่านให้มั่นใจในความปลอดภัยของซอฟต์แวร์นี้ เราอาจจะปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ การอัพเกรดซอฟต์แวร์ การปิดใช้งานฟังก์ชันบางส่วน การเพิ่มประสิทธิภาพของฟังก์ชัน การพัฒนาบริการใหม่ การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ และการปรับปรุงฟังก์ชัน) ซึ่งท่านสามารถเลือกว่าจะอัพเกรดรุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านหรือไม่ และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประสบการณ์การบริการที่ดีขึ้นด้วยอุปกรณ์ TECNO และให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซอฟต์แวร์นี้อาจเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นเพื่อการอัพเกรดและปรับปรุงฟังก์ชั่นโดยอัตโนมัติให้แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถเลือกว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่โดยการตั้งค่าซอฟต์แวร์ หากมีการปรับปรุงดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบในลักษณะที่เหมาะสม (แต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนของระบบ ข้อความเว็บไซต์ ประกาศ การแจ้งเตือนการปรับปรุงร้านค้าแอปพลิเคชัน เป็นต้น) และท่านมีสิทธิ์เลือกว่าจะยอมรับรุ่นที่ปรับปรุงหรือไม่ การปรับปรุงเป็นรุ่นล่าสุดอาจช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน หากท่านตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับรุ่นที่ปรับปรุงใหม่โดย TECNO ท่านต้องเข้าใจว่าท่านอาจทำให้ซอฟต์แวร์ของท่านมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง หรือทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้ หรือไม่เสถียร โดยความล้มเหลวในการปรับปรุงซอฟต์แวร์อาจทำให้ฟังก์ชันบางอย่างของซอฟต์แวร์ถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้

8.    ซอฟต์แวร์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม
8.1    เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ TECNO ของท่าน ซอฟต์แวร์หรือบริการนี้อาจใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สาม โดยผลลัพธ์จากการใช้งานและการเข้าถึงดังกล่าวจัดทำโดยบุคคลที่สาม (แต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการและข้อความที่ได้รับจากบุคคลที่สามผ่านซอฟต์แวร์นี้ บริการนี้ หรือเข้าถึงโดยบุคคลที่สามดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเปิดของ TECNO) นอกเหนือจากข้อกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้ของบุคคลที่สามในการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามบนอุปกรณ์ TECNO โดยที่ TECNO ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของบริการ และข้อความที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม และความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งท่านจะต้องรับความเสี่ยงและรับผิดชอบความเสียหายที่เกี่ยวข้องอันเกิดขึ้นด้วยตนเอง
8.2    ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ TECNO หรือเปิดใช้งานหรือสมัครสมาชิกด้วยตัวท่านเอง ท่านเข้าใจและตกลงว่า TECNO ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของบริการและข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่แน่นอน
8.3    หากมีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการบุคคลที่สามข้างต้น การตัดสินจะถูกตัดสินแค่ระหว่างท่านและบุคคลที่สามดังกล่าว โดยให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของท่าน 

9.    ค่าธรรมเนียมและโฆษณา
ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงว่าแม้ว่าในขณะนี้ซอฟต์แวร์และบริการนี้จะเสนอให้ท่านฟรี อย่างไรก็ตามท่านอาจต้องชำระเงินบางส่วนของซอฟต์แวร์หรือบริการที่ TECNO จัดหาให้เพื่อการต่ออายุบริการของเราอย่างต่อเนื่อง TECNO ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการในอนาคต และ TECNO ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO แก่ท่าน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งก่อนการใช้งานในกรณีที่มีซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องชำระเงินในซอฟต์แวร์นี้ และท่านสามารถเลือกว่าจะยอมรับหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการแบบชำระเงินดังกล่าวหรือไม่ หากถึงเวลานั้นขอให้ท่านโปรดใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ต้องชำระเงินตามคำแนะนำของเรา (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมบริการ เงื่อนไขการชําระเงิน และกฎการให้บริการ) ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์และบริการแบบชําระเงินดังกล่าวเมื่อท่านยอมรับกฎที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ของท่านจะใช้อุปกรณ์ แบนด์วิดท์ ทราฟฟิก และทรัพยากรอื่นๆ ของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมสำหรับทรัพยากรข้างต้น เช่น การซื้ออุปกรณ์ TECNO ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการรับหรือส่งข้อความ และการชำระเงินสำหรับบริการเสริมของซอฟต์แวร์ 

10.    นโยบายความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ TECNO โดย TECNO อาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการท่าน TECNO ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ TECNO ซึ่งได้ระบุข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ TECNO รวบรวม ใช้ จัดเก็บ โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยที่ TECNO จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

11.    การบอกเลิกและการผิดสัญญา 
TECNO มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าพฤติกรรมของท่านเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาฉบับนี้หรือไม่ หากท่านถูกพิจารณาว่าละเมิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ หรือกฎที่เกี่ยวข้องตามความรุนแรงของการละเมิดของท่าน TECNO และผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลในการละเมิด จํากัด ระงับหรือยุติการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ TECNO ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และดำเนินมาตรการอื่นๆ ที่ TECNO เห็นสมควร และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม เมื่อยุติการใช้งาน ท่านต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์และบริการนี้ และลบซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท่านได้คัดลอกและ/หรือติดตั้งบนอุปกรณ์ TECNO ของท่านทันที 

12.    การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านจะชดใช้ค่าเสียหาย ปลดเปลื้อง และปกป้อง TECNO บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในเครือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และพนักงานทุกคน และบุคคลใดๆ ที่ทำหน้าที่ในนามของ TECNO จากและต่อข้อเรียกร้อง การกระทำ ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย การตัดสิน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สาม รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล (เรียกรวมว่า “ข้อเรียกร้อง”) ที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้บริการ TECNO หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในบริการ TECNO โดยท่านหรือโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้; (2) การละเมิดสัญญาฉบับนี้โดยท่านหรือโดยบุคคลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการของ TECNO; หรือ (3) การละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามโดยท่านหรือโดยบุคคลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการของ TECNO หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในบริการของ TECNO

13.    การปฏิเสธข้อเรียกร้อง 
13.1    การสงวนสิทธิ์การรับประกันในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ซอฟต์แวร์และบริการของ TECNO เป็นการให้บริการในลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่นั้น” และ “ตามที่มีอยู่นั้น” โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ถ้ามี) การรับประกันโดยนัย ความรับผิดชอบ หรือเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการตอบสนอง ผลลัพธ์ ฝีมือ ไม่มีไวรัส และไม่ประมาท ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการนี้
13.2    ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีการโจมตีด้วยโค้ดอันตราย (Malicious Code) ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน หรือเพื่อรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน TECNO จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์และบริการของเราปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์นี้และบริการที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เสถียร โดย TECNO ไม่รับประกันหรือรับรองว่าซอฟต์แวร์นี้จะเข้ากันได้กับระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมด หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือสามารถทำงานได้โดยไม่หยุดชะงัก หรือสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีของสถานการณ์ เช่น ซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติหรือเข้ากันไม่ได้ กรุณาติดต่อเราสําหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ ท่านสามารถลบซอฟต์แวร์นี้ได้ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ TECNO จะได้รับการยกเว้นจากความสูญเสียใดๆ ของท่านที่เกิดขึ้นในที่นี้

14.    การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ 
ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับไม่มีการห้ามไม่ว่าในกรณีใดๆ TECNO บริษัทในเครือ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายโดยไม่คาดคิด ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่มีตัวตนอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ แม้ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ (ตามสัญญา ละเมิด หรือประการอื่น) และแม้ว่า TECNO ได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวอยู่แล้วก็ตาม: (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการของท่าน; (2) การเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต; (3) การลบ ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการใช้การส่งผ่านหรือข้อมูลของท่านบนหรือผ่านบริการ; (4) คำแถลงหรือการดําเนินการของบุคคลที่สามในการให้บริการ; และ (5) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือความเสียหายโดยไม่คาดคิด หรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดนี้อาจไม่มีผลต่อท่าน
ในขณะเดียวกันการชดเชยสูงสุดของ TECNO สำหรับการสูญเสียทั้งหมดของท่านจะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านชำระสำหรับการใช้/ซื้ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการของ TECNO (หากเกี่ยวข้องกับบริการที่มีค่าใช้จ่าย) ภายใน 12 เดือนก่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกร้อง หากกฎหมายในภูมิภาคของท่านไม่อนุญาตให้มีการจำกัดจำนวนความรับผิดชอบตามสัญญา ในกรณีนี้กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้จะมีผลบังคับใช้

15.    กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท 
15.1    กฎหมายที่ใช้บังคับ กล่าวคือ การดำเนินการ การปฏิบัติการ การตีความ การแก้ไข และการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ท่านยอมรับว่าสัญญาฉบับนี้ลงนามและผูกพันตนในเขตอำนาจแห่งศาลในฮ่องกง
15.2    อนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหรือข้อโต้เถียงใดๆ ระหว่างท่าน และ TECNO ภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะต้องได้รับการระงับก่อนโดยผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ยฉันมิตร หากไม่สามารถตกลงกันได้ผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ยฉันมิตร ท่านยินยอมและตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าการเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือข้อโต้เถียงใดๆ (ไม่ว่าจะในสัญญา ละเมิด หรือประการอื่น) ที่ท่านมีต่อองค์กร TECNO กรรมการ ตัวแทน และพนักงานขององค์กร TECNO บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวพันกันในทางใดทางหนึ่งกับบริการ TECNO จะต้องส่งไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (HKIAC) เพื่อการระงับข้อพิพาทต่อหน้าอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่าน ภายใต้กฎการอนุญาโตตุลาการของ HKIAC ซึ่งการอนุญาโตตุลาการจะจัดขึ้นในฮ่องกง ประเทศจีน และกระบวนการอนุญาโตตุลาการและคำให้การและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และการตัดสินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลใดๆ ตามขอบเขตอำนาจศาลได้ ท่านจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรียกร้องกับ TECNO แบบรายบุคคลเท่านั้น โดยไม่ใช่ในฐานะโจทก์ หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินการหรือดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือตัวแทนใดๆ

16.    ข้อกำหนดทั่วไป
16.1    หัวเรื่อง หมายถึง ส่วนของหัวเรื่องที่ปรากฏในข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีความหมายที่แท้จริง และจะไม่นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการตีความความหมายของสัญญาฉบับนี้ 
16.2    การแยกออกจากกัน หมายถึง หากข้อกําหนดหรือบทบัญญัติใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ โดยอำนาจตุลาการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใดๆ การตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องในการบังคับใช้ข้อกำหนดและบทบัญญัติที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ และบทบัญญัติที่เหลือของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และจะถูกตีความตามข้อกำหนด
16.3    ภาษา หมายถึง หากข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ อาหรับ และภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือกว่า
16.4    ไม่มีการสละสิทธิ์ หมายถึง ความล้มเหลวของ TECNO ในการบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของบริการ TECNO หรือความล้มเหลวโดย TECNO ในการกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของบริการ TECNO ในเวลาใดๆ จะไม่มีการตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติดังกล่าวทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่กระทบต่อสิทธิ์ของ TECNO ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวในภายหลัง การสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งโดย TECNO สำหรับบทบัญญัติ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ของบริการ TECNO จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ ภาระผูกพันใดๆ ในอนาคตที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดดังกล่าว
16.5    ข้อตกลงทั้งหมด หมายถึง สัญญาฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างท่านและ TECNO ในการควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน และจะแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างท่านและ TECNO ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ท่านอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้เมื่อท่านใช้หรือซื้อซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือบริการอื่นๆ ของ TECNO