ပုိ၍ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းျဖင့္ ပုိၿပီး စမတ္က်ေစသည္

Notch Screen

HiOS v4.1 တြင္ ယခု Notch စခရင္ကုိ ပံ့ပုိးေပးထားသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာႏွင့္ ျပန္လွန္တံု႔ျပန္ရန္ ေနရာမ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္

Fooview

စနစ္အတြင္း လမ္းညႊန္ ရွာေဖြရန္ လက္ဟန္စနစ္ကို တီထြင္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအတြက္ ပုိ၍ ေခ်ာေမြ႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ရရွိေစသည္။ စခရင္ေပၚရွိ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ Big Bang လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ စခရင္ေပၚရွိ စကားလံုးမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ စခရင္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က GIF ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္အတြက္ လူမႈ မီဒီယာတြင္ အလြယ္တကူ မွ်ေဝႏုိင္ပါသည္။

ဂိမ္းမုဒ္

စက္က ေလ့လာသင္ယူသည့္ နည္းပညာကုိ အေျခခံလ်က္ ဂိမ္း အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဂိမ္းကစားေနစဥ္ မေႏွာင့္ယွက္ေစေရး တားျမစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က သံုးစြဲသူမ်ား ဂိမ္းကစားေနစဥ္ ထူးကဲသည့္ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေပးစြမ္းသည္။

ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ လက္ေဗြရာသံုးၿပီး အသံဖမ္းျခင္း

ဖုန္းေျပာစဥ္အတြင္း ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ အသံသြင္းရန္ အဆင္အေျပဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

လက္ေဗြသံုး၍ အက္ပ္မ်ားကုိ ျမန္ဆန္စြာ ဖြင့္ႏုိင္ျခင္း

မတူညီသည့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ မတူညီသည့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ဖြင့္ႏုိင္သည္။ လံုၿခံဳေရး တစ္ဆင့္ပုိျမင့္ထားသည္

Dual apps

သင့္တြင္ Whatsapp အေကာင့္ႏွစ္ခုရွိၿပီး စက္တစ္လံုးတည္းသာ ရွိသည့္အေျခအေန ရွိႏုိင္ပါသည္။ HiOS 4.1 က သင့္အတြက္ ဒါေတြကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိုက္ပါၿပီ။ ယခု စက္တစ္လံုးတည္းတြင္ အပလီေကးရွင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အေကာင့္ႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဖြင့္သံုးႏုိင္ပါၿပီ။