ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒ

ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒ

ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ မူဝါဒ

ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒ (ဤမွစ၍ ေနာင္တြင္ “မူဝါဒ” ဟု ရည္ၫႊန္းထားပါသည္) သည္ TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ TECNO ထံ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို TECNO က မည္သို႔ စုစည္းရယူသည္၊ စီမံေဆာင္႐ြက္သည္ ထုတ္လႊင့္ေပးပို႔သည္တို႔ အပါအဝင္ TECNO MOBILE LIMITED ႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ဝင္ ကုမၸဏီမ်ား (ဤမွစ၍ ေနာင္တြင္ “TECNO” ႏွင့္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔” ဟု ရည္ၫႊန္းထားပါသည္) က မည္သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သည္ကို အေသးစိတ္ သင္ နားလည္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဤမူဝါဒတြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ TECNO ဝဘ္ဆိုက္ကို သင္ ၾကည့္႐ႈၿပီး TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါ TECNO က ရယူထားေသာ သင္၏ ေဒတာအားလုံးကို ဆိုလိုပါသည္။ ဤမူဝါဒထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိုယ္ေရးေဒတာဆိုသည္မွာ သူခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္ေစ၊ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း၍ ျဖစ္ေစ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မည္သူမည္ဝါေဖာ္ထုတ္ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ဤမူဝါဒသည္ ဤမူဝါဒကို ျပသထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ဤမူဝါဒသို႔ သြားရန္ လင့္ခ္မ်ားကို ေပးထားသည့္ TECNO ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ အသုံးျပဳလိုက္သည့္အခါ ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးကို ဖတ္႐ႈ၍ သေဘာတူသည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳလုပ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သင္က လက္ခံေၾကာင္း မွတ္ယူခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ TECNO သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား လုံၿခဳံေရးကို အေလးထားၿပီး ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို TECNO ထံ မေပးပို႔မီ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရယူျခင္းအား TECNO ကို ခြင့္မျပဳမီ ဤမူဝါဒကို သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္႐ႈေပးပါ။


1. သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို TECNO က စုစည္းရယူပုံ

သင့္ထံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ထံ ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ ပံ့ပိုးေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤမူဝါဒတြင္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ား ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါမည္-

1.1 TECNO ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ TECNO ထံ သင္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား
ဥပမာ 1) TECNO ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အသုံးမျပဳမီ သင့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္၍ ထုတ္ေပးရန္ သင္ ေပးပို႔လိုက္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 2) ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ကို ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖိုရမ္ထဲတြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုရန္ TECNO ထံ သင္ ေပးထားသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား။

1.2 စုံစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ခု၊ အႀကံျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေပးပို႔သည့္အခါ TECNO ထံ သင္ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ဥပမာ သင္၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို TECNO ထံ ပံ့ပိုးေပးၿပီးေနာက္ သင္သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးေဒတာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မည္သို႔ အသုံးျပဳၿပီး စီမံေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း၊ သင္၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို သင္ သိခ်င္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

1.3 TECNO စက္မ်ားတြင္ စုစည္းရယူထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဥပမာ 1) TECNO စက္မ်ားကို သင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ သင္၏ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲ ဝင္ေရာက္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ ဖိုရမ္ထဲတြင္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းေကာင္း စုစည္းႏိုင္ပါသည္၊ 2) TECNO စက္မ်ားကို အသုံးျပဳစဥ္ ပိုမို အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စက္မ်ားကို မူမမွန္စြာ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ စာရင္းမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စုစည္းရယူႏိုင္ပါသည္။

1.4 ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါ စုစည္းရယူေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း၏ လူမႈ ကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားေသာ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း အပလီေကးရွင္းမ်ားကို သင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ ၎တို႔ထံမွ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရယူပါသည္။

2. TECNO က စုစည္းရယူေကာင္း ရယူႏိုင္သည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

2.1 အေျခခံ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား
i. မွတ္ပုံတင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား- ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ႏိုင္ငံသား၊ အသက္ႏွင့္ သင္၏ ၿမိဳ႕ စသည္ျဖင့္။
ii. အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား- ပ႐ိုဖိုင္းပုံ၊ ပစၥည္းပို႔ရန္ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ အေကာင့္ စသည္ျဖင့္။
iii. ကေလာက္ဒ္တြင္ ဘက္ခ္အပ္လုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခား အပလီေကးရွင္းမ်ားကိုသုံး၍ ခ်ိန္ကိုက္ ထည့္ထားေသာ သုံးစြဲသူ အခ်က္အလက္မ်ား။
iv. သင့္ထံမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုစည္းရယူေကာင္း ရယူႏိုင္သည့္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား။

2.2 ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား
i. စက္ အခ်က္အလက္မ်ား- စက္ အမ်ိဳးအစား၊ စက္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္ (IMEI ႏွင့္ SN)၊ မိုဘိုင္းဖုန္း နံပါတ္၊ WIFI MAC လိပ္စာ၊ PLMN၊ အန္းဒ႐ြိဳက္ စနစ္ဗားရွင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဗားရွင္းႏွင့္ ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာ အပါအဝင္ အကန္႔အသတ္ မရွိပါ။
ii. စက္ကို အသုံးျပဳမႈ အေျခအေနႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ စာရင္းမ်ား- CPU ၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏႈန္း၊ သိမ္းဆည္းမႈ အေျခအေန၊ စက္၏ အပူခ်ိန္၊ ဘက္ထရီ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ဘေရာက္ဇာ သို႔မဟုတ္ အပလီေကးရွင္းထဲတြင္ ရွာေဖြထားေသာ အဓိက စာလုံးမ်ား၊ မိုဘိုင္းေဒတာ သုံးစြဲမႈ ပမာဏ/ျမန္ႏႈန္း၊ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ လိုင္းဆြဲအား၊ ေနာက္ခံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စနစ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုံးစြဲသူ၏ အမူအက်င့္၊ စက္ကို မူမမွန္စြာ အသုံးျပဳမႈ စာရင္းမ်ား။
iii. တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ား- လမ္းၫႊန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို သင္ အသုံးျပဳသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ မိုးေလဝသ အေျခအေနမ်ားကို သင္ ရွာေဖြသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုစည္းရယူသည့္ တိက်ေသာ သို႔မဟုတ္ မေရရာေသာ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ GPS သို႔မဟုတ္ Wi-Fi ေဟာ့စေပါ့က ထုတ္ေပးထားေသာ လတၱီတြဒ္ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၊ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အေထာက္အထား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကုဒ္ စသည္ျဖင့္။
iv. ထုတ္ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ား- သုံးစြဲသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ဖုန္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း၏ အပလီေကးရွင္းမ်ား စသည္ျဖင့္။
v. ကြတ္ကီး အခ်က္အလက္မ်ား TECNO ဝဘ္ဆိုက္၊ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ အသုံးျပဳရေသာ အပလီေကးရွင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ TECNO ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာတို႔သည္ သင္၏ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြတ္ကီး၊ ပစ္ဇယ္ တဂ္မ်ားႏွင့္ ဝဘ္ ေဘကြန္တို႔မွတစ္ဆင့္ စုစည္းရယူၿပီး သိမ္းဆည္းႏိုင္ပါသည္။
vi. ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း အပလီေကးရွင္း ID အခ်က္အလက္မ်ား- Android ID၊ Google ေၾကာ္ျငာ ID၊ Facebook ID၊ What’s app ID စသည္ျဖင့္။
ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိုယ္ေရးေဒတာမ်ားမွတပါး TECNO က စုစည္းရယူထားသည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားတြင္လည္း မည္သူမည္ဝါ ေဖာ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သူမည္ဝါ ေဖာ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေထာက္အထားကို သိရွိမသြားေစႏိုင္သည့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အႀကိမ္ေရ၊ အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္မႈ အႀကိမ္ေရႏွင့္ အျခား ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား စသည္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ TECNO သည္ ထိုသို႔ေသာ မည္သူမည္ဝါ ေဖာ္ထုတ္၍ မရႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈတို႔အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အေျခခံၿပီး သင္၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ သင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ေပးသည့္ TECNO အဖြဲ႕အစည္းသည္ သင္၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သူ ျဖစ္ပါသည္။

3. TECNO က သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပုံ

TECNO သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္မွာ-
i. တိက်ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္ေရးေဒတာမ်ားကို သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
ii. ဥပေဒအရ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သင္၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
iii. သင္ပါဝင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ သင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ TECNO က ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ အရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေဒတာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊
iv. TECNO သို႔မဟုတ္ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမွ ရည္႐ြယ္ထားေသာ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ေဒတာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား။ ထိုသို႔ေသာ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ- 1) TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ၎၏ ေဖာက္သည္မ်ား ေဘးကင္းေရး၊ 2) ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ဂုဏ္သတင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္ TECNO ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 3) TECNO ၏ ႐ုံးတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 4) TECNO ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားထံ ပံ့ပိုးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားထံ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပံ့ပိုးေပးမႈ၊ 5) TECNO သို႔မဟုတ္ အျခား ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္း၏ အျခား တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊
v. ေဒတာ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခား လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္၏ လြန္စြာ အေရးပါေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေဒတာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ၊
vi. အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ေဒတာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္-
i. မွတ္ပုံတင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္အား ပံ့ပိုးေပးရန္။
ii. သုံးစြဲသူ အေတြ႕အႀကဳံ တိုးတက္လာေစရန္ သင္၏ သုံးစြဲမႈ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္သည့္အရာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္။
iii. သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္။
iv. သင့္အတြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္။
v. ေဖာက္သည္ စစ္တမ္းႀကီးတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဈးကြက္ ေဝစုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္။
vi. ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရန္၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပႆနာျဖစ္ပြားသည့္ေနရာကို ျမန္ဆန္စြာ ရွာေဖြရန္။
vii. စက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္အျပင္ သင့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းပိုင္းကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
viii. သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ အဆင္ေျပေျပ ဘက္ခ္အပ္ လုပ္ထားႏိုင္ရန္။
ix. ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သုံးစြဲသူ အေတြ႕အႀကဳံကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္သက္သည္မ်ားကို စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္။

4. TECNO က သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပုံ

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ TECNO သည္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္-
i. TECNO သည္ ၎၏လုပ္ငန္းအုပ္စုတြင္း၌ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝႏိုင္ပါသည္။
ii. TECNO သည္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မိတ္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မၽွေဝႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္က ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးေနေသာအခါ TECNO သည္ သင့္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ စက္အေထာက္အထား ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကုဒ္ကဲ့သို႔ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါမိတ္ဖက္ႏွင့္ မၽွေဝႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းတြင္ TECNO ထုတ္ကုန္မ်ားကို သင္ ဝယ္ယူလိုက္ေသာအခါ TECNO သည္ ထုတ္ကုန္ကို ေပးပို႔ရန္ သင္၏ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ပစၥည္းပို႔ေဆာင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေရးကုမၸဏီထံ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
iii. ဥပေဒအရ လိုအပ္လာပါက သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေပးရန္ TECNO သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး အစိုးရဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။
iv. TECNO အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တရားဥပေဒအရ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ TECNO က ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးမႈ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ အေရးပါေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

5. သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္အား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ TECNO သည္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ သိမ္းဆည္းေစျခင္းႏွင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား တည္ရွိေနသည့္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

6. သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ဝင္ေရာက္သုံးစြဲပုံ၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ပုံႏွင့္ ဖ်က္ပစ္ပုံ

ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံးစြဲသူအေနျဖင့္ သင္သည္ သင္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ား ျပည့္စုံမႈရွိၿပီး တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ေသခ်ာလုံၿခဳံေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အခ်ိန္မွန္ အပ္ဒိတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္း သုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။

သက္ဆိုင္ရာ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဥပေဒအရ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ သင္သည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္- 1) ဝင္ေရာက္သုံးစြဲခြင့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ TECNO က ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ဝင္ေရာက္သုံးစြဲခြင့္ႏွင့္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိခြင့္၊ 2) ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ား မွားယြင္းေနလၽွင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ 3) ဖ်က္ပစ္ခြင့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ 4) စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ခြင့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ပိုင္ခြင့္၊ 5) ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္၊ 6) ေဒတာ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ နည္းပညာအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို အျခားေဒတာ ထိန္းခ်ဳပ္သူထံ ေပးပို႔ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ဤမူဝါဒတြင္ ပူးတြဲပါရွိေသာ ေဖာင္ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အီးေမးလ္ျဖစ္ေသာ privacy@transsion.com မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေပးပို႔ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္ကို အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အသုံးခ်ေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္က တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုံတူကူးခ်၍ ထပ္တလဲလဲ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိေနပါက သို႔မဟုတ္ သံသယရွိပါက သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ၿပီးဆုံးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ သင့္ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို စာျဖင့္ေရးသား၍ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး သင္၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ဟု သင္ ယူဆပါက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေရး ေဒတာ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းထံ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။

7. သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ TECNO က လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ TECNO သုံးစြဲသူမ်ားထံ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စုစည္းရယူထားသည့္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္သုံးစြဲျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ဥပမာ သင္က TECNO အေကာင့္ကို ဝင္ေရာက္သုံးစြဲသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အေကာင့္ လုံၿခဳံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သုံးစြဲသူ စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္ ျပန္ဆယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ထားရွိပါသည္။

ကိုယ္ေရး ေဒတာ သိမ္းဆည္းရာတြင္လည္း လုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားအားလုံးကို လုံၿခဳံေသာ ဆာဗာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေရး ေဒတာအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ကာကြယ္ေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ဆုံးျဖတ္ပါမည္။ ဥပေဒက အျခားနည္းျဖင့္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွလြဲ၍ သင္ႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို အျမင့္ဆုံး အတိုင္းအတာအထိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤမူဝါဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေဒတာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္လိုက္ပါက သင့္ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလကို နည္းႏိုင္သမၽွ အနည္းဆုံး အတိုင္းအတာအထိ ကန္႔သတ္လိုက္ပါမည္။ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သိမ္းဆည္းထားမည့္ ၾကာခ်ိန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။ 1) သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္၊ 2) သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ထို႔ျပင္ TECNO ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္မ်ားၾကား လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ လၽွိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား ပါဝင္သည္။ မိတ္ဖက္တစ္ဦးက စာခ်ဳပ္ထဲရွိ လၽွိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၎က တာဝန္ယူထားသူတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါက TECNO သည္ အဆိုပါ မိတ္ဖက္ကို ဥပေဒအရ တာဝန္မ်ား ယူေစမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမိတ္ဖက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို ရပ္စဲလိုက္ပါမည္။

ဝဘ္ဆိုက္၊ အင္တာနက္ ထုတ္လႊင့္ေပးပို႔မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ လုံၿခဳံမႈရွိသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ အႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္ထားရပါမည္။ ဥပမာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ လင့္ခ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ေသာအခါ ၎တို႔၏ စုစည္းရယူသည့္ ေဒတာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုပါ ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ လင့္ခ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္႐ႈပါ။ TECNO သည္ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္သမၽွအတြက္ တာဝန္မယူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲရွိ တခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔က သင့္ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သင္ ေတြ႕ရွိပါက privacy@transsion.com တြင္ TECNO ကို ဆက္သြယ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ယင္းကိစၥကို ဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါမည္။

8. TECNO က အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ပုံ

အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မရွိဘဲ TECNO ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံးစြဲခြင့္မရွိပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာကို စုစည္းရယူျခင္းကို မိမိသေဘာျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္မဟုတ္ဘဲ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိမွသာ ၎၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာကို စုစည္းရယူပါမည္။ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူတစ္ဦး၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူ/သူမ၏ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမွသာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းက တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားမွသာ ထိုကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ သင္သည္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူတစ္ဦးက သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ အုပ္ထိန္းသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲ ၎၏ ကိုယ္ေရး ေဒတာမ်ားကို TECNO ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ဤမူဝါဒတြင္ ပူးတြဲပါရွိေသာ ေဖာင္ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး privacy@transsion.com မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္ကို အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။

9. ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

TECNO ၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒသည္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ သင္သည္ TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳေသာအခါ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္ပါသည္။ TECNO အေနျဖင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔သည္လည္း TECNO ၏ မူဝါဒကို လိုက္နာရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေဒတာႏွင့္ အခ်က္အလက္ တစ္ခုခုကို မေပးပို႔မီ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံမႈ မူဝါဒကို နားလည္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ပါ။

10. မူဝါဒ ျဖည့္စြက္ခ်က္

ဤမူဝါဒတြင္ TECNO ဝဘ္ဆိုက္ကို သင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး TECNO ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါ TECNO အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ စုစည္းရယူ၍ စီမံေဆာင္႐ြက္ကာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ထုတ္လႊင့္ေပးပို႔ေနသည္ကို အဓိကထား ရွင္းျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒတာမ်ားကို မည္သို႔စုစည္းရယူသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မည္သည့္ေဒတာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို စုစည္းရယူသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဒတာမ်ားကို မည္သို႔ အသုံးျပဳၿပီး စီမံေဆာင္႐ြက္သည္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဒတာကို ထုတ္ေဖာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဤမူဝါဒတြင္ အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ TECNO သည္ သင္၏ တိက်ေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရယူျခင္း၊ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္း ထုတ္လႊင့္ေပးပို႔ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ျဖည့္စြက္ အသိေပးခ်က္ကို ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

11. ဤမူဝါဒကို အပ္ဒိတ္လုပ္ျခင္း

TECNO သည္ ဤမူဝါဒကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဤမူဝါဒကို မြမ္းမံလၽွင္ TECNO သည္ ထိုေနာက္ဆုံးထြက္ မူဝါဒကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ TECNO ၏ တရားဝင္ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

https://www.tecno-mobile.com/

12. TECNO ကို ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္း

TECNO က ေဒတာ ကာကြယ္ေရး အရာရွိတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိလၽွင္ ဤမူဝါဒႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါရွိေသာ ပုံစံကို ျဖည့္စြက္ကာ ထိုပုံစံကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အီးေမးလ္ လိပ္စာျဖစ္ေသာ privacy@transsion.com သို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ေဒတာ ကာကြယ္ေရး အရာရွိထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤမူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္တြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိလၽွင္ျဖစ္ေစ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးလိုလၽွင္ ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ကို အသုံးျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ပါ-

ဖုန္း- +86 755 33979228

လိပ္စာ- No.1 Building, No.36 Xuelin Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

အီးေမးလ္-privacy@transsion.com