ဖုန္းပံ့ပိုးမႈ

TECNO ဖုန္းမ်ားအတြက္ သင္လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ စနစ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုး

ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာပါ

အသားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

သင့္ဖုန္းပိုျမန္လာေအာင္ လုပ္ရန္

အက္ပ္ယာယီမွတ္ဥာဏ္ကို ရွင္းျခင္း၊ Bloatware ကို ပိတ္ျခင္း၊ သက္ဝင္လႈပ္ရွား႐ုပ္ပံုမ်ား ပိတ္ျခင္း၊ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွား႐ုပ္ပံုမ်ားကို ပိတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။ စတင္ရန္

စတင္ရန္

ေရထဲသို႔က်သြားသည့္ ဖုန္းကို ျပဳျပင္ရန္

ဖုန္းကို ေရထဲမွေန၍ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ပါ၊ မည္သည့္အရာမွ် မႏွိပ္ပါႏွင့္၊ ဘက္ထရီကိုသာ ျဖဳတ္လိုက္ပါ။

စတင္ရန္

ဖုန္းပူလာျခင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္

အေရးႀကီးဆံုးေသာ ပူပင္စရာအခ်က္မွာ ဘက္ထရီတစ္ခုခု ခၽြတ္ယြင္းေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ၎မွာ အပူလြန္ကဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ထိုသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ဘက္ထရီ အကုန္ျမန္ေစႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္သည္။

စတင္ရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာကူညီေပးရပါမလဲ။

TECNO ပံ့ပုိးမႈကို ဆက္သြယ္ပါ

service@carlcare.com