គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព TECNO

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖នៅថ្ងៃទី 05 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021    
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021

 

    
TECNO MOBILE LIMITED និងបណ្តាសាខាជាសកលរបស់ខ្លួន (បណ្តាសាខាជាសកលគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងទៅនឹង TECNO MOBILE LIMITED ដែលកំណត់ដោយភាពជាម្ចាស់ ឬការគ្រប់គ្រងរួម តទៅនេះហៅថា “TECNO” “យើង” “នៃយើង” ឬ “របស់យើង”) គោរពតាមឯកជនភាពរបស់អ្នកអោយបានពេញលេញ ហើយនឹងខិតខំអោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអាចប្រមូល ប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃច្បាប់ និងវិធានដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្ម TECNO ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ (តទៅនេះហៅថា “គោលការណ៍”) មានគោលបំណងជួយអ្នកអោយយល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ ដំណើរការ និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO សិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់ដល់ពួកយើង និងរបៀបដែលយើងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក។ គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់របស់ TECNO ដែលយោងតាម ឬភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍នេះ (ជារួម “សេវាកម្ម” របស់យើង) មិនថាអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទចល័ត ថេប្លេត ឬទូរទស្សន៍ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។ ដោយពិចារណាលើផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើនរបស់ TECNO គោលការណ៍នេះមិនអាចគ្របដណ្តប់គ្រប់កាលៈទេសៈនៃការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ យើងអាចបំពេញបន្ថែមវាតាមរយៈគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃផលិតផល ឬសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលយើងប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍អាស្រ័យលើប្រភេទផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO ដែលអ្នកប្រើប្រាស់និងប្រទេសដែលអ្នកស្ថិតនៅ វិធីដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចខុសគ្នាចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នា។ គោលការណ៍ឯកជនភាពជាក់លាក់មួយអាចត្រូវអនុវត្តចំពោះផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO ជាក់លាក់មួយជាមួយមានព័ត៌មានឯកជនភាពបន្ថែមដែលប្រមូលបាននៅក្នុងនោះ។ ផ្នែកណាមួយដែលមិនមាននៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពជាក់លាក់នៃផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះ។
ចាំបាច់ត្រូវកត់សម្គាល់ថាគោលការណ៍នេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មដែលផ្តល់អោយអ្នកដោយភាគីទីបីផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកអាចទទួលបានតំណ ខ្លឹមសារ ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី។ សូមជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់។ យើងលើកទឹកចិត្តអោយអ្នកពិនិត្យឡើងវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីណាមួយដែលអ្នកចូលប្រើមុនពេលបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។
យើងបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញដើម្បីធានាថាអ្នកយល់ច្បាស់អំពីគោលការណ៍នេះ និងធ្វើការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯង។ យើងក៏បានសម្គាល់ ឬរំលេចពាក្យសំខាន់ៗជាអក្សរដិត ឬអក្សរធំសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈវីនដូលេចឡើងនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើងលើកដំបូងដើម្បីជួយអ្នកអោយយល់ពីលក្ខខណ្ឌស្នូលនៃគោលការណ៍នេះ។

មុនពេលប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង សូមផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់យើង ឬអនុញ្ញាតអោយយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមអានគោលការណ៍នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយល់ពីការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយចូលប្រើវាអោយបានញឹកញាប់ដើម្បីយល់ពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍នេះ យើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកដោយការប្រកាសនៅក្នុងផលិតផល ឬគេហទំព័រដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលយើងបានធ្វើឡើង។ តាមរយៈការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការជូនដំណឹង អ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានទទួលយកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាព។ អ្នកអាចពិនិត្យមើល "កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព" ដែលបានដាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត។
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមទាក់ទងមកយើងដោយមធ្យោបាយដូចខាងក្រោម៖
privacy@transsion.com

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងជួយអ្នកអោយយល់ពីខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
i.    របៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ii.    របៀបដែលយើងប្រើខូឃីស៍ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា
iii.    របៀបដែលយើងរក្សាទុក និងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
iv.    របៀបដែលយើងចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មាន និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
v.    របៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរឆ្លងកាត់ព្រំដែន
vi.    សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
vii.    របៀបដែលយើងដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ
viii.    អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី
ix.    ការបន្ថែម និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍
x.    អ្នកគ្រប់គ្រងរួម
xi.    របៀបទាក់ទងមកកាន់យើង

I.    របៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
TECNO ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាមូលដ្ឋានសិទ្ធិឯកជនភាពមិនគួរខុសគ្នាអាស្រ័យលើទីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅលើពិភពលោក។ រាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល ជាពិសេសដោយយោងទៅលើឈ្មោះបុគ្គល លេខអត្តសញ្ញាណ ទិន្នន័យទីតាំង និងកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមអ៊ីនធឺណិត ឬកត្តាមួយឬផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងរូបវិទ្យា សរីរវិទ្យា ហ្សែន ផ្លូវចិត្តធម្មជាតិរបស់មនុស្សនោះ ត្រូវបានចាត់ទុកជា "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" ដោយ TECNO ដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅ។
យើងប្រមូលតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់និងស្របច្បាប់ ហើយនឹងធានាថាព័ត៌មានមិនត្រូវបានដំណើរការបន្ថែមទៀតក្នុងឥរិយាបទដែលមិនត្រូវគ្នានឹងគោលបំណងទាំងនោះ។ អ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO ឬនៅពេលដែលយើងបានស្នើសុំ។ អ្នកមិនត្រូវបានទាមទារអោយផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់ TECNO នោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនធ្វើ យើងនឹងមិនអាចផ្តល់អោយអ្នកនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយយើងក៏មិនអាចឆ្លើយតប ឬដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកបានជួបប្រទះផងដែរ។ យើងនឹងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់តែគោលបំណងដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជាការពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងបានប្រមូល៖
1.    ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងបានប្រមូល
1.1    ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដោយផ្ទាល់ដល់ពួកយើង
ដើម្បីអោយអ្នកអាចចូលដំណើរការមុខងារនៃផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង យើងនឹងស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន៖
(1)    ពត៌មានគណនី។ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO ដូចជា ការបង្កើតគណនី APP ចូលរួមក្នុងវេទិកាសហគមន៍ អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ជូននូវ៖ លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ ឈ្មោះហៅក្រៅ រូបភាពប្រវត្តិរូប ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត សញ្ជាតិ អាយុ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល រូបថត ទីក្រុងដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ និងព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើមុខងារនៃផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នា។ ដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធកាន់តែងាយស្រួលដូចជា ប្រើការស្គាល់មុខ ឬដោះសោរស្នាមម្រាមដៃដើម្បីចូលរហ័ស អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជីវមាត្រលើផ្ទៃមុខ ឬស្នាមម្រាមដៃដែលត្រូវគ្នា។
(2)    ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ។ នៅពេលអ្នកទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងតាមអ៊ីនធឺណិត ឬក្រៅបណ្តាញ ដើម្បីធានាថាផលិតផល ឬសេវាកម្មអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា យើងអាចស្នើសុំអោយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដូចជា ឈ្មោះអ្នកទទួល ព័ត៌មានគណនី លេខអត្តសញ្ញាណ លេខទូរស័ព្ទ កូដតំបន់ អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងវិក័យប័ត្រ និងព័ត៌មានកាតឥណទានដើម្បីដំណើរការការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។
(3)    ព័ត៌មានក្រោយពេលលក់។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការអោយយើងផ្តល់សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ ឬការគាំទ្ររបស់អតិថិជន ឬសង្ឃឹមថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកបានជួបប្រទះនៅពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្ម អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដូចជា ឈ្មោះរបស់អ្នក លេខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានឧបករណ៍ អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងវិក័យប័ត្រ ការពិពណ៌នាអំពីបញ្ហានៅពេលបំពេញកាតធានា កាតធានាអេឡិចត្រូនិច ឬការផ្តល់មតិលើបញ្ហា។
(4)    ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ដល់ពួកយើង។ ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដូចជា កម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ការឆ្លើយសំណួរទទួលរង្វាន់ និងការស្រាវជ្រាវសាកល្បងរបស់អ្នកគាំទ្រ អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់អ្នក រូបភាពប្រវត្តិរូប លេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀតស្របតាមសេណារីយ៉ូផ្សេងៗគ្នា។
1.2    ព័ត៌មានដែលពួកយើងទទួលបានក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែល TECNO ប្រមូលគឺអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ TECNO ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្ម TECNO របស់អ្នក ចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្ម យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ដោយមានការអនុញ្ញាត ឬការយល់ព្រមរបស់អ្នក រួមមាន៖
(1)    ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ ឬស៊ីមកាត។ ដោយសារសេវាកម្មមួយចំនួនមានសម្រាប់ប្រភេទឧបករណ៍ជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រត្តិបត្តិការនៃការដំណើរការអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍នៅក្នុងប្រត្តិបត្តិការនៃដំណើរការសេវាកម្ម ឬការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដូចជា ឈ្មោះឧបករណ៍ ម៉ូដែលឧបករណ៍ លេខ IMEI (អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ចល័តអន្តរជាតិ) លេខ GAID (អត្តសញ្ញាណផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Google) លេខ IMSI (អត្តសញ្ញាណអតិថិជនទូរស័ព្ទចល័តអន្តរជាតិ) អាស័យដ្ឋាន IP (អាសយដ្ឋានពិធីសារអ៊ីនធឺណិត) អាស័យដ្ឋាន Mac (អាសយដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការចូលប្រើមេឌៀ) SN (លេខស៊េរីផលិតផល) កំណែនិងប្រភេទ hiOS លេខសម្គាល់ CPU កំណែ ROM (Read-Only Memory) កំណែ Android លេខសម្គាល់ Android លេខសម្គាល់ទំហំ ប្រព័ន្ធភាសា ការកំណត់ប្រទេសឬតំបន់ទូរសព្ទ័ចល័ត រយៈទទឹងនិងរយៈបណ្ដោយទូរស័ព្ទ ពត៌មានក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ និងឈ្មោះម៉ូដែល ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រឿងបង្គុំរបស់ឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិករបណ្តាញនិងប្រភេទការតភ្ជាប់បណ្តាញ ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឧបករណ៍ឬអ្នកប្រើប្រាស់ (ម៉ូឌុលអត្តសញ្ញាណអតិថិជន) ។
(2)    ព័ត៌មានកំណត់ហេតុ។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួន ហើយរក្សាទុកវានៅក្នុងឯកសារកំណត់ហេតុដូចជា ពេលវេលាចូលដំណើរការសេវាកម្ម ប្រេកង់ការចូលដំណើរការពេលវេលាប្រើប្រាស់ សារប្រវត្តិសាស្រ្តបណ្តោះអាសន្ន កំណត់ហេតុប្រព័ន្ធស្តង់ដារ ព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ (កំហុស គាំង ចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព) ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងព័ត៌មានកំណត់ហេតុផ្សេងៗទៀតដែលបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។
(3)    ព័ត៌មានទីតាំង (អនុវត្តតែចំពោះសេវាកម្មជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ) ។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការប្រើសេវាកម្មផ្អែកលើទីតាំងជាក់លាក់ដូចជា ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក ពិនិត្យមើលស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ទាញយកទីតាំងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ចែករំលែកទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។ ដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងអាចប្រមូល និងដំណើរការព័ត៌មានប្រហាក់ប្រហែល ឬច្បាស់លាស់អំពីទីតាំងជាក់ស្តែងនៃឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ លេខកូដតំបន់ទីតាំង លេខកូដតំបន់តាមដាន លេខកូដតំបន់រ៉ោតទ័រ លេខកូដប្រទេសចល័ត លេខកូដបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត ប្រេកង់ ព័ត៌មានអំពីរយៈទទឹងនិងរយៈបណ្តោយ ការកំណត់តំបន់ពេលវេលា លេខកូដប្រទេសឬតំបន់ ឈ្មោះទីក្រុង និងការកំណត់ភាសា។ ដោយគ្មានការសង្ស័យ លើកលែងតែអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រម ឬដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការស្របច្បាប់ដោយប្រទេស ឬតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធ យើងនឹងមិនបន្តប្រមូលព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ទីតាំងរបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកអាចហាមឃាត់ការចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទីតាំងរបស់កម្មវិធីនីមួយៗបានគ្រប់ពេលវេលាដោយផ្ទាល់លើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកតាមរយៈ "ការកំណត់"> "ទីតាំង (ការចូលអាចខុសគ្នាសម្រាប់កំណែផ្សេងគ្នា)
(4)    ព័ត៌មានខូឃីស៍។ គេហទំព័ររបស់យើង កម្មវិធីអន្តរកម្ម ផលិតផលនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម TECNO អាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជា ខូឃីស៍ ស្លាកសញ្ញាភីកសែល និងគេហទំព័រប៊ីខុន ដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធ។
(5)    ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់អ្នកដូចជា ព័ត៌មានមូលដ្ឋានកម្មវិធី (ឧទាហរណ៍ដូចជា បញ្ជីកម្មវិធី អត្តសញ្ញាណកម្មវិធី) ព័ត៌មាន SDK (ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍកម្មវិធី) ការកំណត់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើប្រព័ន្ធ ការកំណត់កម្មវិធី (ឧទាហរណ៍ដូចជា ការកំណត់តំបន់ ការកំណត់ភាសា ការកំណត់តំបន់ពេលវេលា ពុម្ពអក្សរ) ពេលវេលាចូលនិងបិទប្រើប្រាស់កម្មវិធី កំណត់ត្រាស្ថានភាពកម្មវិធី (ឧទាហរណ៍ដូចជា ការទាញយក ការដំឡើង ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការលុប) ។
(6)    ព័ត៌មានសុខភាព។ នៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើផលិតផលកីឡាមួយចំនួនដូចជា សេវាកម្មសុខភាពកីឡា យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក រួមទាំងស្ថានភាពរាងកាយឬ ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដូចជា ភេទ កម្ពស់ ទម្ងន់ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ចង្វាក់បេះដូង អត្រាចង្វាក់បេះដូង និងជំហានរបស់អ្នក។
(7)    ព័ត៌មានសំលេង។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើពាក្យបញ្ជាសំលេងដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាកម្មមួយចំនួន យើងអាចរក្សាសំលេងដែលអ្នកបានថតនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មបំលែងការនិយាយទៅជាអត្ថបទសម្រាប់យើង អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីបែបនេះអាចទទួលនិងរក្សាទុកពាក្យបញ្ជាសំលេងជាក់លាក់។
(8)    ព័ត៌មានភាគីទីបី។ យើងអាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាក់លាក់សម្រាប់អ្នក ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូអាជីវកម្ម ឧទាហរណ៍ដូចជាលេខសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកដែលបានកំណត់ដោយភាគីទីបី។
(9)    ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។ ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងៗគ្នាអាចទទួលបានសម្រាប់ប្រភេទផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នា។ ចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ ផលិតផលឬសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអាចត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈគោលការណ៍ឯកជនភាពជាក់លាក់នៃផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានរៀបរាប់ ឬដោយការជូនដំណឹងឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ហើយនឹងទទួលបានការយល់ព្រមរបស់អ្នកជាមុនក្នុងការប្រមូល។
1.3    ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗ
នៅពេលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីបុគ្គលផ្សេងទៀត អង្គភាពអាជីវកម្ម បណ្តាញសាធារណៈ ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលដើរតាមទិសដៅរបស់អ្នក ដៃគូរបស់យើងដែលធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងនិងជួយយើងក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននិងការការពារក្លែងបន្លំ និងពីប្រភពស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន៖
(1)    នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្តាញសង្គមរបស់ភាគីទីបី ឬកម្មវិធីដែលដំឡើងជាមុនរបស់ភាគីទីបី យើងក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីសេវាកម្មឬកម្មវិធីទាំងនេះដែរ។
(2)    យើងអាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាក់លាក់សម្រាប់អ្នក ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិង និងដៃគូអាជីវកម្ម។ ឧទាហរណ៍ដូចជាលេខសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដែលបានកំណត់ដោយភាគីទីបី។
(3)    សម្រាប់សេវាកម្មមួយចំនួនដែលអាចរាប់បញ្ចូលប្រតិបត្តិការគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នក យើងក៏អាចផ្តល់សុពលភាពព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដូចជា លេខទូរស័ព្ទតាមរយៈភាគីទីបីស្របច្បាប់សម្រាប់គោលបំណងការពារសុវត្ថិភាព និងក្លែងបន្លំ។
(4)    នៅពេលអ្នកបញ្ជាភាគីទីបីផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយ TECNO ឧទាហរណ៍អ្នកអាចបញ្ជាប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកអោយចែករំលែកព័ត៌មានអំពីគណនីរបស់អ្នកជាមួយយើងសម្រាប់ដំណើរការគណនី។
(5)    ព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលអ្នកផ្សេងបានផ្តល់ដល់យើង ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលភាគីទីបីទិញផលិតផលសម្រាប់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងពួកគេនឹងផ្តល់អោយយើងនូវអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។
យើងនឹងពន្យល់ដល់អ្នកនៅពេលប្រមូលព័ត៌មានខាងលើ និងទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នក។ TECNO ក៏អាចប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នក ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ដែលនឹងត្រូវបានពន្យល់ដល់អ្នកនៅពេលប្រមូល ហើយយើងនឹងទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នក។
សម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវ យើងអាចប្រើសំណុំទិន្នន័យដែលមានប្រភេទព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នា ដែលអាចទាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ នៅពេលទទួលបានសំណុំទិន្នន័យបែបនេះ យើងនឹងប្រមូលពួកវាដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត (រួមទាំងច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលសំណុំទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំ) ។ យើងមិន និងមិនព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលពីសំណុំទិន្នន័យបែបនេះនៅពេលដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់សំណុំទិន្នន័យបែបនេះសម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍។
1.4    ការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមិនមែនផ្ទាល់ខ្លួន
យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទផ្សេងទៀតដែលមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយបុគ្គល។ យោងទៅតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់ដែលត្រូវអនុវត្ត ព័ត៌មាននេះមិនអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ យើងនឹងផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីព័ត៌មានបែបនេះដូចខាងក្រោម។ សូមចំណាំថាព័ត៌មាននេះដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលទេ។ គោលបំណងនៃការប្រមូលរបស់យើងគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង និងដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អោយកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានបែបនេះ។ ដោយសារព័ត៌មានប្រភេទនេះមិនមែនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងនឹងសម្រេចចិត្តលើរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ បញ្ចេញ និងផ្ទេរព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះ។ មានតែនៅពេលដែលព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះត្រូវបានប្រើរួមផ្សំជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សធម្មជាតិជាក់លាក់មួយ ឬនៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើរួមផ្សំជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដែលព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងធ្វើអនាមិក និងដកហូតព័ត៌មានប្រភេទនេះ លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នក បើមិនដូច្នេះទេយោងទៅតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ។
(1)    ស្ថិតិនៃការលក់ឧបករណ៍និងផលិតផល និងព័ត៌មានសង្ខេបស្ថិតិផ្សេងៗដូចជា ទំហំអេក្រង់ កំណែឧបករណ៍ ពេលវេលាចុះឈ្មោះ កំណែព័ត៌មាន។
(2)    ទិន្នន័យស្ថិតិដែលបានបង្កើតនៅពេលអ្នកដំឡើង ប្រើប្រាស់ លុបសេវាកម្មជាក់លាក់ និង/ឬកម្មវិធីនានាដូចជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន ការចូលមើលគេហទំព័រ ការទាញយក ព្រឹត្តិការណ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ព្រឹត្តិការណ៍ចូលប្រើទំព័រ ព្រឹត្តិការណ៍ពេលវេលាចូលប្រើទំព័រនិងព្រឹត្តិការណ៍សម័យ ការប្រើឈ្មោះកម្មវិធី APK កំណែកម្មវិធី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ពេលវេលាបើក ទិន្នន័យគាំង ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យកម្មវិធី។
(3)    ការស្នើសុំ និងការប្រតិបត្តិនៃបញ្ជាម៉ាស៊ីនមេដូចជា លេខសម្គាល់បញ្ជាទិន្នន័យ លេខកំណែប្រព័ន្ធ OS លេខកំណែកម្មវិធី លេខកំណែបញ្ជា។
(4)    ទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យបណ្តាញដូចជា ពេលវេលាស្នើសុំ ចំនួននៃការស្នើសុំ ឬការស្នើសុំកំហុស។
(5)    នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រអប់ជូនដំណឹងដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងដូចជា កំណែ OS លេខសម្គាល់ភារកិច្ច កំណែបញ្ជា ឈ្មោះកញ្ចប់ការជូនដំណឹង ប្រភេទជូនដំណឹង ស្ថានភាពជូនដំណឹង។
(6)    ទិន្នន័យដំណើរការទូរស័ព្ទដូចជាលេខសម្គាល់កម្មវិធី ឈ្មោះកម្មវិធី ឈ្មោះ APK កំណែ APP ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្មវិធីរុករក UA ប្រភេទឧបករណ៍ ប្រភេទការតភ្ជាប់បណ្តាញ។
(7)    ការប្រមូលទិន្នន័យកម្មវិធីដូចជា ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍គាំងកម្មវិធី (ឧទាហរណ៍ការបង្កើតកំណត់ហេតុដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីកម្មវិធីគាំង) ព្រឹត្តិការណ៍ដំឡើងកម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍លុបកម្មវិធី ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ថ្ម ការកែពន្លឺ។
ចាំបាច់ត្រូវមានការសង្កត់ធ្ងន់លើ និងបញ្ជាក់ម្តងទៀត ដោយសារតែផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងមួយចំនួនធំ ដែលខ្លឹមសារនិងសេណារីយ៉ូនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលដោយ TECNO ដូចដែលបានចុះបញ្ជីនៅទីនេះមិនអាចគ្របដណ្តប់លើសេណារីយ៉ូអាជីវកម្មរបស់យើងទាំងអស់បានទេ។ សម្រាប់ផ្នែកណាមួយដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងគោលការណ៍នេះ យើងនឹងបន្ថែមវាដោយបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬដោយការជូនដំណឹង ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនៅពេលប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងសេណារីយ៉ូអាជីវកម្មជាក់លាក់។

2.    គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង
នៅពេលដែលយើងត្រូវការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និង/ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម ឬនៅពេលយើងជឿជាក់ថាវាចាំបាច់សម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងឬភាគីទីបី បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃរបស់យើងដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក យើងអាចដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ យើងក៏អាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ការអនុលោមនិងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចស្របតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ យើងនឹងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់វានៅពេលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
2.1    ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មចុះឈ្មោះ និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងគណនី។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានដែលអ្នកបានបំពេញក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះដើម្បីផ្តល់អោយអ្នកនូវសេវាកម្មចុះឈ្មោះដែលត្រឹមត្រូវ និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងគណនីជាបន្តបន្ទាប់។
2.2    ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជន និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សកម្មភាពទិញនិងការក្រោយទិញរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់នៅពេលដែលយើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន សេវាកម្មធានា ការគាំទ្របច្ចេកទេស ឬកំណត់ទីតាំងនិងជួសជុលបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលមានស្រាប់ឆាប់រហ័សតាមរយៈមតិរបាយការណ៍កំហុស។
2.3    ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មព័ត៌មានសម្រាប់តម្រូវការ ឬចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍យើង ឬភាគីទីបីអាចប្រើព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់អោយអ្នកនូវការជម្រុញព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ការស្វែងរកទីតាំងភូមិសាស្ត្រ និងសេវាកម្មព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការវិភាគទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់និងចំណង់ចំណូលចិត្តឥរិយាបថរបស់អ្នក ហើយផ្តល់អោយអ្នកនូវការជូនដំណឹងឬសេវាកម្មជម្រុញខ្លឹមសារដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក។
2.4    ដើម្បីបន្តផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្មប្រសើរជាងមុន។ យើងអាចអញ្ជើញអ្នកអោយចូលរួមក្នុងការកែលម្អផលិតផលរបស់យើង និងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើកម្មវិធី ឬសកម្មភាពអន្តរកម្ម។ បន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឬសកម្មភាពរបស់យើង យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់របស់អ្នកដូចជា លេខទូរស័ព្ទចល័ត (ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងពិនិត្យឡើងវិញ) ព័ត៌មានឧបករណ៍ ទិន្នន័យឥរិយាបថប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានទីតាំង និងព័ត៌មានកំណត់ហេតុសម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិដើម្បីកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតផល និងផ្តល់បទពិសោធន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរឡើង។
2.5    ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ការប្រកួតប្រជែង ឬការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នា យើងអាចប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទាំងនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកលែងចង់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយប្រភេទមួយចំនួន អ្នកអាចដកចេញដោយវិធីសាស្ត្រដែលមានក្នុងសារ (ឧទាហរណ៍តំណឈប់ជាវនៅខាងក្រោមសារ) លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ អ្នកនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកនៃ "សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក" នៅខាងក្រោម។
2.6    ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្អែកលើទីតាំង។ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម hiOS ព័ត៌មានទីតាំងក៏អាចត្រូវបានប្រើដោយពួកយើងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មនិងព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវអំពីទីតាំងនោះសម្រាប់ផ្តល់បទពិសោធន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ឧទាហរណ៍ដូចជា ព័ត៌មានលម្អិតលើអាកាសធាតុ ការចូលប្រើប្រាស់ទីតាំង (ជាផ្នែកមួយនៃវេទិកាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android) ។ អ្នកអាចបិទសេវាកម្មទីតាំងនៅក្នុងជម្រើស "ព័ត៌មានទីតាំង" នៅក្នុង "ការកំណត់" ឬបិទការប្រើប្រាស់ទីតាំងសេវាកម្មរបស់កម្មវិធីនៅពេលណាក៏បាន។
2.7    ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារសុវត្ថិភាព និងប្រព័ន្ធថែរក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាព។ ឧទាហរណ៍ដូចជា មុខងារស្កេនសុវត្ថិភាព សន្សំថ្ម បញ្ជីទប់ស្កាត់និងបោសសំអាត។
2.8    ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មជម្រុញ និងសេវាកម្មជូនដំណឹងក្នុងគោលបំណងវាយតម្លៃការអនុវត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្ញើការជូនដំណឹងពីសេវាកម្ម hiOS អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី ឬការប្រកាសផលិតផលថ្មី រួមទាំងព័ត៌មានអំពីការលក់ និងការផ្សព្វផ្សាយ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកម្មវិធី (ឧទាហរណ៍ដូចជា លេខសម្គាល់កំណែកម្មវិធី ឈ្មោះ APK) និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ (ឧទាហរណ៍ដូចជា ប្រភេទម៉ូដែល ម៉ាក) ។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្ញើសារជម្រុញអ្នក ដែលផ្តល់ជូនឬផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង និង/ឬផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលបានជ្រើសរើស។ វាអាចធ្វើបានត្រូវដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលស្របតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ អ្នកអាចបិទការទទួលយកព័ត៌មានទីផ្សារពីយើងនិងភាគីទីបីគ្រប់ពេលវេលាដោយការផ្លាស់ប្តូរចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងជម្រើស "កម្មវិធី និងការជូនដំណឹង" នៅក្នុង "ការកំណត់" ឬគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី/គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី ដោយប្រើការជម្រុញ TECNO ។ អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែក "សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក" នៅខាងក្រោម។
2.9    ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម និងខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើង យើងប្រើកម្មវិធីកំណត់អត្ដសញ្ញាណពិសេសជាជាងឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល សេវាកម្ម ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។ យើងអាចបង្កើតប្រវត្តិរូបដោយវិភាគព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និងបង្កើតដោយផ្នែក (បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកមួយឬច្រើន) ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកក្នុងកម្រិតដែលបានទាមទារដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។
យើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀត (រាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មាននៅទូទាំងសេវាកម្ម ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជា កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទចល័ត និងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ផ្សេងទៀត) ដើម្បីផ្តល់ និងកែលម្អផលិតផល សេវាកម្ម ខ្លឹមសារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ 
អ្នកមានសិទ្ធិបិទមិនទទួលយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងបដិសេធទម្រង់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលា រួមទាំងការវិភាគអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ និងគោលបំណងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះ អ្នកអាចបិទបានគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈជម្រើសមិនចូលរួម (opt out) ក្នុងកម្មវិធី និងផលិតផលដែលត្រូវគ្នា។

II.    របៀបដែលយើងប្រើខូឃីស៍ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា
1.    អ្វីជាខូឃីស៍ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា
ខូឃីស៍គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកដោយពួកយើង ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីប្រតិបត្តិការធម្មតា និងងាយស្រួលចូលប្រើប្រាស់។ ខូឃីស៍ជាធម្មតាមានកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឈ្មោះគេហទំព័រ និងលេខនិងតួអក្សរមួយចំនួន។ គេហទំព័រ សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកម្មវិធីអន្តរកម្ម អ៊ីម៉ែល និងសេវាកម្មព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដូចជា ស្លាកសញ្ញាភីកសែល និងគេហទំព័រប៊ីខុន។ ជាទូទៅយើងចាត់ទុកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយខូឃីស៍និងបច្ចេកវិជ្ជាស្រដៀងគ្នាជាព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះវាមិនមានព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នកឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសារវិសាលភាពអាសយដ្ឋានពិធីសារអ៊ីនធឺណិត (IP) ឬកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលស្រដៀងគ្នាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយច្បាប់នៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធ យើងក៏នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

2.    ហេតុអ្វីយើងប្រើខូឃីស៍ និងបច្ចេកវិជ្ជាស្រដៀងគ្នា
យើងនិងដៃគូរបស់យើងប្រើខូឃីស៍ ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នា ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីយល់ពីចំនួនដងដែលអ្នកប្រើកម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី កំណើនការប្រើប្រាស់ ដំណើរការទិន្នន័យ និងកន្លែងដែលទាញយកកម្មវិធី។ យើងនិងដៃគូរបស់យើងប្រើខូឃីស៍ ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីវិភាគនិន្នាការ គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ តាមដានឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ និងប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រអំពីមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងទាំងមូល។ ឧទាហរណ៍៖ យើងអាចសហការជាមួយភាគីទីបីដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ដៃគូភាគីទីបីរបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍ ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើប្រវត្តិរុករក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។
យើងនឹងមិនប្រើប្រាស់ខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះឡើយ។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឬលុបខូឃីស៍តាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ អ្នកអាចលុបចោលខូឃីស៍ទាំងអស់ដែលបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកតាមរយៈជម្រើស "ការកំណត់" នៃកម្មវិធីនិងផលិតផលដែលត្រូវគ្នា (ការចូលអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មផ្សេងគ្នា) ឬអ្នកអាចជ្រើសរើសមិនត្រូវបានតាមដាន និងបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ ដោយលុបខូឃីស៍ទាំងអស់ ឬកំណត់ឧបករណ៍បញ្ចប់ចល័តឡើងវិញ (លុបចោលខ្លឹមសារ និងទិន្នន័យ) ។

III.    របៀបដែលយើងរក្សាទុក និងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់1ខ្លួនរបស់អ្នក
1.    របៀបដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកស្របតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីការការពារទិន្នន័យឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។ ចំពោះវិសាលភាពដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ យើងក៏អាចរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់នៅក្រៅប្រទេសដែលមានទីតាំងអាជីវកម្មផងដែរ។
បច្ចុប្បន្ន TECNO អាចរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុង៖ ប្រទេសឥណ្ឌា និង/ ឬអៀរឡង់។
ជាពិសេស៖
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន និងបង្កើតក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌា។
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន និងបង្កើតនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនៅខាងក្រៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេនៅក្នុងប្រទេសអៀរឡង់។
យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម យើងអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេនៅតាមតំបន់ ឬប្រទេសផ្សេងទៀតនាពេលអនាគត ហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយនេះនៅពេលនោះ។
មិនថាយើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានទីតាំងអាជីវកម្ម ឬនៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិសាលភាពដែលការធ្វើបែបនេះមិនបំពានលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ យើងនឹងរក្សាទុកវាស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ទុកទិន្នន័យ។ ទន្ទឹមនឹងនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលក្ខណៈ វិសាលភាព និងគោលបំណងនៃដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហានិភ័យដែលអាចជួបប្រទះក្នុងដំណើរការ និងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលមកពីការខូចខាតជាដើម និងអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខចាំបាច់។ ឧទាហរណ៍យើងនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រអ៊ិនគ្រីបនិងដកអត្តសញ្ញាណ ដើម្បីផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន។ យើងក៏នឹងរក្សាទុកព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលផ្ទុកខ្លីបំផុតដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់។ សម្រាប់អ្វីដែលមិនបានកំណត់ដោយច្បាប់ យើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានយោងតាមការទាមទាររយៈពេលផ្ទុកខ្លីបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្ម។ សម្រាប់ទិន្នន័យដែលលើសពីរយៈពេលផ្ទុក ឬទិន្នន័យដែលអ្នកស្នើសុំអោយយើងលុប យើងនឹងលុបទិន្នន័យដែលបាននិយាយនោះចេញ ឬចាត់វិធានការសមស្របផ្សេងទៀតដោយមិនបំពានលើច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

2.    របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
យើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងការពារទិន្នន័យពីការប្រើប្រាស់ខុស ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងការកែប្រែដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការបង្ហាញឬការបំផ្លាញ។ ល។
យើងអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងតាមដានប្រព័ន្ធរបស់យើងជាប្រចាំចំពោះភាពងាយរងគ្រោះនិងការវាយប្រហារដែលអាចកើតមាន ហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធការពាររដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងរូបវ័ន្ត ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយការយកប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដំណើរការ និង ការគំរាមគំហែងដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងគណនី។ យើងកំពុងធ្វើការកែលម្អជាប្រចាំ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចាំបាច់ត្រូវរំលឹកអ្នកថា ទោះបីមានវិធានការណ៍ល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានការធានាដាច់ខាតក្នុងការជៀសវាងការកើតឡើងនៃឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខនៃការផ្ទុកទិន្នន័យទេ។ ប្រសិនបើមានព្រឹត្តិការណ៍រំលោភទិន្នន័យកើតឡើង យើងនឹងរាយការណ៍ជូនទៅអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដែលទទួលបន្ទុកអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ និងផ្តល់នូវប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពាន ចំនួនប្រធានបទទិន្នន័យ ផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៃការបំពាននេះ និងវិធានការដោះស្រាយដែលយើងមានបំណងអនុវត្តតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ យើងនឹងចាត់វិធានការល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយ ឬកាត់បន្ថយការខូចខាតនិងផលវិបាកនៃការរំលោភទិន្នន័យ។ នៅពេលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬទាមទារដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីផលប៉ះពាល់ ឬការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះអ្នកអោយបានទាន់ពេលវេលា ដូច្នេះអ្នកអាចចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
មិនមានគេហទំព័រ ការបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងការភ្ជាប់ឥតខ្សែដែលមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាតទេ។ បន្ថែមលើវិធានការការពារចាំបាច់ដែលយើងបានអនុវត្ត អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យសុវត្ថិភាពឯកជនភាព។ ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលអ្នកចូលគេហទំព័រភាគីទីបី តំណភ្ជាប់ ផលិតផលឬសេវាកម្មពីសេវាកម្មរបស់យើង ដើម្បីសុវត្ថិភាពទិន្នន័យដែលបានប្រមូលណាមួយដោយគេហទំព័រ តំណភ្ជាប់ ផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនោះ សូមអានលក្ខខណ្ឌរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខទិន្នន័យណាមួយដែលបណ្តាលមកពីភាគីទីបី។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញថា ខ្លឹមសារ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬមុខងារកម្មវិធីនៅក្នុងគេហទំព័រ ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបី ហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯកជនភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងជាបន្ទាន់ដើម្បីអោយយើងនឹងដោះស្រាយវាជាអាទិភាពអនុលោមតាមច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិ។

IV.    របៀបដែលយើងចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មាន និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
នៅពេលចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងប្រកាន់គោលការណ៍និងតម្រូវកានៃការបង្រួមអប្បបរមា ភាពចាំបាច់ និងភាពស្របច្បាប់។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតាយើងមិនចែករំលែក ផ្ទេរ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះវិសាលភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវអនុវត្ត យើងអាចចែករំលែក ផ្ទេរ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖
1.    របៀបដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
យើងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយទៅអោយភាគីទីបីឡើយ។ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មទាន់ពេលវេលាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយបណ្តាសាខាក្រុមហ៊ុន TECNO ។ យើងនឹងចែករំលែកតែព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងបណ្តាសាខាក្រុមហ៊ុន TECNO ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់និងជាក់លាក់ ហើយចែករំលែកតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម និងត្រូវបានកំណត់ក្នុងគោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ប្រសិនបើគោលបំណងពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ យើងនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលត្រូវគ្នា ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាក់។
យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់ជាមួយដៃគូភាគីទីបីដែលមានការអនុញ្ញាត (រួមទាំងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកទេស អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម SDK របស់ភាគីទីបី។ ល។) សម្រាប់ការអនុវត្តមុខងារមួយចំនួន ឬផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មប្រសើរជាងមុន និងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរជាងមុន។ ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលអ្នកទិញផលិតផល TECNO នោះ TECNO ប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនដើម្បីរៀបចំការចែកចាយ  នៅពេលផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ យើងប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកទៅដល់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងការគាំទ្រប្រសើរជាងមុន។ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នៃការបង្រួមអប្បបរមា ភាពចាំបាច់ និងភាពស្របច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តការចែករំលែកបែបនេះ។ មុនពេលចែករំលែកព័ត៌មាន យើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់តឹងរ៉ឹងជាមួយដៃគូដែលមានការអនុញ្ញាត ហើយតម្រូវអោយពួកគេចាត់វិធានការរក្សាការសម្ងាត់និងសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមគោលការណ៍នេះ និងច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀត យើងក៏នឹងតម្រូវអោយពួកគេផ្តល់នូវសមត្ថភាពសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងគុណវុឌ្ឍិសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន (ឧទាហរណ៍ដូចជា ការវាយតម្លៃកម្រិតការការពារ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន) ។ នៅពេលយើងបង្កប់ SDK របស់ដៃគូដែលមានការអនុញ្ញាត ឬកម្មវិធីស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកភ្លាមៗ និងស្នើសុំអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម SDK ដែលទទួលបានព័ត៌មាន ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នក។
ដើម្បីផ្តល់នូវការវាយតម្លៃ ការវិភាគ ឬសេវាកម្មអាជីវកម្មផ្សេងទៀត យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីផងដែរ។ ឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើទិន្នន័យសរុបដើម្បីជួយដៃគូ (ឧទាហរណ៍អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ស្វែងយល់អំពីប្រសិទ្ធភាព មតិ និងនិន្នាការប្រើប្រាស់នៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។
ក្នុងករណីនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា ការទិញយកឬការក្ស័យធន ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមានការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានពាក់ព័ន្ធ យើងនឹងទាមទារអោយស្ថាប័ន ឬអង្គភាពដែលកាន់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្តចងភ្ជាប់ដោយគោលការណ៍នេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង ឬវិធានសមស្របផ្សេងទៀត ហើយយើងនឹងតម្រូវអោយមានកម្មវត្ថុដើម្បីចាត់វិធានការរក្សាការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពក្នុងកម្រិតមួយមិនតិចជាងការទាមទារនៃគោលការណ៍នេះដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

2.    របៀបដែលយើងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
TECNO នឹងមិនផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅភាគីផ្សេងទៀតទេ លើកលែងតែក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖
(1)    ទទួលបានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់របស់អ្នក។
(2)    ប្រសិនបើ TECNO ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នា ការទិញយក ឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាផ្នែកឬទាំងមូល ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេចធ្លោមួយតាមរយៈអ៊ីម៉ែល និង/ឬនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬវិធីសាស្ត្រសមស្របផ្សេងទៀតដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងភាពជាម្ចាស់និងសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងជម្រើសណាមួយដែលអ្នកអាចមានអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
(3)    ក្នុងករណីដែលត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។

3.    របៀបដែលយើងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
យោងទៅតាមតម្រូវការច្បាប់ នីតិវិធីច្បាប់ ការប្តឹងផ្តល់ និង/ឬការស្នើសុំពីនាយកដ្ឋាននិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល TECNO ប្រហែលជាត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការបង្ហាញមានភាពចាំបាច់ ឬសមស្របសម្រាប់សន្តិសុខជាតិ ការអនុវត្តច្បាប់ ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ជាសាធារណៈ នោះយើងក៏អាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកដែរ។
លើសពីនេះទៀត យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយ៖
(1)    មេធាវី អ្នកការពារក្តី គណនេយ្យករ សវនករ ឬទីប្រឹក្សាស្រដៀងគ្នា នៅពេលយើងស្នើសុំពួកគេផ្តល់ដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈ។
(2)    វិនិយោគិននិងភាគីទីបីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ប្រសិនបើការលក់ជាក់ស្តែងឬសក្តានុពលលក់ ឬប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតកើតឡើង ហើយមានជាប់ទាក់ទងនឹងអង្គភាពនានានៅក្នុង TECNO Group ។
ភាគីទីបីផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នក។

V.    របៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរឆ្លងកាត់ព្រំដែន
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោក យើងមានធនធានឬម៉ាស៊ីនមេនៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីគាំទ្រផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរដល់អ្នក សម្រាប់គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះ និងវិសាលភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ និងដោយមានការយល់ព្រមអនុញ្ញាតរបស់អ្នក យើងអាចផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅធនធានឬម៉ាស៊ីនមេទាំងនេះសម្រាប់ផ្ទុកឬដំណើរការ យើងក៏អាចផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនិងដៃគូអាជីវកម្ម ហើយទិន្នន័យរបស់អ្នកក៏អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឬតំបន់ផ្សេងទៀតដែរ។ ច្បាប់ស្តីពីការការពារឯកជនភាពរបស់បណ្តាប្រទេសឬតំបន់ទាំងនេះអាចមានភាពខុសគ្នា ហើយយុត្តាធិការទីតាំងធនធានឬម៉ាស៊ីនមេពិភពលោកទាំងនេះអាចឬមិនអាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចទៅនឹងស្តង់ដារនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែខិតខំអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងអនុវត្តតាមតម្រូវការស្របច្បាប់នៃប្រទេសឬតំបន់ដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដំណើរការការផ្ទេរឆ្លងកាត់ព្រំដែន និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។
ក្នុងកាលៈទេសៈដែលយើងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អ្នក មិនថាជាការផ្ទេរទៅសាខារបស់យើងឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីយើងនឹងគោរពតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងនឹងចាត់វិធានការសន្តិសុខ និងការការពារសុវត្ថិភាពសមស្របដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថារាល់ការផ្ទេរទាំងនេះឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃច្បាប់ការពារទិន្នន័យក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រូវអនុវត្ត។

VI.    សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ក្នុងនាមជាប្រធានបទទិន្នន័យ អ្នកមានសិទ្ធិជាស៊េរីចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ ការចូលប្រើប្រាស់ ការកែ ការលុបចោល ការដកការយល់ព្រម និងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនានា (តទៅនេះហៅថា “សំណើ”) ។ យើងយល់និងគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកយ៉ាងពេញលេញ ហើយសិទ្ធិបែបនេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការមិនរាប់បញ្ចូល និងការលើកលែងជាក់លាក់ក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ យើងក៏នឹងចាត់វិធានការសកម្មដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ទោះយ៉ាងណាសូមយល់និងកត់សម្គាល់ថាសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព យើងអាចត្រូវការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមុនពេលដំណើរការសំណើរបស់អ្នក។ ជាគោលការណ៍យើងមិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់សំណើស្របច្បាប់និងសមហេតុផលរបស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែយើងនឹងគិតថ្លៃសេវាសមរម្យមួយចំនួនសម្រាប់ការស្នើសុំម្តងហើយម្តងទៀតដែលលើសពីដែនកំណត់សមហេតុផលដែលអាចអនុវត្តបាននិងផ្អែកលើការចំណាយរដ្ឋបាលជាក់ស្តែង ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ យើងអាចច្រានចោលសំណើដដែលច្រើនដងដែលមិនសមហេតុផល ការទាមទារមធ្យោបាយបច្ចេកទេសហួសហេតុ (ឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មី ឬផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមានស្រាប់) ការបង្កហានិភ័យដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃឬមិនត្រឹមត្រូវខ្លាំង ឬបំពានបទប្បញ្ញត្តិចាំបាច់នៃច្បាប់។

6.1    សិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ និងចូលប្រើប្រាស់
យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលយើងប្រមូលនិងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈគោលការណ៍នេះ ឬក្នុងទម្រង់នៃគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាក់។ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ឬបដិសេធការប្រមូល និងដំណើរការបែបនេះតាមរយៈប្រអប់ធីកឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីអ្នកបដិសេធ មុខងារមួយចំនួនដែលទាមទារការអនុញ្ញាតនិងការយល់ព្រមច្បាស់លាស់របស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់អាចលែងមានទៀតហើយ។ អ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់យើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអន្តរមុខនៃផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានដែលអ្នកមិនអាចចូលបាន អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលលទៅ privacy@transsion.com ។ យើងនឹងដោះស្រាយវាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។
6.2    សិទ្ធិក្នុងកែ និងលុប
នៅពេលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ឬនៅពេលអ្នកឃើញថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបាននិងដំណើរការដោយយើងមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយយើងធ្វើការកែឬបន្ថែម។ អ្នកអាចកែឬកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅលើទំព័រមុខងារផលិតផល/សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។ នៅពេលដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានដោយយើង បានបំពេញគោលបំណងនៃការប្រមូល ឬមិនត្រូវបានទាមទារ ឬនៅពេលអ្នកឃើញថាការប្រមូលនិងដំណើរការរបស់យើងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបំពានលើបទប្បញ្ញតនៃច្បាប់និងគោលការណ៍ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំអោយយើងលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធ។ ចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមិនបានផ្តល់អោយអ្នកនូវបណ្តាញសម្រាប់ការកែឬលុប អ្នកអាចស្នើសុំអោយវាកែឬលុបដោយទាក់ទងមកកាន់ privacy@transsion.com ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចផ្តល់សំណើលុបចោលរបស់អ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំអោយយើងលុបទិន្នន័យប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនៅពេល TECNO មានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការនោះ ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ សូមកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំលុបចោលព័ត៌មានរបស់អ្នកពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង យើងនឹងមិនអាចលុបព័ត៌មានដែលត្រូវគ្នាចេញពីប្រព័ន្ធបម្រុងទុកភ្លាមៗបានទេ ដោយសារច្បាប់ក្នុងតំបន់ដែលត្រូវអនុវត្តនិងដែនកំណត់បច្ចេកវិទ្យា ទោះយ៉ាងណាយើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព ហើយញែកវាចេញពីដំណើរការផ្សេងទៀតរហូតដល់ការបម្រុងទុកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬអាចបានលុបចោល ឬបានធ្វើអនាមិក។

6.3    សិទ្ធិក្នុងការដកការយល់ព្រម
ដើម្បីសម្រេចបាននូវមុខងារនៃផលិតផលឬសេវាកម្មនីមួយៗរបស់យើងផ្សេងៗគ្នា យើងនឹងទាមទារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់ស្របតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ នេះត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក "របៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក" នៃគោលការណ៍នេះ។ អ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលបានផ្តល់អោយយើងពីមុនសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយដោយការលុបព័ត៌មាន បិទមុខខងារនៃឧបករណ៍ និងការស្នើសុំដកការយល់ព្រម រួមទាំងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និង/ឬការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងគ្រប់គ្រងឬត្រួតពិនិត្យ។ ប្រសិនបើវិធីសាស្រ្តនៃសំណើដកការយល់ព្រមត្រូវបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាក់ សូមធ្វើការអនុវត្តតាម។ ប្រសិនបើមិនបានបញ្ជាក់ អ្នកអាចផ្ញើសំណើពាក់ព័ន្ធទៅ privacy@transsion.com ។ យើងនឹងដំណើរការសំណើរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយបន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្ញើសំណើ ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមិនប្រមូល ប្រើប្រាស់ និង/ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្របតាមសំណើរបស់អ្នក។
ប្រសិនបើអ្នកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនអាចបន្តទទួលបានចំណែក និង/ឬអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ TECNO ។ ការដកការយល់ព្រមឬការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃសកម្មភាពដំណើរពីមុនរបស់យើងដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកឡើយ។

6.4    សិទ្ធិក្នុងការបោះបង់សេវាកម្ម ឬគណនី
អ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង "ការកំណត់" នៅក្នុងកម្មវិធីជាក់លាក់មួយ ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះបង់ផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាក់មួយ ឬអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ privacy@transsion.com ។
យើងសូមរំលឹកអ្នកថាប្រសិនបើអ្នកចង់បោះបង់សេវាកម្ម ឬគណនីជាក់លាក់មួយចំនួន ការបោះបង់បែបនេះអាចរារាំងអ្នកពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់ TECNO ហើយសកម្មភាពនៃការបោះបង់គណនីនេះគឺមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេ។ នៅពេលដែលអ្នកបោះបង់គណនីរបស់អ្នក យើងនឹងលុបឬដកអត្តសញ្ញាណព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។

6.5    សិទ្ធិក្នុងការតវ៉ា
អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងដោយផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងតាមរយៈ privacy@transsion.com ។ យើងនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើង ជាពិសេសប្រសិនបើការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបំពានលើសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នក អ្នកអាចបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកឬរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនស្របច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាន ឬដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។

6.6    សិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ្នក
អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ្នក និងដាក់កម្រិតការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញ ឬដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈការកំណត់ឯកជនភាព ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកលើការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ្នក៖
(1)    ជ្រើសរើសដើម្បីចូលឬចេញពីគណនី TECNO របស់អ្នក។
(2)    ជ្រើសរើសបើកឬបិទកម្មវិធីបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងមុខងារចូលដំណើរការទីតាំង។
(3)    ឆ្លាស់បើកឬបិទសម្រាប់សេវាកម្មនិងមុខងារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងភាពរហ័ស ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ឧទាហរណ៍ដូចជា ដោះសោមុខ, ចាក់សោស្នាមម្រាមដៃ) ។ អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានលំអិតទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុវត្ថិភាពឧបករណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីសន្តិសុខ TECNO ។
ប្រសិនបើអ្នកបានយល់ព្រមពីមុនក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដោយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ privacy@transsion.com ។

6.7    សិទិ្ធក្នុងយុតាធិការមួយចំនួន
យោងជាពិសេសទៅតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តនៃយុត្តាធិការមួយចំនួន អ្នកអាចមានសិទ្ធិជាកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យដូចខាងក្រោម៖
(1)    សិទ្ធិក្នុងការហាមឃាត់ដំណើរការ។ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំការហាមឃាត់របស់យើងលើដំណើរការនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងនឹងពិចារណាលើមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងសំណើហាមឃាត់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើមូលដ្ឋានគឺអនុលោមតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលត្រូវអនុវត្ត យើងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមកាលៈទេសៈដែលអាចអនុវត្តបាននៅស្របតាមច្បាប់ ហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកមុនពេលការហាមឃាត់នៃដំណើរការត្រូវបានដក។
(2)    សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធដំណើរការដោយផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តស្វ័យប្រវត្តិ រួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់ទម្រង់ និងដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀតដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកច្បាប់ ឬស្រដៀងគ្នាចំពោះអ្នក។
(3)    សិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យ។ អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជូនទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រើប្រាស់ជាទូទៅ។
យើងមានសិទ្ធិបដិសេធក្នុងការដំណើរការសំណើរបស់អ្នក ឬឆ្លើយតបចំពោះសំណើខ្លះរបស់អ្នកដែលជាករណីលើកលែង ឬនៅពេលដែលយើងមានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះក្រោមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត ឧទាហរណ៍សំណើខ្លះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឬហួសកម្រិត ឬទាមទារការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី។

VII.    របៀបដែលយើងដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ
TECNO យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ ដូច្នេះកុមារអាយុក្រោម 14 ឆ្នាំ ឬអាយុប្រហាក់ប្រហែលដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក (យើងនឹងធ្វើការកំណត់កុមារដោយផ្អែកចម្បងទៅលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៃប្រទេសឬតំបន់នៃទីតាំងអាជីវកម្មរបស់យើង ពីព្រោះច្បាប់នៃប្រទេសផ្សេងគ្នាអាចខុសគ្នានៅពេលកំណត់អាយុកុមារ) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងដោយគ្មានការយល់ព្រម និងការណែនាំពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ពួកគេ ហើយការអនុវត្តបែបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ តាមគោលការណ៍យើងមិនផ្តល់សេវាកម្មដោយផ្ទាល់ដល់កុមារទេ មិនប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារយ៉ាងសកម្ម ឬមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ។ យើងនឹងប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតនិងការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអាណាព្យាបាលរបស់កុមារក្នុងវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ហើយនៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានបែបនេះ។ ប្រសិនបើនៅពេលណាដែលអាណាព្យាបាលត្រូវការចូលប្រើ កែប្រែ ឬលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងកុមារក្រោមភាពជាអាណាព្យាបាល សូមទាក់ទងមកយើងតាមវិធីដូចបានរៀបរាប់នៅទីនេះ ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបអោយបានទាន់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាព័ត៌មានរបស់កុមារត្រូវបានប្រមូលដោយយើងដោយគ្មានការយល់ដឹងពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ privacy@transsion.com ដើម្បីទាក់ទងមកយើង។ យើងនឹងលុបព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធចេញអោយបានឆាប់បំផុត។ ប្រសិនបើយើងឃើញថាយើងបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អាណាព្យាបាល យើងក៏នឹងលុបខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធចេញអោយបានឆាប់បំផុតដែរ។

VIII.    អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី
នៅពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្ម TECNO (ដែលទាក់ទងនឹងការបង្ហាញផែនទី ការគាំទ្រជាសំលេង កម្មវិធីចាក់វីដេអូ ការសម្អាតប្រព័ន្ធនិងសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ ហ្គេម ស្ថិតិ ដំណើរការទូទាត់ប្រាក់ ការត្រងព័ត៌មានជាដើម) អ្នកអាចទទួលបានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីក្រៅពីយើង ហើយផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីមួយចំនួនអាចចូលបានក្នុងទម្រង់ SDK និងផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើត្រូវចូលមើលឬទទួលយកគេហទំព័រ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនអនុវត្តចំពោះផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ដោយសារយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងភាគីទីបីបានយ៉ាងច្រើន យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រមូលនិងដំណើរការរបស់ភាគីទីបីលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។ ដូច្នេះនៅពេលអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានណាមួយទៅអោយភាគីទីបី សូមពិនិត្យឡើងវិញដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី និងថែរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

IX.    ការបន្ថែម និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍
យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែប្រែគោលការណ៍នេះពីមួយពេលទៅមួយពេលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងអាជីវកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់យើង។ ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយក្នុងគោលការណ៍នេះ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីគោលការណ៍ចុងក្រោយតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ TECNO www.TECNO.com ឬការជូនដំណឹងលើឧបករណ៍ចល័ត។ សូមយកចិត្តទុកដាក់លើគេហទំព័រផ្លូវការ និងការជូនដំណឹងលើឧបករណ៍ចល័តរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ទោះបីជាគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអាចត្រូវបានកែប្រែ សិទ្ធិរបស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍នេះនឹងមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកឡើយ។
យើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមជាក់លាក់របស់អ្នកម្តងទៀតដោយយោងទៅតាមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តមុនពេលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមពីអ្នក ឬនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងថ្មី។ ការបន្តប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ទូរស័ព្ទចល័ត និង/ឬឧបករណ៍ណាមួយផ្សេងទៀតបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។
ខ្លឹមសារនៃផលិតផលឬសេវាកម្ម TECNO ដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះ អាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទផលិតផលដែលអ្នកប្រើ កំណែប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ឬការទាមទារនៃច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់។

X.    អ្នកគ្រប់គ្រងរួម
Shanghai Transsion Co., Ltd និង CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរួមជាមួយយើង ហើយយើងទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ TECNO MOBILE LIMITED, Shanghai Transsion Co., Ltd. និង CHONGQING TRANSSION COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត។ អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងនឹងភាពគ្រប់គ្រងរួមដោយព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងផ្នែកទី XI. "របៀបទាក់ទងមកកាន់យើង" ។

XI.    របៀបទាក់ទងមកកាន់យើង
ប្រសិនបើអ្នកមានយោបល់ សំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ឬការអនុវត្តការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ៖
អ៊ីម៉ែល៖ privacy@transsion.com (សម្គាល់៖ ប្រអប់សំបុត្រនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទទួលសារទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពឬការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ)
យើងនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវសំណើឯកជនភាព ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអោយបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយឆ្លើយតបអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 15-30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើការស្នើសុំរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញឬសំខាន់ណាមួយ យើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីអ្នក។
ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងទេ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់ថាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកត្រូវបានបំពានដោយយើង អ្នកអាចស្វែងរកសំណងពីអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យការការពារទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកពិគ្រោះជាមួយយើង យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបណ្តាញបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។
សូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នកដើម្បីអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង!