គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ (តទៅហៅកាត់ថា “គោលការណ៍”) មានគោលបំណងជួយអ្នកឱ្យយល់ច្បាស់អំពីព័ត៌មានឯកជនភាពអំពីរបៀបដែល TECNO MOBILE LIMITED និងបណ្តាសាខាសាកលរបស់ខ្លួន (តទៅនេះហៅកាត់ថា “TECNO” និង “យើង”) គ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ TECNO នៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ TECNO រួមទាំងរបៀបដែល TECNO ប្រមូល ដំណើរការ និងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ល។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានយោងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ មានន័យថាទិន្នន័យទាំងអស់របស់អ្នកដែល TECNO ទទួលបាន នៅពេលអ្នករុករកគេហទំព័រ TECNO និងប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ TECNO។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះសំដៅទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដោយខ្លួនឯង ឬរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ TECNO ដែលបង្ហាញ ឬផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គោលការណ៍នេះ។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ TECNO អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានអាន យល់ព្រម និងទទួលយកនូវខ និងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ ក៏ដូចជានូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនៅពេលណាមួយ។ TECNO គោរព និងការពារឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងយល់អំពីគោលការណ៍នេះ មុនពេលផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យ TECNO ឬអនុញ្ញាតឱ្យ TECNO ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


1. របៀបដែល TECNO ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដល់អ្នក ឬដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងកាន់តែប្រសើរដល់អ្នក យើងនឹងទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមវិធីដូចខាងក្រោម ទោះបីវាជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះឬអត់ក៏ដោយ៖

1.1 ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ទៅឱ្យ TECNO នៅពេលដែលអ្នករុករកគេហទំព័រ TECNO និងប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ TECNO
ឧទាហរណ៍
1) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានដាក់ស្នើដើម្បីរៀបចំ និងបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួន មុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬផលិតផលផ្សេងៗរបស់ TECNO; និង
2) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ TECNO ដើម្បីទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្របន្ទាប់ពីការលក់ ឬអន្តរសកម្មក្នុងវេទិកា។

1.2 ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ TECNO នៅពេលអ្នកផ្ញើការសាកសួរ ការផ្ដល់យោបល់ ឬការស្នើសុំមកយើង
ឧទាហរណ៍ បន្ទាប់ពីផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅ TECNO អ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងពីរបៀបដែលយើងប្រើ និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយថាតើយើងបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបី ឬអត់ ឬអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដើម្បីស្នើសុំការលុបនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1.3 ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលប្រមូលបានដោយឧបករណ៍ TECNO
ឧទាហរណ៍
1) យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្មនូវសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់ ការចូលប្រើសូហ្វវែរ និងអន្តរសកម្មវេទិការបស់អ្នក នៅពេលអ្នកប្រើឧបករណ៍ TECNO; និងទី
2) យើងអាចប្រមូលកំណត់ហេតុដែលបង្កើតដោយប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីនៃឧបករណ៍ និងព័ត៌មានស្តីពីទម្លាប់របស់អ្នកប្រើដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបទពិសោធន៍ផលិតផលអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ TECNO របស់អ្នក។

1.4 ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្ម ឬកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី
នៅពេលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ យើងអាចនឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីសេវាកម្មបណ្តាញសង្គមរបស់ភាគីទីបី ឬកម្មវិធីភាគីទីបីដែលបានដំឡើងមកស្រាប់ នៅពេលអ្នកប្រើពួកវា។

2. ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រមូលដោយ TECNO

2.1 ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមូលដ្ឋាន
i. ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ៖ ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត សញ្ជាតិ អាយុ និងទីក្រុងរបស់អ្នក។ល។
ii. ព័ត៌មានអំពីគណនី៖ ដូចជារូបភាពប្រវត្តិរូប អាសយដ្ឋានប្រគល់ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងគណនី។ល។
iii. ព័ត៌មានអ្នកប្រើដែលបានធ្វើសមកាលកម្មតាមរយៈមុខងារបម្រុងក្លោដ ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត។
iv. ព័ត៌មានមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្រមូលបានពីអ្នក។

2.2 ព័ត៌មានទិន្នន័យសេវាកម្ម
i. ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍៖ រាប់បញ្ចូល តែមិនកំណត់ចំពោះម៉ូដែលឧបករណ៍ លេខអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ (IMEI និង SN), លេខទូរស័ព្ទចល័ត អាសយដ្ឋាន WIFI MAC, PLMN, កំណែប្រព័ន្ធ android, កំណែសូហ្វវែរ និងប្រតិបត្តិករបណ្តាញ។
ii. ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ និងកំណត់ហេតុនៃប្រតិបត្តិការ៖ រាប់បញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះបន្ទុក CPU, ស្ថានភាពកន្លែងផ្ទុក, សីតុណ្ហភាពឧបករណ៍, សមត្ថភាពថ្ម, ពាក្យគន្លឹះដែលបានស្វែងរកក្នុងកម្មវិធីរុករក ឬកម្មវិធី ចរាចរណ៍/ល្បឿនទិន្នន័យចល័ត, អាំងតង់ស៊ីតេនៃបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត ព័ត៌មានដេមិន ទម្លាប់អ្នកប្រើប្រាស់, កំណត់ហេតុនៃប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីនៃឧបករណ៍។
iii. ព័ត៌មានអំពីទីតាំង៖ ព័ត៌មានអំពីទីតាំងដែលត្រឹមត្រូវ ឬមិនច្បាស់ដែលយើងប្រមូល នៅពេលអ្នកប្រើសូហ្វវែរប្រាប់ទិស ឬស្វែងរកលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ រយៈបណ្តោយ និងរយៈទទឹងដែលបានបង្កើតដោយ GPS ឬហត់ស្ពត់ Wi-Fi, អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ ឬលេខកូដប្រទេស។ល។
iv. ព័ត៌មានអំពីផលិតផល៖ ដូចជាមតិត្រឡប់របស់អ្នកប្រើ កម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី ដែលបានដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទ។ល។
v. ព័ត៌មានឃុកឃី៖ គេហទំព័រ TECNO, សូហ្វវែរកម្មវិធីអន្តរកម្ម ផលិតផល TECNO និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក តាមរយៈឃុកឃី ស្លាកភិចសែល និងប៊ីខុនវិប។
vi. ព័ត៌មាន ID កម្មវិធីភាគីទីបី៖ Android ID, ID ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Google, Facebook ID, What’s app ID, ។ល។
ក្រៅពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលដោយ TECNO ក៏អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានផងដែរ។ ព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានគឺសំដៅទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចនាំឱ្យមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលម្នាក់ ដូចជាចំនួននៃការចូលមើលគេហទំព័រ ការទាញយកកម្មវិធី និងស្ថិតិផ្សេងទៀត។ TECNO អាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងលើការដំណើរការ ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញនូវព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។
នៅពេលដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន អង្គភាព TECNO ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក ឬឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់អ្នក គឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

3. របៀបដែល TECNO ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

TECNO ត្រូវអនុវត្តតាមតម្រូវការស្របច្បាប់ជាធរមាន នៅពេលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ តម្រូវការបែបនេះជាទូទៅរួមមាន៖
i. ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនលើមូលដ្ឋាននៃការយល់ព្រមរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងគោលបំណងជាក់លាក់;
ii. ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់;
iii. ដំណើរការទិន្នន័យដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកបានធ្វើ ឬវិធានការដែល TECNO ត្រូវអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុនពេលឈានដល់កិច្ចសន្យា;
iv. ដំណើរការទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយ TECNO ឬភាគីទីបី។ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់បែបនេះរួមមាន៖ 1) សុវត្ថិភាពនៃផលិតផល សេវាកម្ម គេហទំព័ររបស់ TECNO និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន; 2) ទ្រព្យសម្បត្តិ និងសិទ្ធិកិត្តិយស និងផលប្រយោជន៍របស់ TECNO រួមទាំងទ្រព្យសកម្មរូបីយ ទ្រព្យសកម្មអរូបីយ និងសុជនភាពជាដើម; 3) សេចក្ដីត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ TECNO; 4) ការផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬការផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មឱ្យកាន់តែប្រសើរដល់អ្នកប្រើប្រាស់; 5) ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់ TECNO ឬរបស់ភាគីទីបី;
v. ដំណើរការទិន្នន័យដែលចាំបាច់សម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍សំខាន់នៃប្រធានបទទិន្នន័យ ឬរបស់មនុស្សធម្មជាតិផ្សេងទៀត;
vi. ដំណើរការទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការអនុវត្តនូវកិច្ចការដែលទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ;
យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងខាងក្រោម៖
i. ផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មចុះឈ្មោះ និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងគណនី។
ii. វិភាគព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ ទម្លាប់ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រសើរឡើង។
iii. ផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។
iv. ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់ល្អសម្រាប់អ្នក។
v. ធ្វើការស្ទង់មតិអតិថិជនដ៏ធំទូលាយ និងវិភាគចំណែកទីផ្សាររបស់យើង។
vi. របាយការណ៍កំហុសមតិត្រឡប់ កំណត់ទីតាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនប្រក្រតី។
vii. បង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ និងកែលម្អការរចនាមុខងារដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នក។
viii. ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការបម្រុងទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក។
ix. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចំណូលចិត្តដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរ និងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្ម។

4. វិធីដែល TECNO បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រោមច្បាប់ជាធរមានដែលពាក់ព័ន្ធ TECNO អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖
i. TECNO អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រុមខាងក្នុងរបស់ខ្លួន។

ii. TECNO អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយដៃគូ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដៃគូរបស់យើងកំពុងផ្តល់សេវាកម្ម TECNO អាចចែករំលែកជាមួយដៃគូនូវព័ត៌មានចាំបាច់ ដូចជាលេខកូដសម្គាល់ឧបករណ៍ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ។ ឬនៅពេលអ្នកទិញផលិតផល TECNO លើបណ្ដាញ TECNO អាចផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ចូនដើម្បីរៀបចំការចែកចាយផលិតផល។

iii. បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើតម្រូវដោយច្បាប់។ ដើម្បីប្រតិបត្តិ ឬជួយក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ ឬរដ្ឋបាលមួយចំនួន TECNO អាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬផ្នែករដ្ឋាភិបាល។
iv. TECNO អាចលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតដែលការបង្ហាញបែបនេះត្រូវបានទាមទារសម្រាប់យុត្តិធម៌ជាសកលដែលបានកំណត់ដោយ TECNO។ កាលៈទេសៈបែបនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការបង្ហាញព័ត៌មានដើម្បីការពារការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬការបាត់បង់ជីវិត ឬដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងសង្គម។

5. ការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឆ្លងដែន

ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នក TECNO អាចផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសទីបីសម្រាប់រក្សាទុក និងដំណើរការ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចូលទៅកាន់ប្រទេសទីបីផ្សេងទៀត។ ច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពអាចខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ ហើយយើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

6. វិធីចូលប្រើ កែប្រែ និងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗ អ្នកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធានានូវភាពពេញលេញ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ និងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព។ យើងនឹងការពារ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យទាន់ពេលវេលា និងព្យាយាមឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មធម្មតារបស់អ្នក។

អនុលោមតាមសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមានដែលពាក់ព័ន្ធ អ្នកអាចអនុវត្ត៖
1) សិទ្ធិចូលប្រើ ពោលគឺសិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលកាន់កាប់ដោយ TECNO និងដើម្បីដឹងថាតើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងគាត់ ឬនាងកំពុងត្រូវបានដំណើរការឬអត់;
2) សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ ពោលគឺសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវ ដែលយើងរក្សាទុកទាក់ទងនឹងអ្នក;
3) សិទ្ធិក្នុងការលុប ពោលគឺសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំឱ្យយើងលុបចោលនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងអ្នក;
4) សិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតលើដំណើរការ ពោលគឺសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតលើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក;
5) សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ ពោលគឺសិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក;
6) សិទ្ធិចំពោះការចល័តទិន្នន័យ ពោលគឺសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំយើងដែលជាកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានតាមបច្ចេកទេសដើម្បីឱ្យមានការបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឧបករណ៍បញ្ជាទិន្នន័យផ្សេងទៀត។ ដើម្បីស្នើសុំប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមាន សូមបំពេញទម្រង់បែបបទដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍នេះ ហើយផ្ញើមកយើងតាមរយៈអ៊ីមែលនៅ privacy@transsion.com។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកឱ្យទាន់ពេលវេលា។
ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន យើងអាចស៊ើបអង្កេតភាពស្របច្បាប់ និងភាពសមហេតុផលនៃសំណើរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងមានហេតុផលសមរម្យ ឬសង្ស័យថាការស្នើសុំរបស់អ្នកគឺជាការបំភាន់ ឬរំលោភលើសិទ្ធិ និងសេរីភាពរបស់ភាគីទីបី ឬប្រសិនបើយើងមិនអាចទទួលបានតាមរយៈការស៊ើបអង្កេត យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬអាចបដិសេធមិនដំណើរការសំណើរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្ញើសំណើរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំរបស់អ្នក យើងនឹងដំណើរការក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា យើងរំលោភលើច្បាប់ជាធរមាន និងបានរំលោភលើសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

7. វិធានការសុវត្ថិភាពដែល TECNO ធ្វើដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងនឹងផ្តល់នូវវិធានការសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើ TECNO។ យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល និងអាចអនុវត្តបានដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងបានប្រមូល និងរារាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការចូលជ្រៀតជ្រែក បង្ហាញ ឬបំផ្លាញដោយភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកចូលប្រើគណនី TECNO យើងមាននីតិវិធីសុពលភាពអ្នកប្រើ ឬនីតិវិធីទាញយកពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក។

ទាក់ទងនឹងការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន យើងក៏បានផ្តល់នូវវិធានការសុវត្ថិភាពដល់អ្នកផងដែរ។ រាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រង និងការពាររាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់។ យើងនឹងកំណត់រយៈពេលផ្ទុកនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយយោងតាមខ និងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ជាធរមាន។ តាមទស្សនៈនៃការការពារអ្នក និងសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកដល់កម្រិតអតិបរិមា លើកលែងតែមានចែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ យើងនឹងកំណត់ពេលវេលាដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកម្រិតអប្បបរមាយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ប្រសិនបើវាបំពេញគោលបំណងដំណើរការទិន្នន័យដែលបានកំណត់នៅក្នុង គោលការណ៍នេះ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលដែលយើងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាចម្បង រួមមានចំណុចពីរខាងក្រោម៖ 1) ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការបំពេញអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ; 2) ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ជាធរមាន។ លើសពីនេះ មានភារកិច្ចនៃការរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខារវាង TECNO និងដៃគូរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើដៃគូរំលោភកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា និងនាំមកនូវការខាតបង់ដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវ TECNO នឹងជំពាក់បំណុលស្របច្បាប់លើដៃគូ និងបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយដៃគូ។
មិនមានគេហទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាព ការបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិត ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងការភ្ជាប់ឥតខ្សែទាំងស្រុងឡើយ។ លើកលែងតែវិធានការការពារចាំបាច់ដែលយើងបានអនុវត្ត អ្នកប្រើត្រូវពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យសុវត្ថិភាពឯកជន។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលរំលងទៅគេហទំព័រភាគីទីបី តំណ ផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើង សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រ តំណភ្ជាប់ ផលិតផល ឬសេវាកម្មបែបនេះ ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយពួកគេ។ TECNO នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកធ្វើនោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញមាតិកា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬមុខងារជាក់លាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងដែលប្រហែលជាអាចផ្តល់ជូនបានដោយភាគីទីបី ហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក សូមទាក់ទង TECNO នៅ privacy@transsion.com ហើយយើងនឹងដោះស្រាយដោយអាទិភាព។

8. វិធីដែល TECNO គ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជន

អនីតិជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ TECNO ដោយគ្មានការយល់ព្រម និងការណែនាំពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឡើយ។ ជាគោលការណ៍ យើងនឹងមិនផ្តួចផ្តើមប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជនឡើយ ប៉ុន្តែដោយមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ពួកគេ យើងនឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ នៅពេលចង់បង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជន យើងនឹងផ្តល់ជាគោលការណ៍ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ខ្លួន ឬកន្លែងដែលច្បាប់ ឬវិស័យរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធតម្រូវឱ្យមានជាផ្លូវការ។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាអនីតិជនបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅ TECNO ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ សូមបំពេញទម្រង់បែបបទដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍នេះ និងផ្ញើទៅយើងតាមអ៊ីមែលលនៅ privacy@transsion.com។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកឱ្យទាន់ពេលវេលា។

9. ផលិតផល និងសេវាកម្មពីភាគីទីបី

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ TECNO មិនអនុវត្តចំពោះផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីឡើយ។ អ្នកអាចទទួលបានតំណភ្ជាប់នៃគេហទំព័រ មាតិកា និងសេវាកម្មពីភាគីទីបី នៅពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO។ សូមអាន និងស្វែងយល់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី មុនពេលអ្នកបញ្ជូនទិន្នន័យ និងព័ត៌មានណាមួយ សម្រាប់ TECNO មិនអាចគ្រប់គ្រងភាគីទីបី និងមិនអាចតម្រូវឲ្យពួកគេគោរពតាមគោលការណ៍របស់ TECNO បានឡើយ។

10. ការអនុវត្តតាមគោលការណ៍

គោលការណ៍នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីវិធីដែល TECNO នឹងប្រមូលដំណើរការ និងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអន្តរជាតិ នៅពេលអ្នករុករកគេហទំព័រ TECNO និងផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ TECNO។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបញ្ចប់ការរាប់វិធីដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យ ប្រភេទទិន្នន័យអ្វីដែលយើងប្រមូល របៀបប្រើ និងដំណើរការទិន្នន័យ និងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបង្ហាញទិន្នន័យនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ TECNO អាចផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម នៅពេលយើងប្រមូលដំណើរការបញ្ចេញ និងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់របស់អ្នកជាអន្តរជាតិ។

11. បច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍នេះ

TECNO រក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើគោលការណ៍នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ នោះ TECNO នឹងផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ TECNO ដូចខាងក្រោម៖

https://www.tecno-mobile.com/

12. របៀបទាក់ទង TECNO

TECNO បានតែងតាំងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យមួយរូប។ សម្រាប់សំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងការការពារភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន សូមទាក់ទងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងដោយបំពេញទម្រង់បែបបទដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍នេះ ហើយផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់យើងនៅ privacy@transsion.com។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរផ្សេងៗអំពីគោលការណ៍នេះ សូមទាក់ទងមកយើងតាមព័ត៌មានខាងក្រោម៖

ទូរស័ព្ទ៖ +86 755 33979228

អាសយដ្ឋាន៖ No.1 Building, No.36 Xuelin Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

អ៊ីមែល ៖privacy@transsion.com