test-

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែល Tecno រួមទាំងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខា របស់ខ្លួន (“Tecno” “យើង” “ពួកយើង” “របស់យើង”) ប្រមូល ដំណើរការ ប្រើប្រាស់ ចែករំលែក បញ្ចេញ ផ្ទុក រក្សាទុក និងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកបានអាន និងយល់ពីគោលការណ៍ឯកជនភាព ពីព្រោះអ្នកប្រើ​សេវាកម្មរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមតាមការអនុវត្តដែលបាន​រៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ បើសិនជាអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ អ្នកមិនគួរប្រើសេវាកម្មរបស់យើងទេ។


I.ការប្រមូលព័ត៌មាន

1. 1.ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ដោយផ្ទាល់
នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងដែលមាននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការ (“គេហទំព័រ”) ឬនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះគណនីជាមួយយើង អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលបានជាក់លាក់​អំពីអ្នក ដែលអាចត្រូវបានប្រើដាច់ដោយឡែក ឬប្រើជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ទំនាក់ទំនង ឬដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលម្នាក់ ដែលរួមមានឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ ID អ្នកប្រើ ពាក្យសម្ងាត់ លេខទូរស័ព្ទ លេខទូរសារ ចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ទីតាំង រូបថត វីដេអូ និងប្រជាសាស្ត្ររបស់អ្នក (ភេទ អាយុ មុខរបរ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាព ចំណូលចិត្តភាសា ទីក្រុង ប្រទេស លេខកូដ Zip លេខកូដតំបន់ តំបន់ពេលវេលា ។ល។)។ បើសិនជាអ្នកទិញសេវាកម្ម ឬផលិតផលពីយើង យើងក៏អាចប្រមូលលេខបញ្ជាទិញ ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលាទិញ ព័ត៌មានផលិតផល និងកំណត់ត្រាកំហុស ប្រវត្តិបង្វិលសងប្រាក់វិញ ព័ត៌មានប័ណ្ណឥណទាននិងឥណពន្ធ ឬព័ត៌មានការទូទាត់ផ្សេងទៀត ព័ត៌មានគណនីធនាការ ទីតាំងច្បាស់លាស់ឬប្រហាក់ប្រហែលនៃផលិតផលរបស់អ្នក ព័ត៌មាននៃការបង្វិលសងប្រាក់វិញនិងការជួសជុលដែលទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់អ្នក មតិយោបល់ ឬមតិត្រឡប់ដែលទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្ម និងព័ត៌មានមិនសាធារណៈផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ យើងអាចផ្ទុកព័ត៌មានទាំងឡាយដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យជាមួយព័ត៌មានដែលប្រមូលពីប្រភពផ្សេងៗទៀត ដូចជាគណនីសង្គមដែលអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ជាមួយការប្រើប្រាស់លើសេវាកម្មរបស់អ្នក ឬជាមួយព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត។
2. ព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួន
យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ដូចជា​ម៉ូដែលផ្នែករឹង និមិត្តសញ្ញាសម្គាល់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ (ឧ. IMEI, MEID លេខសៀរៀល, CID, MID, លេខ MCC ID ឬ ID ស៊ីមកាត) អាសយដ្ឋាន MAC កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកសកម្ម ប្រភេទ និងកំណែនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ខ្លឹមសារដែលអ្នកមើលឬប្រើ និងកំណត់ត្រាមានតែមពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ អាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ីនធឹណិត (IP) ស្ថិតិការប្រើប្រាស់ ស្ថិតិការប្រព្រឹត្តទៅ ប្រវត្តិនៃការរុករក ព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រទូទៅ ពេលវេលាចូលប្រើ ប្រភេទកម្មវិធីរុករក គេហទំព័រដែលអ្នកមើលមុន និងបន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ប្រភេទដែននៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក កម្មវិធី និងសូហ្វវែដែលអ្នកទាញយក និងដំឡើង ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់​សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយខ្លឹមសារ និងកម្មវិធីតាមរយៈផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងផងដែរ។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកពីប្រភពដែលមានជាសាធារណៈ និងជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម (ដូចបានអនុញ្ញាតតាមច្បាប់) ព័ត៌មានអំពីអ្នកពីសេវាបណ្តាញសង្គមភាគីទីបី នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មទាំងនោះ ឬនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទិបីដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង។ ដើម្បីផ្តល់ជូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះ ភាគីទីបីប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីអ្នក និងឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទៅលើគេហទំព័រ រួមមានព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។
សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ អ្នកយល់ព្រមថាភាគីទីបីទាំងនោះ​ដូចមាន​រៀបរាប់ខាងលើ​អាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក ដែលប្រមូលបានខាងលើជាមួយ Tecno ដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្ងាត់រវាងអ្នក និងភាគីទីបីឡើយ។ បន្ថែមលើនេះ ដោយប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នកពីភាគីទីបីតាមមធ្យោបាយខាងលើ Tecno មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្ងាត់ណាមួយរវាងអ្នកនិងភាគីទីបី​ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នកឡើយ។

II.ការដំណើរការ និងការប្រើព័ត៌មាន

យើងអាចដំណើរការ ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីរៀបចំ និងដំណើរការការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក រួមមានការបញ្ជាក់ វិក្កយបត្រ ការព្រមានសន្តិសុខ និងសារគាំទ្រ ដើម្បីផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកដូចជា​ទំនាក់ទំនងអំពីការទិញ និងការផ្លាស់ប្តូរទៅលើលក្ខខណ្ឌ ខ និងគោលការណ៍ ដើម្បីផ្តល់ជូនផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកទិញ ដើម្បីចុះឈ្មោះ ធ្វើឲ្យសកម្ម ពិនិត្យសុពលភាព និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ និងមតិយោបល់របស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំ ឬដោះស្រាយគេហទំព័រ ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍អំពីការប្រកាសផលិតផលថ្មីៗរបស់ Tecno បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី និងព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខ ដើម្បីជួយយើងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រតិបត្តិការ និងកែលម្អផលិតផល សេវាកម្ម គេហទំព័រ កិច្ចការទីផ្សារ និងការទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើង ដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីការបោកបញ្ឆោត សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ដើម្បីប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៃក្នុងដូចជាសាវនកម្ម ការវិភាគទិន្នន័យ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកអំពីការផ្តល់ជូនពិសេស និងរង្វាន់អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយ Tecno (អ្នកអាចដកការចុះឈ្មោះពីអ៊ីមែលប្រូម៉ូសិនដោយចុចលើតំណដកការចុះឈ្មោះ ដែលមាននៅក្នុងអ៊ីមែលទាំងនោះ) ដើម្បីផ្តល់ខ្លឹមសារតាមតម្រូវការ និងធ្វើការណែនាំ ដោយផ្អែកលើសកម្មភាពអតីតកាលរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មរបស់យើង ដើមបីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមតម្រូវការ ដើម្បីសាកសួរអ្នកអំពីមតិយោបល់របស់អ្នកចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង និងដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិអតិថិជន។

III.បច្ចេកវិទ្យា

យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រភេទខុសៗគ្នាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់យើង ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ដែលមានផ្ទុកឃុកឃី ប៊ីខុនបណ្តាញ និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដូចជា វត្ថុចែករំលែកក្នុងតំបន់ (LSOs ឬត្រូវបានហៅថា “ហ្លាស់ឃុកឃី”)។ ឃុកឃីគឺជាឯកសារតូចៗដែលផ្ទុកព័ត៌មាននៅលើកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទចល័ត ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នក។ វាអាចចងចាំទិន្នន័យ និងការកំណត់របស់អ្នកដូចជាទំហំពុម្ពអក្សរ និងចំណូលចិត្តផ្សេងៗទៀត ដែលអាចជួយឲ្យយើងវិភាគពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មរបស់យើង និងបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ ក្រៅពីនេះ វាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យយើងយល់ដឹងពីផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើង និងលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលពេញនិយមបំផុត។ យើងក៏ប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីឃុកឃីដើម្បីកំណត់គោលដៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងផងដែរ។ ប៊ីខុនបណ្តាញ គឺជារូបភាពអេឡិចត្រូនិកដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លឹមសារអនឡាញ វីដេអូ និងអ៊ីមែល និងអាចអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាស៊ីនមេអានប្រភេទព័ត៌មានជាក់លាក់ពីកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក និងរាប់ការចូលមើល។ យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្ទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកមើលនៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីកំណត់ការចូលមើលរបស់អ្នកតាមលក្ខណៈបុគ្គល។
នៅពេលចូលប្រើគេហទំព័រ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់កម្មវិធីរុករកដើម្បីលុប ឬការពារមិនឲ្យផ្ទុកឃុកឃីនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកដោយចុចលើម៉ឺនុយ “ជំនួយ” នៃកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីយល់ព្រមតាមឃុកឃីទាំងអស់ បដិសេធឃុកឃីទាំងអស់ ឬជូនដំណឹងអ្នកនៅពេលឃុកឃីត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះជាយ៉ាងក្តី សេវាកម្មមួយចំនួនអាចត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យដំណើរការដោយប្រើឃុកឃី ហើយការបិទឃុកឃីអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើសេវាកម្មទាំងនោះ ឬផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មនោះ។
តាមរយៈការចូលប្រើ និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមតាមការផ្ទុកឃុកឃី បច្ចេកវិទ្យាផ្ទុកក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀត ប៊ីខុន និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកក៏យល់ព្រមតាមការចូលប្រើរបស់ឃុកឃីទាំងនោះ បច្ចេកវិទ្យាផ្ទុកក្នុងមូលដ្ឋាន ប៊ីខុន និងព័ត៌មានពីសំណាក់យើង និងដោយភាគីទីបីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

IV.ការលាតត្រដាងដល់ភាគីទីបី

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយសាខារបស់យើង ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចជាការដំណើរការព័ត៌មាន ការពន្យាឥណទាន ការបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន ការបញ្ជូនផលិតផលទៅអ្នក ការគ្រប់គ្រងនិងការកែលម្អទិន្នន័យអតិថិជន ការផ្តល់សេវាកម្មបម្រើអតិថិជន ការវាយតម្លៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង និងការធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអតិថិជន ឬការស្ទង់មតិអំពីការពេញចិត្ត។ យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលតម្រូវដោយច្បាប់ នីតិវិធីច្បាប់ បណ្តឹងវិវាទ ការសំណើពីអាជ្ញាធរសាធារណៈ និងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុង ឬក្រៅប្រទេសតាំងទីលំនៅរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ។ យើងក៏អាចលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់អ្នក បើសិនជាយើងសម្រេចថាការបញ្ចេញគឺចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌរបស់យើង ឬការពារប្រតិបត្តិការ ឬអ្នកប្រើរបស់យើង។ លើសពីនេះ នៅក្នុងការរៀបចំឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូល ការទិញ ឬក្នុងករណីក្ស័យធន យើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឬទាំងអស់ទៅកាន់ភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងនឹងមិនបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារឯករាជ្យ ឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។
For the purpose of this Privacy Policy, you hereby waive the right to raise claims against Tecno, including its subsidiaries and affiliates, for the above sharing, disclosing and revealing of your information.
សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ឯកជនភាព អ្នកបោះបង់សិទ្ធិតវ៉ាប្រឆាំង Tecno រួមទាំងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុននេះ សម្រាប់ការចែករំលែក ការបញ្ចេញ និងការលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់អ្នកខាងលើ។

V.ការរក្សាទុកព័ត៌មាន

យើងនឹងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ទៅតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬក្នុងរយៈពេលដែលតម្រូវឲ្យ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និងបទបញ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធ។

VI.សេវាកម្មផ្អែកលើទីតាំង

នៅពេលយើងផ្តល់សេវាកម្មផ្អែកលើទីតាំងនៅលើផលិតផល Tecno យើងអាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទីតាំងភូមិសាស្ត្រពេលវេលាជាក់ស្តែង ដែលអាចទទួលបានព័ត៌មានប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកល (GPS), Wi-Fi ហត់ស្ប៉ត់, Bluetooth, ឬលេខ ID នៃអគារអង់តែនសេវារបស់បណ្តាញក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបើក ផ្លាស់ប្តូរ ឬបិទព័ត៌មាន GPS របស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ការកំណត់ GPS នៅលើផលិតផល ប៉ុន្តែអ្នកអាចមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង Wi-Fi និងលេខ ID នៃអគារអង់តែនសេវារបស់បណ្តាញក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឡើយ ព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍នៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព

VII.ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

your data safe.
យើងប៉ុនប៉ងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយចាត់វិធានការជាក់ស្តែង បច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងសមស្របប្រឆាំងការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ទោះបីជាយើងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីប្រើ និងកែលម្អការការពារផ្សេងៗក៏ដោយ គ្មានប្រព័ន្ធ ឬបច្ចេកវិទ្យាណាមួយមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី សូមកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាយើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក គ្មានគេហទំព័រ ការបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិត ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬការភ្ជាប់ឥតខ្សែណាមួយមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេ។ ក្រៅពីនេះយើងមិនទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខនៃកម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីឯករាជ្យ ឬទិន្នន័យដែលកម្មវិធីនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីអាចប្រមូលអំពីអ្នកនោះទេ។ សូមសាកសួរភាគីទីបីទាំងនោះអំពីរបៀបដែលពួកគេរក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព។
សូមកត់សម្គាល់ថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកនៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ អាចត្រូវបានចូលប្រើដោយអ្នកប្រើផ្សេងទៀត និងអាចត្រូវបានអាន ប្រមូល ចម្លង ចុះផ្សាយឡើងវិញ ឬប្រើដោយពួកគេបាន។ អ្នកត្រូវបានការទទួលខុសត្រូវឯករាជ្យទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែក ឬដាក់ស្នើនៅក្នុងកាលៈទេសៈនោះ។ អ្នកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាខ្លះដែលអ្នកចង់ចែករំលែកឬដាក់ស្នើ។

VIII.ការការពារអនីតជន

យើងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតជន។ បើសិនជាអ្នកគឺជាអនីតជន អ្នកគួរតែស្នើឲ្យអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកអាចន និងយល់ពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់។ អ្នកគួរតែធានាថាអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើង និង/ឬផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើង ក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពីអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក។ សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ អនីតជនត្រូវតែមានអត្ថន័យដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសដែលអនីតជនស្នាក់នៅ។

IX.ការផ្លាស់ប្តូរទៅលើគោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍នេះអាចត្រូវបានកែប្រែជារឿយៗ។ នៅពេលយើងកែប្រែគោលការណ៍ នឹងមាន ឬគ្មានការជូនដំណឹងចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយគោលការណ៍ថ្មីនឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍នេះសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីឲ្យបានទៀងទាត់។ នៅពេលតម្រូវដោយច្បាប់ ការកែប្រែឯកសារណាមួយនៅក្នុងរបៀបដែលយើងប្រមូល ដំណើរការ ប្រើប្រាស់ ចែករំលែក បញ្ចេញ ផ្ទុក រក្សាទុក និងការពារព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលបាន នឹងអនុវត្តតែចំពោះព័ត៌មានដែលបានប្រមូលក្រោយចុះផ្សាយគោលការណ៍ដែលបានកែប្រែប៉ុណ្ណោះ។

X.ច្បាប់ជាធរមាន និងការដោះស្រាយជម្លោះ

ជម្លោះ ការអះអាង ភាពខុសគ្នា ឬភាពចម្រូងចម្រាសណាមួយដែលកើតឡើងចេញពី ឬទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ត្រូវតែដឹកនាំ បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយយោងទៅតាមច្បាប់របស់ហុងកុង ដោយមិនផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពទៅលើគោលការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចនៃច្បាប់ទីនោះឡើយ។ ចម្លោះ ឬភាពខុសគ្នាណាមួយដែលទាក់ទងនឹង​គោលការណ៍ឯកជនភាពដែលមិនអាចដោះស្រាយដោយសមានចិត្តត្រូវតែណែនាំទៅកាន់ និងដោះស្រាយជាចុងក្រោយដោយ​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិហុងកុង (HKIAC) ក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិហុងកុងទៅតាមច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាល នៅពេលការជូនដំណឹងអំពីមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យត្រូវបានដាក់ស្នើ។ កៅអីនៃអាជ្ញាកណ្តាលត្រូវតែជាទីក្រុងហុងកុង។ ភាសានៃអាជ្ញាកណ្តាលគឺ ភាសាអង់គ្លេស។ ការផ្តល់ជូនមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យត្រូវតែជាការសម្រេចចុងក្រោយ និងចងភ្ជាប់ជាមួយភាគីជម្លោះ។

XI.សំណួរ និងទំនាក់ទំនង

បើសិនជាង្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ឬបើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើការតវ៉ាអំពីការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ឯកជនភាពក្នុងស្រុក សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈ (អ៊ីមែល)។

រក្សាសិទ្ធិ © 2017 Tecno Inc. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។