Terms of Use

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ TECNO

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021


    
    
    បុព្វកថា
    សូមស្វាគមន៍មកកាន់ TECNO!
    TECNO MOBILE LIMITED និងបណ្តាសាខាជាសកលរបស់ខ្លួន (តទៅនេះហៅថា “TECNO” “យើង” “នៃយើង” ឬ “របស់យើង”) សូមរំលឹកអ្នកអាន និងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ (តទៅនេះហៅថា "កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ”) ។ នេះគឺជាច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងអ្នក និង TECNO ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី សេវាកម្ម និងលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារទាំងអស់នៃ TECNO នៅទីនេះ និងនៅគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធ ឬការផ្តល់ជូនតាមអ៊ិនធឺរណែតមិនថាតែការចូលប្រើប្រាស់តាមកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័ត ឬតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា លក្ខណៈ ឬមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងកម្មវិធីរបស់ TECNO (តទៅនេះហៅថា “កម្មវិធី”) និងសេវាកម្មរបស់ TECNO (តទៅនេះហៅថា “សេវាកម្ម”) អោយបានត្រឹមត្រូវ សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងយល់ច្បាស់ពីលក្ខខ័ន្តិកៈមុនពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ TECNO របស់អ្នក ឬទាញយកកម្មវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាពិសេសការបដិសេធ ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ គោលការណ៍ភាពឯកជន ច្បាប់ប្រើប្រាស់ ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ការដោះស្រាយវិវាទ និងផ្នែកផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានលើកឡើងជាអក្សរដិត ឬជាអក្សរធំសម្រាប់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

1.    ការទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
1.1    ដោយទាញយក ដំឡើង ចុចលើប៊ូតុង "ចុះឈ្មោះ" ឬ "យល់ព្រម" និង/ឬចូល ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ TECNO កម្មវិធី ឬសេវាកម្ម នោះអ្នកយល់ព្រមអនុវត្តតាម និងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកមិនអាចចូល ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្ម TECNO បានទេ។
1.2    កម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO មិនត្រូវបានបម្រុងទុក ឬដោយផ្ទាល់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម 14 ឆ្នាំ (ឬអាយុត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "កុមារ" នៅក្នុងយុត្តាធិការដែលអ្នកប្រើកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO) ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 14 ឆ្នាំ អ្នកមិនអាចប្រើកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់TECNO ឬផ្តល់ TECNO នូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 14 ឆ្នាំ ឬលើសពីនេះ ប៉ុន្តែមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ (ឬក្រោមអាយុភាគច្រើននៃយុត្តាធិការដែលអ្នកប្រើកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO) ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជា “អនីតិជន” អ្នកត្រូវអះអាងថាអ្នកបានពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់អ្នក ហើយអ្នក និងឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកបានយល់ និងយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលដែលអនុញ្ញាតិអោយអនីតិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ TECNO នោះអ្នកយល់ព្រម៖ (i) ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់របស់អនីតិជននៃកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ។ (ii) សន្មត់ហានិភ័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់អនីតិជននៃកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO រួមទាំងការបញ្ជូននៃខ្លឹមសារទៅ និងពីភាគីទីបីតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។ (iii) សន្មត់ទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់របស់អនីតិជននៃកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ។ (iv) ធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពពេញលេញនៃព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានដាក់ដោយអនីតិជន។ និង (v) សន្មត់ទទួលខុសត្រូវ និងត្រូវគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ការចូលដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់របស់អនីតិជនលើកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ។
1.3    ដើម្បីធ្វើអោយបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រសើរឡើង ឬបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពផលិតផល យើងនឹងបន្តខិតខំអភិវឌ្ឍកម្មវិធី និងសេវាកម្មថ្មីៗ ហើយផ្តល់ជូនអោយអ្នកទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណែកម្មវិធី ការកែប្រែ និងមុខងារល្អឥតខ្ចោះ) ឬជួសជុល។ TECNO អាចរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមការចាំបាច់អនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន។ កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងដើម ហើយនឹងចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃរយៈពេលដែលបានចែងដោយច្បាប់ជាធរមាន។ ប្រសិនបើមិនមានបទប្បញ្ញត្តិពិសេសនៅក្នុងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបន្ត។ កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សេវាកម្ម TECNO សម្រាប់ទុកជាឯកសារយោង។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានអាន និងយល់ព្រមភ្ជាប់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ សូមបញ្ឈប់ការប្រើកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO ។

2.    ការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានការអនុញ្ញាត
    យោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ TECNO ផ្តល់ជូនអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខ អាជ្ញាប័ណ្ណមិនបន្ត អាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន អាជ្ញាប័ណ្ណដកហូត អាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ ក្នុងការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ។ អ្នកអាចដំឡើង ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ និងដំណើរការកម្មវិធី និងសេវាកម្មនៅលើឧបករណ៍ TECNO សម្រាប់គោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។
2.1    ប្រព័ន្ធ TECNO៖ សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្កើត និងគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យដោយ TECNO ផ្អែកលើ Google Android ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាកផ្សេងទៀត។ កម្មសិទ្ធិរបស់ TECNO លើប្រព័ន្ធរួមមាន៖ (i) ព័ត៌មានរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកូដផ្ទុកលើឧបករណ៍ និងកម្មវិធីបង្កប់ ឯកសារ អន្តរមុខ ខ្លឹមសារ និងពុម្ពអក្សរ ដែលបានផ្តល់ជូនអ្នកតាមរយៈឧបករណ៍ TECNO និងរាល់សម្ភារៈដែលការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិរបស់ TECNO ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ (ii) ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬធ្វើកំណែទៅនឹងកម្មវិធីដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុង (i) ។
2.2    កម្មវិធីនេះ៖ សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតដោយឯករាជ្យដោយ TECNO ដែលភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធ TECNO ។
2.3    សេវាកម្មនេះ៖ សំដៅទៅលើសេវាកម្មផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់ដោយ TECNO ដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈកម្មវិធីនេះ។
2.3.1    អ្នកអាចរីករាយនឹងកម្មវិធីរុករក ថតសំលេង ម៉ាស៊ីនគិតលេខ អាកាសធាតុ គ្រប់គ្រងឯកសារ ទាញយក កំណត់ចំណាំ ទូរស័ព្ទ SMS កាមេរ៉ា រូបថត សៀវភៅអាសយដ្ឋាន ប៊្លូធូ (Bluetooth) និងមុខងារផ្សេងៗទៀត។ សេវាកម្មជាក់លាក់ដែលបានផ្តល់គឺអាស្រ័យលើឧបករណ៍ TECNO ដែលអ្នកបានទិញ។
2.3.2    អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តថេប្លេតនិងស្ថានីយផ្សេងទៀតដែលបានបើកដំណើរការដោយ TECNO ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ TECNO  នឹងបន្តបង្កើនទម្រង់នៃស្ថានីយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។
2.3.3    នៅពេលអ្នកប្រើឧបករណ៍ TECNO កម្មវិធីនិងសេវាកម្មមួយចំនួនមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែក ឬច្បាប់ផ្សេងទៀត។ សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់មុននឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

3.    កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬភាពជាម្ចាស់
    TECNO រក្សាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះកម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ និងខ្លឹមសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការរចនាអន្តរមុខ UI រូបភាព ពុម្ពអក្សរ សម្លេង។ ល។) និងសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនបានផ្តល់ជូនអ្នក។ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខាងលើ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិប៉ាតង់ ត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលអាចអនុវត្តបាន ការប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងអយុត្តិធម៌និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត បទប្បញ្ញត្តិនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ។ ចំពោះបញ្ហាដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាក់លាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានដូចជា ការលក់ពាណិជ្ជកម្ម ការផលិតឡើងវិញ និងការអនុញ្ញាតអោយភាគីទីបីណាមួយប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ អ្នកគួរតែទទួលបានការអនុញ្ញាតដាច់ដោយឡែកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាផ្លូវការពី TECNO ។

4.    ការហាមឃាត់លើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ
4.1    អ្នកមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចខាងក្រោមនៅពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖
4.1.1    ការបញ្ចេញ ការបញ្ជូន ការផ្សព្វផ្សាយ ឬរក្សាទុកខ្លឹមសារដែលបំពានលើច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងទំនៀមទម្លាប់ល្អ និងក្រមសីលធម៌សង្គមដូចជា ការជេរប្រមាថ បរិហារកេរ្តិ៍ អំពើហឹង្សា ឬការបំពានលើសាសនា។ ល។ ការបញ្ចេញ ការបញ្ជូន ការផ្សព្វផ្សាយ ឬរក្សាទុកព័ត៌មានប្រឌិត ឬផ្សព្វផ្សាយពត៌មានក្នុងគោលបំណងបំភាន់ ឬបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃ។
4.1.2    ការជួល ការអោយខ្ចី ការថតចម្លង ការកែប្រែ ការភ្ជាប់ ការបោះពុម្ពោឡើងវិញ ការចងក្រង ការចេញ ឬការបោះផ្សាយកម្មវិធីនេះ និងសកម្មភាពស្រដៀងគ្នា។
4.1.3    ការហែក (Jailbreaking) វិស្វកម្មបញ្ច្រាស រុះរើ បំបែក ឬប៉ុនប៉ងបំផ្លាញកម្មវិធីនេះ ឬចូលប្រើឬរំខានដល់កម្មវិធីនេះដោយការប្រើកម្មវិធីជំនួយ Tag-ons ឬឧបករណ៍/សេវាកម្មភាគីទីបីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ TECNO ។
4.1.4    ការថតចម្លង ការកែប្រែ ការបន្ថែម ការលុប ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទម្រង់នៃការម៉ោន ឬការបង្កើតនូវស្នាដៃចម្លងនៃទិន្នន័យរបស់កម្មវិធី ទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងស្ថានីយអង្គចងចាំណាមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃកម្មវិធី ទិន្នន័យអន្តរកម្មរបស់អតិថិជននិងផ្នែកខាងម៉ាស៊ីនមេនៅក្នុងដំណើរការនៃកម្មវិធី និងទិន្នន័យប្រព័ន្ធដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការកម្មវិធី ឬបន្ថែម លុប ឬផ្លាស់ប្តូរមុខងារ ឬផលប៉ះពាល់ប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីដោយការកែប្រែ ឬក្លែងបន្លំសេចក្តីណែនាំ និងទិន្នន័យដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការកម្មវិធី ឬប្រតិបត្តិការ ឬផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវកម្មវិធី និងវិធីសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងខាងលើ ទោះបីជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សេងទៀតក៏ដោយ។
4.1.5    អនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលបំពានលើច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងទំនៀមទម្លាប់ល្អ និងក្រមសីលធម៌សង្គម ឬសកម្មភាពដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ TECNO ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
4.2    អ្នកអាចមិន និងមិនយល់ព្រម ហើយមិនអនុញ្ញាតអោយអ្នកដទៃចម្លង (លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ) បំបែក វិស្វកម្មបញ្ច្រាស រុះរើ ប៉ុនប៉ងទាញយកកូដប្រភពនៃ ឌីគ្រីប កែប្រែ ឬបង្កើតស្នាដៃចម្លងនៃកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO ណាមួយដែលផ្តល់ដោយ TECNO ឬផ្នែកណាមួយ (លើកលែងតែក្នុងករណីដែលការហាមឃាត់ខាងលើត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត ឬដោយលក្ខខណ្ឌនៃការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សមាសធាតុប្រភពបើកចំហ ដែលអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយកម្មវិធី TECNO) ។ អ្នកយល់ព្រមមិនលុបចោល លាក់បាំង ឬផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិណាមួយ (រួមទាំងពាណិជ្ជសញ្ញា និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិ) ដែលអាចត្រូវបានភ្ជាប់នឹង ឬមាននៅក្នុងកម្មវិធី TECNO ។

5.    ច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ
5.1    អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថាអ្នកត្រូវគោរពតាមសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ TECNO ។
5.2    ដោយសារ TECNO អាចនឹងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ អ្នកគួរតែជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលសមស្របសម្រាប់ទាញយក និងធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីដំឡើងអោយបានត្រឹមត្រូវ។
5.3    ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរ TECNO អាចណែនាំអោយអ្នកដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងទៀតកំឡុងពេលដំឡើងកម្មវិធីនេះ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសដំឡើងវា ឬមិនដំឡើងបាន។
5.4    អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថាកម្មវិធី និងសេវាកម្មអាចត្រូវបានព្យួរ ឬបញ្ឈប់ដោយ TECNO ដោយផ្អែកលើផែនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើង ឬដែលតម្រូវដោយតុលាការ បទបញ្ញត្តិ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ។
5.5    លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតិពីច្បាប់ដែលអនុវត្ត និងដោយមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី TECNO អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ ឬនាំចេញ ឬនាំចេញឡើងវិញកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ។
6.    ការពិចារណាលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះរបស់អ្នក
6.1    អ្នកយល់ច្បាស់ និងយល់ព្រម៖ នៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់នៃកម្មវិធីនេះ ការអនុញ្ញាតដែលពាក់ព័ន្ធនិងអន្តរមុខនៃឧបករណ៍របស់អ្នកអាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីសម្រេចបាននូវលក្ខណៈដែលត្រូវគ្នា ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែកក៏អាចត្រូវបានទាមទារសម្រាប់សេវាកម្មជាក់លាក់មួយចំនួន។ សូមអានកិច្ចព្រមព្រៀង និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដែលបានរៀបរាប់ខាងលើដោយយកចិត្តទុកដាក់ មុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។
6.2    TECNO មានសិទ្ធិបង្ហាញព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដល់អ្នកក្នុងដំណើរការនៃការផ្តល់សេវាកម្មនេះ រាប់ញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការស្នើសុំការអនុញ្ញាត ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម និងព័ត៌មានប្រូម៉ូសិនជាដើម។ ព័ត៌មានអាចលេចឡើងជាទម្រង់នៃសារប្រព័ន្ធ ឬវីនដូលេចឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទទួលព័ត៌មានមួយចំនួន អ្នកអាចលុបចោលសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលជាហេតុអាចនាំអោយមិនមានមុខងារសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។
6.3    អ្នកយល់ និងយល់ព្រម៖ TECNO នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ប៉ុន្តែ TECNO មិនអាចផ្តល់ការធានាពេញលេញបានទេ រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖
6.3.1    ចំពោះវិសាលភាពអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ TECNO នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការលុបចោល ឬការបរាជ័យនៃការផ្ទុកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ។
6.3.2    TECNO នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យយោងទៅតាមរយៈពេលរក្សាទុកអប្បបរមាដែលត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម លើកលែងតែអ្នកយល់ព្រមពន្យាររយៈពេលរក្សាទុក ឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ TECNO ក៏មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនផងដែរនូវទំហំផ្ទុកទិន្នន័យអតិបរិមានៅក្នុងឧបករណ៍ TECNO ឬកម្មវិធីនេះ។ អ្នកអាចធ្វើការបម្រុងទុកទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីនិងសេវាកម្មនេះដោយខ្លួនអ្នកយោងទៅតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
6.4    នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ខ្លឹមសារជាក់លាក់ដែលបានបង្ហាញអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើកំណែកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកយល់ និងយល់ព្រម៖ នៅពេលអ្នកកំពុងប្រើកំណែជាក់លាក់នៃកម្មវិធីនេះ ឬចូលទៅទំព័រពាក់ព័ន្ធនៃកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយ TECNO ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ ព័ត៌មានចាំបាច់ដូចជា ទីតាំងដំឡើង ទំហំ និងអន្តរមុខ UI នៃកម្មវិធីដែលបានដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ស្ថានីយរបស់អ្នកអាចត្រូវបានកែតម្រូវអាស្រ័យលើកំណែពិតប្រាកដដែលផ្តល់ដោយ TECNO ។
6.5    អ្នកយល់ច្បាស់ និងយល់ព្រមថា ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការចុះឈ្មោះគណនីនៅពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានគណនីដែលបានចុះឈ្មោះ និងលេខសម្ងាត់គណនីអោយបានត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងក្រោមគណនីដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយឧបករណ៍ TECNO រួមទាំងខ្លឹមសារដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយ និងផលវិបាកដែលកើតឡើង។
6.6    អ្នកត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនអ្នកនូវខ្លឹមសារដែលអ្នកចូលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ និងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារទាំងនោះ រួមទាំងហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការពឹងផ្អែកលើភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ឬការអនុវត្តន៍នៃខ្លឹមសារ។ TECNO មិនអាច និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដែលអ្នកបានរងគ្រោះដោយសារហានិភ័យខាងលើ។
6.7    ប្រសិនបើ TECNO រកឃើញ ឬទទួលរបាយការណ៍ពីអ្នកផ្សេងថា អ្នកបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ TECNO មានសិទ្ធិគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់៖ លុបនិងការពារខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ បញ្ឈប់ឬបញ្ចាប់ការប្រើប្រាស់គណនី TECNO ឬសេវាកម្មទាំងអស់ ស៊ើបអង្កេតទំនួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់និងចាត់វិធានការផ្សេងៗ។ ប្រសិនបើអ្នកបំពានលើលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបណ្តាលអោយខូចខាតដល់ភាគីទីបី អ្នកត្រូវទទួលនូវទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលកើតឡើង និងផ្តល់សំណងដល់ TECNO ចំពោះការខាតបង់ណាមួយដែលរងគ្រោះដល់ TECNO ដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះ (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការពិន័យរដ្ឋបាលដែលអាចកើតមាន ថ្លៃសេវាមេធាវី និងថ្លៃសេវាស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលភស្តុតាង) ។

7.    ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
    ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធអោយកាន់តែប្រសើរ និងធានានូវសុវត្ថិភាពនៃកម្មវិធីនេះ យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីនេះ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធពីពេលមួយទៅពេលមួយ (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការកែប្រែកម្មវិធី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី ការបិទមុខងារផ្នែកខ្លះ ការពង្រឹងមុខងារ ការអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មថ្មី  កម្មវិធីជំនួស និងមុខងារកែលម្អ) ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើត្រូវដំឡើងកំណែដែលត្រូវគ្នាដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ ដើម្បីសម្រួលដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកនៃសេវាកម្មល្អជាងមុនដោយឧបករណ៍ TECNO និងអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអនុវត្ត កម្មវិធីនេះអាចបើកមុខងារធ្វើកំណែ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អ្នកតាមលំនាំដើម។ អ្នកអាចជ្រើសរើសបើកមុខងារនេះបាននៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធី។ ក្នុងករណីធ្វើបច្ចុប្បន្នបែបនេះ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកក្នុងលក្ខណៈសមស្រប (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការជូនដំណឹងប្រព័ន្ធ សារគេហទំព័រ ការជូនដំណឹង ការជូនដំណឹងអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីផ្ទុក។ ល។) ហើយអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាត្រូវទទួលយកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះទេ ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកំណែចុងក្រោយបំផុតអាចធ្វើអោយបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រសើរឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តមិនព្រមទទួលយកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណែដែលផ្តល់ដោយ TECNO អ្នកត្រូវយល់ថាអ្នកអាចដាក់កម្មវិធីស្ថិតក្រោមហានិភ័យសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរ ឬបណ្តាលអោយកម្មវិធីមិនដំណើរការ ឬមិនស្ថិតស្ថេរ។ ការបរាជ័យមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីអាចបណ្តាលអោយមុខងារមួយចំនួនរបស់កម្មវិធីត្រូវបានដាក់កម្រិត ឬបង្ហាញមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។

8.    កម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី
8.1    ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ TECNO របស់អ្នក កម្មវិធីនេះ ឬសេវាកម្មនេះអាចប្រើកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ហើយលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើប្រាស់ត្រូវបានផ្តល់ដោយភាគីទីបី (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសេវាកម្ម និងខ្លឹមសារដែលបានផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបីដែលអ្នកចូលតាមរយៈកម្មវិធីនេះ សេវាកម្មនេះ ឬចូលដំណើរការដោយភាគីទីបីដែលបានរៀបរាប់តាមរយៈវេទិកាបើកចំហរបស់ TECNO) ។ បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់ភាគីទីបីក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីលើឧបករណ៍ TECNO ។ TECNO មិនអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និងសុពលភាពនៃសេវាកម្មនិងខ្លឹមសារដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី និងហានិភ័យដែលមិនច្បាស់លាស់ផ្សេងទៀត ហើយអ្នកត្រូវទទួលនូវហានិភ័យ និងទំនួលខុសត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធដែលកើតឡើង។
8.2    មិនថាកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានដំឡើងជាមុននៅក្នុងឧបករណ៍ TECNO ឬធ្វើអោយសកម្ម ឬជាវប្រចាំដោយខ្លួនអ្នក អ្នកយល់និងយល់ព្រមថា TECNO បដិសេធរាល់ការធានាបញ្ជាក់ ឬបង្កប់ន័យ ដោយគោរពតាមសន្តិសុខ ភាពត្រឹមត្រូវ និងសុពលភាពនៃសេវាកម្ម និងខ្លឹមសារដែលបានផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបី និងហានិភ័យមិនច្បាស់លាស់ផ្សេងទៀត។
8.3    វិវាទណាមួយរវាងអ្នក និងអ្នកផ្តល់កម្មវិធីនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីខាងលើនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នក និងភាគីទីបីនោះជាមួយអ្នកដែលត្រូវទំនួលខុសត្រូវ ប្រសិនបើមាន។

9.    ថ្លៃសេវា និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
    អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថាទោះបីជាកម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដោយ ជាមួយនឹងការបន្តសេវាកម្មរបស់យើងជាបន្ត អ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធី ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ TECNO ។ TECNO សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្ថែមគិតថ្លៃសេវាលើលក្ខណៈពិសេស និងមុខងារក្នុងសេវាកម្មនាពេលអនាគត។ TECNO សូមក៏រក្សាសិទ្ធិផងដែរក្នុងការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងកម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ជូនអ្នក។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកយ៉ាងច្បាស់ក្នុងករណីមានកម្មវិធី និងសេវាកម្មណាមួយដែលបានបង់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមុនពេលការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើត្រូវទទួលយក ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មដែលបានបង់នោះទេ។ នៅពេលនោះសូមប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មដែលបង់ថ្លៃនេះយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់យើង (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះបទដ្ឋានថ្លៃសេវាកម្ម លក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់ និងវិធាននៃសេវាកម្ម) ។ អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលបានបង់ថ្លៃបែបនេះនៅពេលដែលអ្នកបានយល់ស្របនឹងវិធានដែលពាក់ព័ន្ធហើយមានឆន្ទៈក្នុងការបង់ថ្លៃ។
    ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់អ្នកនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ កម្រិតបញ្ជូន ចរាចរណ៍ និងធនធានផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ ថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនធានខាងលើដូចជា ការទិញឧបករណ៍ TECNO ថ្លៃសេវាអ៊ិនធឺរណែត ថ្លៃផ្ញើសារ SMS និងការបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃរបស់កម្មវិធីនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯង។

10.    គោលការណ៍ភាពឯកជន
    នៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើឧបករណ៍ កម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់ TECNO នោះ TECNO ប្រហែលជាត្រូវប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្ម។ TECNO យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយបានបង្កើតគោលការណ៍ឯកជនភាព  TECNO ដែលចែងអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃវិធីដែល TECNO ប្រមូល ប្រើប្រាស់ រក្សាទុក ផ្ទេរ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ដោយការទាញយក ដំឡើង ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ ហើយ TECNO នឹងការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

11.    ការបញ្ចប់ និងការរំលោភកិច្ចសន្យា
    TECNO មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យថាតើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរឬទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបំពានច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ឬខកខានមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬវិធានដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្អែកលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំពានរបស់អ្នក TECNO និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិលុបខ្លឹមសារដែលរំលោភបំពាន ដើម្បីកម្រិត បញ្ឈប់ ឬបញ្ចាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ដោយគ្មានការជូនដំណឹង និងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដែល TECNO គិតថាសមរម្យ។ ហើយអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអាកប្បកិរិយាបំពានរបស់អ្នក។ នៅពេលត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ ហើយលុបកម្មវិធី និងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចម្លងរួច និង/ឬដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ TECNO របស់អ្នកភ្លាមៗ។

12.    ការសងសំណង
    អ្នកនឹងត្រូវសងសំណង ដោះលែង និងមិនធ្វើអោយខូចខាតដល់ TECNO ក្រុមហ៊ុនមេរបស់វា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខា និងមន្រ្តី នាយក ភ្នាក់ងារនិងនិយោជិកទាំងអស់ និងភាគីណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពតំណាងអោយ TECNO ពពីការតវ៉ាណាមួយរបស់ភាគីទីបីទៅនឹងការទាមទារ ការធ្វើសកម្មភាព ការទទួលខុសត្រូវ ការខាតបង់ ការខូចខាត ការវិនិច្ឆ័យ ថ្លៃសេវានិងចំណាយ រួមទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីដែលសមរម្យ (ជារួម “បណ្តឹងទាមទារសំណង”) ដែលកើតចេញពី (i) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬផលិតផល TECNO ណាមួយដែលមាននៅលើសេវាកម្ម TECNO ដោយអ្នក ឬដោយបុគ្គលណាដែលមិនអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ (ii) ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយអ្នក ឬដោយបុគ្គលណាដែលអ្នកអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម TECNO ។ ឬ (iii) រាល់ការបំពានច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ឬសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីណាមួយដោយអ្នក ឬដោយបុគ្គលណាដែលអ្នកអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬផលិតផល TECNO ដែលមាននៅលើសេវាកម្ម TECNO ។

13.    ការបដិសេធ
13.1    ការបដិសេធនៃការធានា។ ចំពោះវិសាលភាពអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ កម្មវិធី និងសេវាកម្ម TECNO ត្រូវបានផ្តល់ជូន "ជា" និង "អាចរកបាន" ដោយមិនមានការធានាណាមួយ ឬរ៉ាប់រងប្រភេទឬទម្រង់ណាមួយជាលក្ខណៈបញ្ជាក់ បង្កប់ន័យ និងលក្ខខណ្ឌ រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់។ (ប្រសិនបើមាន) ការធានាបង្កប់ន័យ កាតព្វកិច្ច ឬលក្ខខណ្ឌនៃទំនិញនៃភាពសមរម្យសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយនៃភាពត្រឹមត្រូវឬពេញលេញនៃការឆ្លើយតបនៃលទ្ធផលនៃការខិតខំធ្វើការនៃកង្វះវីរុស និងកង្វះការធ្វេសប្រហែសទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនិងសេវាកម្មនេះទាំងអស់។
13.2    កម្មវិធីនេះមិនមានកូដព្យាបាទដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញទិន្នន័យឧបករណ៍របស់អ្នក ឬដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភាពឯកជនរបស់អ្នកឡើយ។ TECNO ក៏នឹងធ្វើអោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានាអោយមានសុវត្ថិភាព ភាពរហ័ស ប្រសិទ្ធភាព ភាពត្រឹមត្រូវប្រតិបត្តិការអាចទុកចិត្តបាននិងជាប្រចាំនៃកម្មវិធី និងសេវាកម្មនេះ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងដែនកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ កម្មវិធី និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធអាចរងឥទ្ធិពលពីកត្តាមិនស្ថិតស្ថេរផ្សេងៗ។ TECNO មិនមានការធានា ឬការបង្ហាញថាកម្មវិធីឆបគ្នានឹងប្រព័ន្ធកម្មវិធី និងគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់ ឬមានកំហុសដោយសេរីដែលអាចដំណើរការដោយគ្មានការរំខាន ឬមានបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធី ឬសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធអាចត្រូវបានកែតម្រូវ។ ក្នុងករណីមានកាលៈទេសៈដូចជាភាពមិនឆបគ្នា ឬកម្មវិធីដំណើរការខុសប្រក្រតី សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស។ ប្រសិនបើបញ្ហាភាពឆបគ្នាមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយ អ្នកអាចលុបកម្មវិធីនេះ។ នៅក្នុងវិសាលភាពអតិបរមាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ TECNO ត្រូវបានលើកលែងពីការបាត់បង់ណាមួយរបស់អ្នកដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហានេះ។

14.    ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ
ចំពោះវិសាលភាពដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្ត ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ TECNO សាខារបស់ខ្លួន អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នាយក និយោជិក ឬភ្នាក់ងារត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ចៃដន្យ ករណីពិសេស ខូចខាតជាលទ្ធផលឬឧទាហរណ៍ រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការខូចខាតសម្រាប់ការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញ សុឆន្ទៈ ការប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ ការរំខានដល់អាជីវកម្ម ឬការខូចខាតឬការខាតបង់អរូបីយណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយសារហេតុផលដូចខាងក្រោម ទោះយ៉ាងណាបណ្តាលមកពីទ្រឹស្តីនៃការទទួលខុសត្រូវ (កិច្ចសន្យា ទំនួលខុសត្រូវស៊ីវិល ឬផ្សេងទៀត) ហើយបើទោះបីជា TECNO ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ៖ (i) ការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ (ii) ការចូលប្រើ ឬការផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជូនឬទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ (iii) ការលុបអំពើពុករលួយ ឬការបរាជ័យមិនបានប្រើការបញ្ជូនឬទិន្នន័យរបស់អ្នកលើ ឬតាមរយៈសេវាកម្ម។ (iv) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬការប្រព្រឹត្តរបស់ភាគីទីបីណាមួយលើសេវាកម្ម។ និង (v) បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។ យុត្តាធិការខ្លះមិនអនុញ្ញាតអោយមានការដក ឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬការខូចខាតដោយចៃដន្យឬចំពោះ ដូច្នេះដែនកំណត់នេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។
នៅពេលដំណាលគ្នាសំណងអតិបរិមារបស់ TECNO សម្រាប់ការខាតបង់របស់អ្នកទាំងអស់មិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានចំណាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់/ទិញឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ TECNO (ប្រសិនបើមានការបង់ប្រាក់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ) ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ មុនកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមការទាមទារសំណង។ ប្រសិនបើច្បាប់នៃតំបន់របស់អ្នកមិនអនុញ្ញាតអោយមានដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង ក្នុងករណីនេះច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានត្រួវបានយកមកប្រើប្រាស់។

15.    ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងដំណោះស្រាយវិវាទ
15.1    ច្បាប់គ្រប់គ្រង។ ការប្រតិបត្តិ ការអនុវត្ត ការបកស្រាយ ការផ្លាស់ប្តូរ និងការដោះស្រាយវិវាទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយមិនរាប់បញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងជម្លោះ។ អ្នកយល់ព្រមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅហុងកុង។
15.2    ការវិនិច្ឆ័យ។ រាល់ជម្លោះ ឬវិវាទណាមួយរវាងអ្នក និង TECNO ផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយជាមុនតាមរយៈការចរចារលក្ខណៈមិត្តភាព។ ប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយអាចឈានដល់តាមរយៈការចរចារលក្ខណៈមិត្តភាព នោះអ្នកទទួល និងយល់ព្រមដោយឥតលក្ខខណ្ឌថាការទាមទារសំណង ជម្លោះ ឬវិវាទណាមួយ (មិនថានៅក្នុងកិច្ចសន្យា ទំនួលខុសត្រូវស៊ីវិល ឬផ្សេងទៀត) អ្នកអាចតវ៉ានឹងអង្គភាពរបស់ TECNO នាយក ភ្នាក់ងារ និងនិយោជិករបស់អង្គភាព TECNO ណាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹង ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយសេវាកម្ម TECNO នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលការវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិហុងកុង (HKIAC) ដើម្បីដោះស្រាយមុខអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូប (1) អនុលោមតាមច្បាប់របស់ (HKIAC)។ វិនិច្ឆ័យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅហុងកុង ប្រទេសចិន ហើយដំណើរការវិនិច្ឆ័យ និងរាល់បណ្តឹងតវ៉ា និងភស្តុតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស ហើយសេចក្តីសម្រេចលើសំណងវិនិច្ឆ័យអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការណាមួយ។ អ្នកនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយបន្តការទាមទារសំណងតវ៉ានឹង TECNO ដោយឈរលើមូលដ្ឋានបុគ្គល មិនមែនក្នុងនាមជាដើមបណ្តឹង ឬសមាជិកក្រុមនៅក្នុងវណ្ណៈ ឬសកម្មភាពតំណាង ឬដំណើរការណាមួយឡើយ។

16.    លក្ខខណ្ឌទូទៅ
16.1    ចំណងជើង។ ចំណងជើងនៃលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងយោងតែប៉ុណ្ណោះ មិនមានអត្ថន័យពិតប្រាកដ ហើយមិនត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បកស្រាយអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ។
16.2    ភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌ ឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមិនមានសុពលភាព ឬមិនអាចទទួលយកបានដោយអាជ្ញាធរតុលាការឬរដ្ឋបាលសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ការកំណត់បែបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃការអនុវត្តនៃលក្ខខណ្ឌនិងបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ ហើយត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា។
16.3    ភាសា។ ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស អារ៉ាប់ និងភាសាផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីមានភាពខុសគ្នាណាមួយ កំណែភាសាអង់គ្លេសមួយនេះនឹងត្រូវបានយកជាគោល។
16.4    គ្មានការលះបង់សិទ្ធិ។ ការបរាជ័យរបស់ TECNO ដើម្បីអនុវត្តរាល់បទប្បញ្ញត្តិរាល់ពេលណាមួយនៃសេវាកម្ម TECNO ឬការបរាជ័យដោយ TECNO ដើម្បីទាមទារអោយអនុវត្តនៅរាល់ពេលណាមួយដោយអ្នកនូវបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃសេវាកម្ម TECNO នឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់បច្ចុប្បន្ន ឬអនាគតនៃបទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះ ហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ TECNO ក្នុងការអនុវត្តន៍បទប្បញ្ញត្តិបែបនេះដែរ។ ការបង្ហាញលះបង់សិទ្ធិដោយ TECNO នៃបទប្បញ្ញត្តិ លក្ខខណ្ឌ ឬការទាមទារណាមួយនៃសេវាកម្ម TECNO មិនត្រូវចាត់ទុកថាជាការលះបង់នូវកាតព្វកិច្ចណាមួយនាពេលអនាគតដើម្បីអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ លក្ខខណ្ឌ ឬការទាមទារទាំងនេះ។
16.5    កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និង TECNO ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់អ្នក និងជំនួសរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនរវាងអ្នក និង TECNO ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធី។ អ្នកក៏ត្រូវគោរពតាមកលក្ខខណ្ឌបន្ថែមដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ ឬទិញកម្មវិធីប្រភពបើកចំហ ខ្លឹមសារភាគីទីបី ឬសេវាកម្ម TECNO ផ្សេងទៀត។