ការពិនិត្យមើលការធានា

តើស្វែងរកលេខ IMEI របស់អ្នកដោយរបៀបណា?


  • ចុច *#06#

  • ការកំណត់-ប្រព័ន្ធ-អំពីទូរស័ព្ទ-ស្ថានភាព

  • ប្រអប់កញ្ចប់ទូរស័ព្ទ TECNO
ការពិនិត្យមើលការធានា

តើស្វែងរកលេខ IMEI របស់អ្នកដោយរបៀបណា?


  • ចុច *#06#

  • ការកំណត់-ប្រព័ន្ធ-អំពីទូរស័ព្ទ-ស្ថានភាព

  • ប្រអប់កញ្ចប់ទូរស័ព្ទ TECNO


បានធ្វើឱ្យលែងសកម្ម

ព័ត៌មានបរិក្ខាររបស់អ្នកគឺមិនអាចរកបាន សូមទាក់ទងសេវាបន្ទាប់ពីការលក់ផ្លូវការ Carlcare
×