ការទាញយក

ទាញយកធនធានដែលបានស្នើសុំរបស់អ្នកដូចជាការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើ កម្មវិធី HiOS ។ល។