ការគាំទ្រទូរស័ព្ទ

ប្រធានបទ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងធនធានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ទូរស័ព្ទ TECNO

ស្វែងរកប្រធានបទច្រើនទៀត

ប្រធានបទសំខាន់ៗ

ធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដំណើរការលឿនជាងមុន

សម្អាឃ្លាំងសម្ងាត់កម្មវិធីរបស់អ្នក បិទកម្មវិធីធ្វើឲ្យធ្ងន់ឥតប្រយោជន៍ បិទចលនា បិទចលនាអេក្រង់ជាប់សោ។

ចាប់ផ្តើម

ជួសជុលទូរស័ព្ទដែលធ្លាក់ចូលទឹក

យកទូរស័ព្ទចេញពីទឹកភ្លាមៗ កុំចុចប៊ូតុងណាមួយឲ្យសោះ និងគ្រាន់តែយកថ្មចេញបានហើយ។

ចាប់ផ្តើម

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលទូរស័ព្ទឡើងកម្តៅខ្លាំង

បញ្ហាធំបំផុតនៅចំណុចនេះគឺថាតើមានអ្វីខុសប្រក្រតីជាមួយថ្មឬក៏អត់ ហើយវាឡើងកម្តៅខ្លាំង នេះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆាប់អស់ថ្ម ឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ។

ចាប់ផ្តើម

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាក់ទង TECNO Support

service@carlcare.com