ការគាំទ្រថេប្លិត

ប្រធានបទ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងធនធានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ថេប្លិត TECNO

ស្វែងរកប្រធានបទច្រើនទៀត

ប្រធានបទសំខាន់ៗ

រូបភាពមិនច្បាស់

ពិនិត្យមើលថាតើកញ្ចក់លេនស្អាតឬក៏អត់ បើមិនស្អាត ចូរយកក្រណាត់ទន់ជូតវា។

ចាប់ផ្តើម

ស្តារស្ថានភាពពីរោងចក្រ

ប៉ះលើការកំណត់ - បច្ចុប្បន្នភាព និងសន្តិសុខ - ការសង្គ្រោះ - កំណត់ PC នេះឡើងវិញ - ចាប់ផ្តើម - យកគ្រប់យ៉ាងចេញដើម្បីសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទៅជាស្ថានភាពលំនាំដើម។

ចាប់ផ្តើម

ធ្វើឲ្យពេលវេលាប្រើប្រាស់ថ្មបានយូរ

លៃតម្រូវកម្រិតពន្លឺនៃអេក្រង់ថាច់តាមកម្រិតសមស្របនៅលើអេក្រង់ទំព័រដើម។

ចាប់ផ្តើម

តើយើងខ្ញុំអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាក់ទង TECNO Support

service@carlcare.com