< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=955191698690499&ev=PageView&noscript=1" /> Terms of Use | TECNO Smartphones

Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng của TECNO

Cập nhật lần cuối: Tháng 7, 2021

Lời nói đầu

Chào mừng bạn đến với TECNO!

TECNO MOBILE LIMITED và các chi nhánh toàn cầu (sau đây được gọi là “TECNO”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) theo đây nhắc nhở bạn đọc và hiểu các Điều khoản Sử dụng này (sau đây được gọi là "Thỏa thuận này") . Đây là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và TECNO điều chỉnh việc bạn sử dụng các Phần mềm, Dịch vụ và tất cả các tính năng và chức năng theo đó của TECNO, cũng như các trang web liên quan khác hoặc dịch vụ trực tuyến cho dù được truy cập qua máy tính hoặc thiết bị di động hay thông qua bất kỳ công nghệ, cách thức hoặc phương tiện nào khác. Để sử dụng đúng cách hệ thống và phần mềm của TECNO (sau đây được gọi chung là “Phần mềm”) và các dịch vụ của TECNO (sau đây được gọi chung là “Dịch vụ”), bạn vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện ở đây trước khi bạn sử dụng thiết bị TECNO của mình hoặc tải xuống Phần mềm được đề cập trong Thỏa thuận này, đặc biệt là Tuyên bố Miễn trách, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Chính sách Bảo mật, Quy tắc sử dụng, Luật áp dụng, Giải quyết tranh chấp và các nội dung khác có thể được in đậm hoặc viết hoa để bạn chú ý.

 1. Chấp nhận Thỏa thuận này
  1. Bằng cách tải xuống, cài đặt, nhấp vào nút “đăng ký” hoặc “đồng ý” và/hoặc truy cập hoặc sử dụng Thiết bị, Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng được Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO.
  2. Phần mềm và Dịch vụ của TECNO không dành cho hoặc hướng đến trẻ em dưới 14 tuổi (hoặc độ tuổi được coi là “trẻ em” trong khu vực tài phán nơi bạn sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO). Nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn không được sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO hoặc cung cấp cho TECNO bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Nếu bạn từ 14 tuổi trở lên nhưng dưới 18 tuổi (hoặc dưới tuổi thành niên theo luật tại khu vực tài phán nơi bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của TECNO) được coi là “Trẻ vị thành niên”, bạn phải cam kết rằng bạn đã xem xét Thỏa thuận này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn và rằng bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn hiểu và đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép Trẻ vị thành niên sử dụng Dịch vụ của TECNO, bạn đồng ý: (i) giám sát việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của TECNO của Trẻ vị thành niên; (ii) chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của TECNO của Trẻ vị thành niên, bao gồm cả việc truyền tải nội dung đến và từ các bên thứ ba qua Internet; (iii) chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc Trẻ vị thành niên sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của TECNO; (iv) đảm bảo tính chính xác và trung thực của tất cả các thông tin do Trẻ vị thành niên cung cấp; và (v) chịu trách nhiệm và bị ràng buộc theo Thỏa thuận này đối với quyền truy cập và sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của TECNO của Trẻ vị thành niên.
  3. Để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn hoặcđể nâng cao hiệu suất an toàn của sản phẩm, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển phần mềm và dịch vụ mới, đồng thời cung cấp cho bạn các bản cập nhật phần mềm kịp thời (bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản nâng cấp, sửa đổi và chức năng phiên bản phần mềm hoàn thiện) hoặc các sửa chữa. TECNO có thể bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này khi cần thiết theo luật pháp và các quy định hiện hành. Thỏa thuận cập nhật sẽ thay thế Thỏa thuận ban đầu và sẽ có hiệu lực sau khi hết thời hạn theo quy định của luật hiện hành. Nếu không có điều khoản đặc biệt nào theo luật hiện hành, thì Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày gia hạn. Thỏa thuận cập nhật sẽ được thông báo trên trang web chính thức tương ứng của Dịch vụ TECNO để bạn tham khảo vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO, bạn sẽ được coi là đã đọc và đồng ý bị ràng buộc theo Thỏa thuận cập nhật. Nếu bạn  không chấp nhận Thỏa thuận đã cập nhật, vui lòng ngừng sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ của TECNO.
 1. Giấy phép Được phép Sử dụng

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, TECNO cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không cấp phép lại, mang tính cá nhân, có thể thu hồi, có giới hạn để truy cập và sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này. Bạn có thể cài đặt, sử dụng, hiển thị và chạy Phần mềm và Dịch vụ trên thiết bị TECNO cho các mục đích phi thương mại.

  1. Hệ thống TECNO: đề cập đến hệ điều hành tùy chỉnh do TECNO phát triển và sở hữu độc lập dựa trên Google Android hoặc hệ điều hành của một thương hiệu khác. Quyền sở hữu của TECNO đối với hệ thống bao gồm: (i) các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các mã được lưu trữ trên thiết bị và phần mềm nhúng khác, các tài liệu, giao diện, nội dung và phông chữ được cung cấp cho bạn qua thiết bị của TECNO và mọi tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền của TECNO hoặc Giấy cấp phép của TECNO; (ii) các cập nhật hoặc nâng cấp phần mềm được mô tả trong mục (i).
  2. Phần mềm này: đề cập đến chương trình ứng dụng hệ thống được phát triển độc lập bởi TECNO đi kèm với hệ thống TECNO.
  3. Dịch vụ này: đề cập đến các dịch vụ khác nhau có liên quan do TECNO cung cấp cho người dùng thông qua Phần mềm này.
 1. Bạn có thể tận hưởng trình duyệt, ghi âm, máy tính, thời tiết, quản lý tệp, tải xuống, sổ tay, điện thoại, SMS, máy ảnh, ảnh, sổ địa chỉ, Bluetooth và các chức năng khác. Các dịch vụ cụ thể được cung cấp tùy thuộc vào thiết bị TECNO mà bạn đã mua;
 2. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ này thông qua điện thoại di động, máy tính bảng cũng như các thiết bị đầu cuối khác do TECNO cung cấp. Đồng thời, TECNO sẽ tiếp tục gia tăng thêm hình thức của thiết bị đầu cuối cho người dùng Dịch vụ này.
 3. Khi bạn sử dụng thiết bị TECNO, một số phần mềm và dịch vụ có các thỏa thuận người dùng riêng biệt hoặc các quy dịnh khác. Vui lòng đọc kỹ chúng trước khi sử dụng phần mềm hoặc các dịch vụ nói trên.
 1. Sở hữu trí tuệ; Quyền sở hữu

TECNO bảo lưu các quyền sở hữu trí tuệ đối với Phần mềm và Dịch vụ này và tất cả nội dung thông tin liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế giao diện người dùng, hình ảnh, phông chữ, âm thanh, v.v.) và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn. Các quyền sở hữu trí tuệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu và quyền sáng chế, đều được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ hiện hành, chống cạnh tranh không lành mạnh và các luật, quy định tương ứng cùng vớicác điều ước quốc tế có liên quan. Đối với các vấn đề không được ủy quyền rõ ràng trong Thỏa thuận này, ví dụ như bán thương mại, tái sản xuất và quyền cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Phần mềm này, bạn phải có được sự cho phép chính thức bằng văn bản từ TECNO.

 1. Các hạn chế đối với việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này
  1. Bạn sẽ không được thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây khi sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
   1. Phát tán, truyền tải, truyền bá hoặc lưu trữ nội dung vi phạm pháp luật và các quy định, chính sách, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, ví dụ như lăng mạ, phỉ báng, bạo lực hoặc vi phạm tôn giáo, v.v.; tung, truyền, truyền bá hoặc lưu trữ các thông tin bịa đặt hoặc thông tin quảng cáo nhằm mục đích gây hiểu lầm hoặc lừa dối người khác;
   1. Cho thuê, cho mượn, sao chép, sửa đổi, liên kết, tái sản xuất, biên soạn, phát hành hoặc xuất bản Phần mềm này và các hành vi tương tự;
   2. Bẻ khóa, kỹ nghệ đảo ngược, tháo rời,  biên soạn đảo ngược hoặc cố gắng phá hủy Phần mềm này; hoặc, truy cập hoặc gây gián đoạn Phần mềm này bằng cách sử dụng các trình cắm, Thẻ gắn hoặc các công cụ/dịch vụ của bên thứ ba mà không được TECNO cho phép;
   3. Sao chép, sửa đổi, thêm, xóa, hành động dưới hình thức gắn kết hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ dữ liệu của Phần mềm này, dữ liệu được chuyển vào bất kỳ bộ nhớ đầu cuối nào trong quá trình hoạt động của Phần mềm này, dữ liệu tương tác của phía khách hàng và máy chủ trong quá trình vận hành Phần mềm này và dữ liệu hệ thống cần thiết cho sự hoạt động của Phần mềm này; hoặc thêm, xóa hoặc thay đổi các chức năng hoặc tác dụng của phần mềm bằng cách sửa đổi hoặc chế tạo các hướng dẫn và dữ liệu xảy ra trong quá trình hoạt động của phần mềm này; hoặc vận hành hoặc phổ biến công khai phần mềm này và phương pháp được sử dụng cho các mục đích nêu trên, bất kể vì mục đích thương mại hay mục đích nào khác;
   4. Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định, chính sách, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc các hành vi không được TECNO cho phép bằng văn bản khác.
  1. Bạn có thể không, và bạn đồng ý không hoặc cho phép người khác sao chép (trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo Thỏa thuận này), biên soạn đảo ngược, kỹ nghệ đảo ngược, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn, giải mã, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Phần mềm TECNO hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Phần mềm TECNO hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm đó (ngoại trừ và chỉ trong phạm vi các hạn chế nêu trên đều bị cấm theo luật hiện hành hoặc theo các điều khoản cấp phép điều chỉnh việc sử dụng các thành phần nguồn mở có thể được bao gồm trong Phần mềm TECNO ). Bạn đồng ý không loại bỏ, che khuất hoặc thay đổi các thông báo độc quyền (bao gồm cả thông báo nhãn hiệu và bản quyền) có thể được gắn vào hoặc chứa đựng trong Phần mềm của TECNO.
 1. Quy tắc Sử dụng của Phần mềm và Dịch vụ Này
  1. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này khi bạn chọn sử dụng một thiết bị TECNO.
  2. Vì TECNO có thể phát triển nhiều phiên bản phần mềm cho các thiết bị khác nhau, nên bạn phải chọn phần mềm thích hợp để tải xuống và làm theo các hướng dẫn để cài đặt đúng cách.
  3. Để cung cấp các dịch vụ có chất lượng và độ an toàn tốt hơn, TECNO có thể khuyến nghị bạn cài đặt phần mềm khác trong quá trình cài đặt Phần mềm này. Bạn có thể chọn cài đặt chúng hoặc không.
  4. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm và Dịch vụ đó có thể bị TECNO tạm dừng hoặc ngừng hoạt động dựa trên kế hoạch phát triển kinh doanh của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp, quản lý và giám sát.
  5. Nếu không được cho phép bởi luật pháp hiện hành và với sự cho phép bằng văn bản của TECNO, bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất Phần mềm và Dịch vụ TECNO.
 1. Những Cân nhắc khi Bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này
  1. Bạn hiểu đầy đủ và hoàn toàn đồng ý: khi bạn sử dụng một dịch vụ cụ thể của Phần mềm này, các quyền và giao diện liên quan của thiết bị của bạn có thể được yêu cầu để đạt được các tính năng tương ứng, trong khi một thỏa thuận người dùng riêng cũng có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Vui lòng đọc kỹ các thỏa thuận và quy tắc có liên quan nói trên trước khi sử dụng dịch vụ này;
  2. TECNO có quyền hiển thị tất cả các loại thông tin cho bạn trong quá trình cung cấp Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở lời nhắc nhở về ủy quyền, thông tin quảng cáo và thông tin khuyến mại, v.v. Những thông tin có thể xuất hiện dưới dạng thông báo hệ thống hoặc cửa sổ bật lên. Nếu bạn không đồng ý nhận một số thông tin nhất định, bạn có thể hủy dịch vụ liên quan, điều này cuối cùng có thể làm cho chức năng dịch vụ liên quan không khả dụng;
  3. Bạn hiểu và đồng ý: TECNO sẽ nỗ lực hợp lý trên phương diện thương mại để bảo vệ an toàn lưu trữ dữ liệu của bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ này, nhưng TECNO không thể đưa ra một sự đảm bảo hoàn toàn, bao gồm nhưng không giới hạn các tình huống sau:

6.3.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, TECNO không chịu trách nhiệm về việc bạn xóa hoặc không lưu trữ được dữ liệu liên quan trong Phần mềm và Dịch vụ này;

6.3.2 TECNO sẽ lưu giữ dữ liệu theo khoảng thời gian lưu giữ tối thiểu cần thiết cho việc phát triển kinh doanh, trừ khi bạn đồng ý kéo dài thời gian lưu giữ hoặc được pháp luật cho phép.  TECNO             cũng có quyền quyết định theo quan điẻm của mình về dung lượng lưu trữ tối đa của dữ liệu trong Thiết bị TECNO hoặc Phần mềm này.     Bạn có thể tự mình sao lưu dữ liệu liên quan trong Phần mềm và Dịch vụ này theo nhu cầu của riêng bạn;

  1. Khi bạn sử dụng Dịch vụ này, nội dung cụ thể được hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Phần mềm mà bạn đang sử dụng. Bạn hiểu và đồng ý: khi bạn đang sử dụng một phiên bản nhất định của Phần mềm này hoặc truy cập vào các trang có liên quan của ứng dụng được pháp triển bởi TECNO, với mục đích cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn, các thông tin cần thiết như vị trí cài đặt, kích thước và Giao diện UI của ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị đầu cuối của bạn có thể được điều chỉnh, tùy thuộc vào phiên bản thực tế do TECNO cung cấp.
  2. Bạn hiểu đầy đủ và hoàn toàn đồng ý rằng, nếu bạn cần đăng ký tài khoản khi sử dụng Phần mềm này, có nghĩa là bạn sẽ có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đã đăng ký và mật khẩu tài khoản một cách phù hợp và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi xảy ra đối với tài khoản mà bạn đã đăng ký với thiết bị TECNO, bao gồm các nội dung bạn xuất bản và mọi hậu quả phát sinh từ đó.
  3. Bạn sẽ tự đánh giá các nội dung mà bạn có quyền truy cập khi sử dụng Dịch vụ này và chịu các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các nội dung như vậy, bao gồm cả rủi ro phát sinh do sự phụ thuộc vào tính chính xác, sự đầy đủ hoặc tính khả thi của các nội dung đó. TECNO không thể và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại  mà bạn phải gánh chịu do những rủi ro nêu trên.
  4. Nếu TECNO nhận thấy hoặc nhận được báo cáo từ người khác rằng bạn đã vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, TECNO có quyền bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước: loại bỏ và che các nội dung có liên quan; đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng tài khoản hoặc tất cả Dịch vụ TECNO tương ứng; truy cứu trách nhiệm pháp lý và thực hiện các biện pháp khác. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, từ đó gây thiệt hại cho bên thứ ba, thì bạn sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó và bồi thường cho TECNO đối với mọi tổn thất mà TECNO phải gánh chịu phát sinh từ đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phạt hành chính, phí luật sư và phí điều tra và thu thập chứng cứ).
 1. Cập nhật của Thỏa thuận này

Để cung cấp cho bạn Dịch vụ liên quan tốt hơn và để đảm bảo sự an toàn của Phần mềm này, chúng tôi có thể cập nhật Phần mềm này và các Dịch vụ liên quan theo thời gian (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi phần mềm, nâng cấp phần mềm, vô hiệu hóa một phần chức năng, tăng cường chức năng, phát triển dịch vụ mới, thay thế phần mềm và cải tiến chức năng). Bạn có thể chọn nâng cấp lên phiên bản tương ứng dựa trên nhu cầu của mình. Để tạo điều kiện cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn bằng thiết bị TECNO và tuân theo các luật hiện hành, Phần mềm này có thể bật chức năng nâng cấp và cập nhật tự động cho bạn theo mặc định. Bạn có thể chọn có bật chức năng này trong cài đặt phần mềm hay không. Trong trường hợp cập nhật như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo phương thức thích hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông báo hệ thống, thông báo trang web, thông báo, thông báo cập nhật cửa hàng ứng dụng, v.v.) và bạn có quyền chọn có chấp nhận phiên bản cập nhật hay không . Việc cập nhật lên phiên bản mới nhất có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng. Nếu bạn quyết định không chấp nhận phiên bản cập nhật được cung cấp bởi TECNO, bạn hiểu rằng bạn có thể đặt Phần mềm vào nguy cơ rủi ro bảo mật nghiêm trọng hoặc khiến không sử dụng được Phần mềm hoặc sử dụng không ổn định. Việc không cập nhật phần mềm có thể khiến một số chức năng của Phần mềm bị hạn chế hoặc không thể sử dụng được.

 1. Phần mềm và Dịch vụ Cung cấp bởi Bên thứ ba
  1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thiết bị TECNO của bạn, Phần mềm hoặc Dịch vụ này có thể sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba và kết quả của việc sử dụng và truy cập đó được cung cấp bởi bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các dịch vụ và nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba mà bạn chuyển đến thông qua Phần mềm này, Dịch vụ này hoặc được truy cập bởi bên thứ ba nói trên thông qua nền tảng mở của TECNO). Ngoài các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn cũng phải tuân thủ các thỏa thuận người dùng của bên thứ ba trong việc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trên thiết bị TECNO. TECNO không thể đảm bảo sự an toàn, tính chính xác và hợp lệ của các dịch vụ và nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba cũng như các rủi ro không chắc chắn khác và bạn phải hoàn toàn chịu các rủi ro và trách nhiệm liên quan phát sinh từ đó.
  2. Bất kể là phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cài đặt sẵn trong thiết bị TECNO hay được kích hoạt hoặc được đăng ký bởi chính bạn, thì bạn hiểu và đồng ý rằng TECNO từ chối tất cả các bảo đảm dù là rõ ràng hoặc ngụ ý về sự an toàn, tính chính xác và hợp lệ của các dịch vụ và nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba và các rủi ro không chắc chắn khác.
  3. Mọi tranh chấp giữa bạn và các nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ bên thứ ba nói trên sẽ được giải quyết bởi bạn và bên thứ ba đó với việc bạn chịu các trách nhiệm liên quan, nếu có.
 1. Phí và Quảng cáo

Bạn hiểu và đồng ý rằng mặc dù Phần mềm và Dịch vụ này hiện được cung cấp miễn phí cho bạn, tuy nhiên, cùng với việc gia hạn liên tục Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cần phải thanh toán cho một số phần của Phần mềm hoặc Dịch vụ do TECNO cung cấp. TECNO bảo lưu quyền bổ sung các tính năng và chức năng tính phí cho Dịch vụ trong tương lai. TECNO cũng có quyền hiển thị tới bạn các quảng cáo liên quan đến Phần mềm và Dịch vụ của TECNO. Chúng tôi sẽ thông báo một cách rõ ràng cho bạn trong trường hợp có bất kỳ phần mềm và dịch vụ trả phí nào trong Phần mềm này trước khi bạn sử dụng và bạn có thể chọn chấp nhận hoặc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ trả phí đó. Khi đó, vui lòng sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ trả phí đó theo hướng dẫn của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn các tiêu chuẩn phí dịch vụ, điều khoản thanh toán và quy tắc dịch vụ). Bạn có thể sử dụng phần mềm và dịch vụ trả phí đó khi bạn rõ ràng đã đồng ý với các quy tắc liên quan và sẵn sàng trả phí.

Việc bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này sẽ tiêu tốn thiết bị, băng thông, lưu lượng truy cập và các tài nguyên khác của bạn. Phí cho các tài nguyên nêu trên như mua thiết bị TECNO, phí truy cập Internet, phí SMS và thanh toán cho các dịch vụ giá trị gia tăng của Phần mềm sẽ do bạn chịu

 1. Chính sách Bảo mật

Khi bạn đang sử dụng Thiết bị, Phần mềm và Dịch vụ của TECNO, TECNO có thể cần thu thập dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn các Dịch vụ. TECNO rất chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và đã thực hiện  Chính Sách Bảo Mật[A1] ,  của TECNO, trong đó nêu rõ thông tin chi tiết về cách TECNO thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao và tiết lộ các dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng cách tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng các Dịch vụ này, nghĩa là bạn đã đồng ý bị ràng buộc theo các điều khoản của Thỏa thuận này và Chính Sách Bảo Mật theo đó, và TECNO sẽ bảo vệ sự bảo mật của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Chấm dứt và Vi phạm Hợp đồng

TECNO có quyền đánh giá xem liệu hành vi của bạn có tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này hay không.. Nếu bạn bị coi là đã vi phạm các luật và quy định liên quan hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc các quy tắc liên quan, dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm của bạn, TECNO và người cấp phép của TECNO sẽ có quyền xóa nội dung vi phạm, để hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ TECNO của bạn mà không cần thông báo cho bạn, và thực hiện các biện pháp khác mà TECNO cho là phù hợp. Và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi không tuân thủ của mình. Sau khi Thoả thuận được chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng Phần mềm và Dịch vụ này và xóa tất cả Phần mềm và các tài liệu liên quan đã được sao chép và/hoặc cài đặt trên thiết bị TECNO của Bạn ngay lập tức.

 1. Bồi thường

Bạn sẽ phải bồi thường, giải phóng và giữ cho TECNO, công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của TECNO cũng như tất cả các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của TECNO, và bất kỳ bên nào hành động thay mặt TECNO vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động pháp lý, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, phí và chi phí của bên thứ ba bao gồm phí luật sư hợp lý (gọi chung là “Khiếu nại”) phát sinh từ (i) việc sử dụng Dịch vụ TECNO hoặc các sản phẩm xuất hiện trên Dịch vụ TECNO của bạn hoặc bởi bất kỳ người nào không phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận này; (ii) mọi vi phạm đối với Thỏa thuận này của bạn hoặc bởi bất kỳ người nào mà bạn cho phép sử dụng Dịch vụ TECNO; hoặc (iii) mọi vi phạm đối với các kỳ luật, quy định hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào của bạn hoặc của bất kỳ người nào mà bạn cho phép sử dụng Dịch vụ TECNO hoặc các sản phẩm xuất hiện trên Dịch vụ TECNO.

 1. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI
  1. TỪ CHỐI BẢO HÀNH TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA TECNO ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHẢ DỤNG” MÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH HAY ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC TRẠNG THÁI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ (NẾU CÓ) CÁC SỰ BẢO HÀNH, NGHĨA VỤ HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC PHẢN HỒI, KẾT QUẢ, NỖ LỰC CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC, KHÔNG CÓ VI RÚT VÀ THIẾU SƠ SUẤT, TẤT CẢ ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ NÀY.
  2. PHẦN MỀM NÀY KHÔNG CHỨA BẤT KỲ MÃ ĐỘC NÀO ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ PHÁ HỦY DỮ LIỆU THIẾT BỊ CỦA BẠN HOẶC ĐỂ LẤY THÔNG TIN BẢO MẬT CỦA BẠN. TECNO CŨNG SẼ NỖ LỰC HẾT SỨC ĐỂ ĐẢM BẢO CHO SỰ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY VÀ LIÊN TỤC CỦA PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ NÀY, NHƯNG VỚI GIỚI HẠN CỦA CÔNG NGHỆ HIỆN CÓ, PHẦN MỀM NÀY VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC YẾU TỐ KHÔNG ỔN ĐỊNH KHÁC NHAU, TECNO KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CAM KẾT RẰNG PHẦN MỀM NÀY TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ CÁC HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC MỌI LỖI TRONG PHẦN MỀM NÀY HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA CHỮA. TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG TƯƠNG THÍCH HOẶC PHẦN MỀM CÓ TRỤC TRẶC, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỸ THUẬT. NẾU KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ TƯƠNG THÍCH, BẠN CÓ THỂ XÓA PHẦN MỀM NÀY. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TECNO ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI MỌI TỔN THẤT CỦA BẠN GẶP PHẢI.
 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG PHẠM VI KHÔNG BỊ CẤM BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC CHI NHÁNH, QUẢN LÝ CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦAFINIX SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC DẪN CHỨNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, SỰ SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC PHÁT SINH TỪ NHỮNG LÝ DO SAU ĐÂY, TUY NHIÊN ĐƯỢC GÂY RA, BẤT KỂ NGUYÊN TẮC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI TRÁI HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI TECNO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY: (I) VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC DỊCH VỤ; (II) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC THAY ĐỔI CÁC ĐƯỜNG DẪN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (III) VIỆC XÓA, LÀM HỎNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CÁC ĐƯỜNG DẪN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ; (IV) CÁC TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ DỊCH VỤ; VÀ (V) CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, HOẶC CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY SỰ GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

ĐỒNG THỜI, KHOẢN BỒI THƯỜNG TỐI ĐA CỦA TECNO CHO MỌI TỔN THẤT CỦA BẠN SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ SỬ DỤNG/MUA THIẾT BỊ, PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ TECNO TƯƠNG ỨNG (NẾU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TRẢ PHÍ) TRONG VÒNG 12 THÁNG TRƯỚC NGÀY BẮT ĐẦU KHIẾU NẠI. NẾU LUẬT PHÁP TẠI KHU VỰC CỦA BẠN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM THÔNG QUA MỘT THỎA THUẬN. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, SẼ ÁP DỤNG CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN.

 1. Luật Điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp
  1. Luật Điều Chỉnh Việc thực thi, thực hiện, giải thích, sửa đổi và giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngoại trừ các điều khoản xung đột pháp luật. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này được ký tại Hồng Kông.
  2. Trọng tài. Mọi tranh chấp hoặc tranh cãi giữa bạn và TECNO trên cơ sở Thỏa thuận này sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng hữu nghị. Nếu không thể đạt được thỏa thuận giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị, bạn phải vô điều kiện đồng ý và chấp nhận rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào (cho dù là theo hợp đồng, sai lầm cá nhân hay khác), bạn cũng có thể phải chống lại bất kỳ pháp nhân, các giám đốc, đại lý và nhân viên của bất kỳ thực thể TECNO nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc được kết nối theo bất kỳ cách nào với Dịch vụ TECNO, sẽ được đệ trình lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) để giải quyết trước một (1) trọng tài viên theo quy định của HKIAC. Giải quyết trọng tài sẽ diễn ra ở Hồng Kông, Trung Quốc, và các thủ tục trọng tài và tất cả các lời biện hộ và bằng chứng bằng văn bản sẽ bằng tiếng Anh và phán quyết về phán quyết của các trọng tài viên có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có quyền tài phán. Bạn sẽ chỉ được phép theo đuổi các khiếu nại chống lại TECNO trên tư cách cá nhân, không phải với tư cách là một nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ hành động pháp lý hoặc tố tụng tập thể hoặc đại diện nào.
 1. Điều khoản chung
  1. Tiêu đề. Các tiêu đề của tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không có ý nghĩa thực tế và sẽ không được sử dụng làm cơ sở để giải thích ý nghĩa của Thỏa thuận này.
  2. Hiệu lực từng phần. Nếu có bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này bị các cơ quan tư pháp hoặc hành chính coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của các điều khoản và quy định còn lại trong Thỏa thuận này cũng như các quy định còn lại của Thỏa thuận này vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ và sẽ được hiểu theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
  3. Ngôn ngữ. Nếu Thỏa thuận này được lập bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các ngôn ngữ, phiên bản tiếng Anh của tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng.
  4. Không Miễn trừ. Việc TECNO không thực thi bất kỳ lúc nào bất kỳ điều khoản nào của Dịch vụ TECNO hoặc việc TECNO không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ quy định nào của Dịch vụ TECNO vào bất kỳ lúc nào sẽ không được coi là sẽ miễn trừ ở hiện tại hoặc trong tương lai đối với các điều khoản đó, cũng như không ảnh hưởng đến quyền của TECNO trong việc thực thi điều khoản đó sau đó theo bất kỳ cách nào. Việc TECNO miễn trừ rõ ràng bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu nào của Dịch vụ TECNO sẽ không cấu thành sự miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ nào trong tương lai đối với điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu đó.
  5. Thoả thuận Toàn bộ Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và TECNO điều chỉnh việc bạn sử dụng Phần mềm và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và TECNO liên quan đến việc sử dụng Phần mềm. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua phần mềm nguồn mở, nội dung của bên thứ ba hoặc các dịch vụ TECNO khác.

 

 


做超链接。